Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu - 13eg o Fawrth 2023

Dau chwistrell ar fwrdd wrth ymyl tri firws COVID glas.

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr.

Dechreuwn gyda neges bwysig am y brechlyn atgyfnerthu Covid-19 gwanwyn 2023, a diwedd y pigiadau atgyfnerthu a dosau sylfaenol Covid-19.

Rhannwch y wybodaeth yma i aelodau eich teulu a ffrindiau a allai gael eu heffeithio.

 

Llun yn dangos tusw o gennin pedr y tu ôl i’r ysgrifen “Pigiad Atgyfnerthu am y Gwanwyn 2023” wedi’i osod ar gefndir glas. Mae chwistrell yn disodli’r ‘T’ yn Atgyfnerthu. Beth sy'n digwydd?

Y gwanwyn hwn rydym yn cynnig dos atgyfnerthu ychwanegol o’r brechlyn Covid-19 i’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

Mae’r hwb ychwanegol wedi’i argymell gan y Cydbwyllgor annibynnol ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI - Joint Committee on Vaccination and), sy’n cynghori llywodraethau’r DU, ac wedi’i dderbyn gan Lywodraeth Cymru.

Mae'n cael ei gynnig fel rhagofal fel y gall y rhai sydd fwyaf agored I niwed o fynd yn ddifrifol wael os ydynt yn dal coronafirws gadw lefel uchel o imiwnedd.

 

Pwy sy'n ei gael?

  • pobl 75 oed a hŷn, a’r rhai sy’n troi’n 75 cyn diwedd mis Mehefin
  • preswylwyr cartrefi gofal hŷn
  • pobl pump oed a throsodd sydd ag imiwnedd gwan

Ni fydd mwyafrif y rhai sy’n gymwys yn cael cynnig pigiad atgyfnerthu gwanwyn 2023 nes bod o leiaf chwe mis wedi mynd heibio ers eu dos blaenorol.

 

Sut a phryd fydda i'n clywed?

Anfonir llythyr atoch gan y bwrdd iechyd gydag apwyntiad mewn canolfan frechu leol, fferyllfa gymunedol neu eich meddygfa.

Mae'r apwyntiad sy'n cael ei gynnig ar gyfer Hybu Covid-19 Gwanwyn 2023.

Efallai y byddwch yn clywed gennym ni tua dechrau mis Ebrill. Ond peidiwch â phoeni os na fyddwch chi'n clywed gennym ni ar unwaith, bydd apwyntiadau'n cael eu rhoi wrth i ni weithio drwy'r grwpiau cymhwysedd. Byddwn yn cynnig hwb atgyfnerthu’r gwanwyn tan ddiwedd mis Mehefin 2023.

Nid oes angen cysylltu â'ch meddygfa na'r bwrdd iechyd. Os ydych yn gymwys, anfonir apwyntiad atoch.

Bydd ein timau cymunedol yn rhoi hwb y gwanwyn mewn cartrefi gofal o 1 Ebrill.

Bydd y tîm cymunedol hefyd yn ymweld â'r rhai sydd ar y rhestr gaeth i'r tŷ.

 

Beth os ydw i'n dal Covid pan fydd fy atgyfnerthydd yn ddyledus?

Os byddwch yn profi’n bositif am Covid mae’n rhaid i chi ohirio cael brechiad Covid am o leiaf 28 diwrnod.

Os ydych yn dal Covid, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl fel y gallwn ganslo eich apwyntiad. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â'r tîm archebu ar 01792 200492 neu 01639 862323, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9am a 5pm. Neu e-bostiwch: SBU.COVIDbookingteam@wales.nhs.uk

 

Sut gallaf ganslo neu newid fy apwyntiad?

Os na allwch wneud eich apwyntiad, cysylltwch â'r tîm archebu ar 01792 200492 neu 01639 862323, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9am a 5pm. Neu e-bostiwch: SBU.COVIDbookingteam@wales.nhs.uk

Bydd manylion ar sut i ganslo neu newid eich apwyntiad hefyd yn cael eu cynnwys ar y llythyr.

 

Llun yn dangos cloc pinc gyda Diwedd y brechlynnau atgyfnerthu Covid-19 a dosau cynradd

Bydd y cynnig o atgyfnerthwyr brechlyn Covid-19 yn dod i ben ar 31 Mawrth 2023.

Bydd y cynnig i bob un o’r ddau ddos ​​sylfaenol (cyntaf ac ail) o’r brechlyn Covid-19 yn dod i ben ar 30 Mehefin 2023.

Os ydych chi'n gymwys ar gyfer eich pigiad atgyfnerthu ac yn dal heb ei dderbyn, neu os nad ydych chi wedi derbyn eich dau frechlyn Covid-19 cyntaf o hyd, mae amser o hyd!

Os nad ydych wedi cael eich dos cyntaf neu’ch ail ddos, cofiwch y bydd angen 12 wythnos rhwng y ddau.

Mae brechlynnau ar gael trwy alw heibio ein canolfannau brechu lleol yng Nghanolfan Gorseinon a Chanolfan Siopa Aberafan, ein Imbulance pan mae yn y gymuned neu gallwch gysylltu â’n tîm archebu ar 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Neu e-bostiwch: SBU.COVIDbookingteam@wales.nhs.uk

Sylwch – mae sesiynau galw heibio ar gyfer dosau atgyfnerthu a chynradd YN UNIG. Anfonir apwyntiad at y rhai sy'n gymwys ar gyfer atgyfnerthu'r gwanwyn.

I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn Covid dilynwch y ddolen hon.

 

Diolch am ddarllen.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.