Neidio i'r prif gynnwy

Cylchlythyr brechu 2il Chwefror 2021

Brechlyn Covid wedi'i labelu â ffiol yn agos rhwng dau fys ar law gloyw.

Croeso i rifyn diweddaraf ein cylchlythyr wythnosol, 2il Chwefror 2021, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ble rydyn ni gyda chyflwyno'r brechlynnau Covid ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Y ffigurau diweddaraf - yn gywir am 7pm ddydd Llun, Chwefror 1af

Cyfanswm rhedeg: 54,702

Wedi'i frechu gan feddygfeydd teulu: 21,171

Torri lawr
  • Mae mwy na 90% o breswylwyr cartrefi gofal yn ardal y bwrdd iechyd hwn wedi cael eu brechu ac mae pawb a oedd yn gymwys wedi cael cynnig apwyntiad, sy'n golygu bod nifer fach ar ôl i frechu dros y pythefnos nesaf. Sylwch y gallai brechu fod wedi cael ei ohirio dros dro i breswylwyr cartrefi gofal sy'n sâl iawn neu sydd wedi cael symptomau Covid ar hyn o bryd neu sydd wedi bod yn ddiweddar iawn, gan fod angen bwlch o bedair wythnos rhwng dechrau symptomau Covid a brechu.
  • Mae 79% o'r grŵp dros 80 oed - 16,471 o bobl allan o gyfanswm o 20,736 - wedi cael eu brechu hyd yn hyn.
  • Mae 73% o bobl dros 75 oed - 11,066 allan o 15,098 - wedi cael eu brechu hyd yn hyn.
  • Mae'n golygu ein bod ar y trywydd iawn i gyrraedd y garreg filltir o gyrraedd pawb yng ngrwpiau blaenoriaeth JCVI un i bedwar - dros 70au, preswylwyr cartrefi gofal, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen a'r rhai sy'n cael eu hystyried yn glinigol hynod fregus / cysgodi - erbyn canol mis Chwefror.
Y newyddion diweddaraf
  • Neges frys ynghylch apwyntiadau brechu Covid ym Mae Abertawe. Rydym wedi profi cynnydd sydyn yn nifer y bobl sy'n methu â dod i'w hapwyntiadau yn ein Canolfannau Brechu Torfol.

Erbyn 2pm ddydd Llun, Chwefror 1, roedd 60 o bobl heb fod yn bresennol yn Ysbyty Maes y Bae yn unig. Yn gyffredinol ddoe, ni fynychodd 6.5% o'r bobl a archebwyd yn y Bae.

Nid oedd yr apwyntiadau hyn wedi'u canslo gyda'r ganolfan archebu.

Yn wyneb brechlynnau sbâr cynyddol y bu'n rhaid eu defnyddio ddoe neu eu taflu, gwirfoddolodd ein staff i aros yn hwyr i ddefnyddio'r brechlyn ar bobl a alwyd i mewn ar fyr rybudd iawn o'n rhestr wrth gefn.

Os na allwch wneud eich apwyntiad neu os nad ydych am gael y brechlyn, cysylltwch â'n canolfan archebu os gwelwch yn dda (mae'r rhif ar eich llythyr apwyntiad).

Ond PEIDIWCH â ffonio'r rhif hwn - nac unrhyw rif canolfan gyswllt arall a rennir ar gyfryngau cymdeithasol a thrwy destun - os na roddwyd apwyntiad i chi ac nad ydych yn y grŵp blaenoriaeth cywir. Ni chewch apwyntiad fel hyn.

  • Rydym wedi dechrau brechu cleifion ar y rhestr gysgodi. Fe'u gelwir hefyd yn glinigol hynod fregus neu CEV. Bydd y rhan fwyaf o'r grŵp hwn yn cael eu galw am frechu gan eu meddygfa, ond mae rhai amrywiadau. Mewn wythnos yn unig, rydym eisoes wedi brechu 27% o'r grŵp hwn - 2,405 allan o 8,775. Mae'r rhain yn bobl o dan 70 oed.

Os ydych chi neu rywun annwyl yn y grŵp hwn ac nad ydych wedi cael apwyntiad eto, dyma esboniad o sut y cewch eich galw:

Bydd ble rydych chi'n mynd yn dibynnu'n bennaf ar eich oedran, neu ba bractis meddyg teulu rydych chi'n perthyn iddo. Bydd pob meddygfa yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot - ac eithrio arferion Ffordd Dyfed, Castell-nedd a Phrifysgol - yn brechu pobl ar eu rhestrau yn y grŵp cysgodi / CEV. Fodd bynnag, mae'r trefniadau ychydig yn wahanol os ydych chi'n 75-79 oed.

Oedolion Shielding / CEV hyd at 74 oed: Cewch eich galw gan eich meddyg teulu o fewn y tair wythnos nesaf. Byddwch yn amyneddgar, gan fod meddygon teulu yn brechu pobl dros 80 oed yn gyntaf.

Oedolion cysgodi/ CEV 75-79 oed: Oherwydd ein bod eisoes yn brechu'r grŵp oedran hwn yn ein canolfannau brechu torfol, efallai eich bod eisoes wedi derbyn gwahoddiad fel hyn. Os bydd hyn yn digwydd, mae gennych ddewis. Gallwch fynychu eich apwyntiad canolfan brechu torfol, neu os yw'n well gennych, gallwch ganslo'r un hwnnw ac aros am apwyntiad gan eich meddyg teulu. Os ydych chi am newid apwyntiadau, rhowch wybod i ni trwy gysylltu â'r rhif ar eich llythyr apwyntiad. (Sylwch: dim ond ar gyfer y grŵp oedran hwn y mae'r opsiwn i newid ar gael.)

Oedolion cysgodi/ CEV sy'n mynychu meddygfeydd Dyfed Road, Castell-nedd neu'r Brifysgol: Ni fydd y ddwy feddygfa hyn yn brechu'r grŵp hwn o gleifion. Byddwn yn gwneud trefniadau arbennig i chi dderbyn eich brechiadau, a byddwn mewn cysylltiad yn fuan iawn.

Hefyd, mae yna bobl arall â phroblemau iechyd sylfaenol sy'n cael cynnig brechlyn ffliw bob blwyddyn fel rheol. Ni fydd y grŵp hwn wedi derbyn llythyr gan Lywodraeth Cymru i nodi eu bod yn cysgodi. Byddant yn derbyn eu brechiadau yn y gwanwyn, ar ôl i'r bobl sy'n agored i niwed oherwydd eu hoedran, neu oherwydd eu bod yn cysgodi / CEV, gael eu brechu.

  • Gwelliannau i'r Ganolfan Brechu Torfol yn Ysbyty Maes y Bae a mynediad i drafnidiaeth. Yn dilyn adborth rydym wedi gwneud ac yn cynllunio nifer o welliannau i'r wefan hon.

Mae ein partneriaid yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot wedi gosod arwyddion cyfeiriadol ychwanegol ar ffyrdd o amgylch i wneud y ganolfan yn haws dod o hyd iddi. Mae gennym gynorthwyydd maes parcio ychwanegol, sydd bellach yn bedwar i gyd, i wella diogelwch cleifion sy'n cerdded o'r maes parcio i'r drws mynediad.

Mae gwell trefniant yn y ganolfan yn golygu bod ciwio wedi'i leihau'n sylweddol. Os bydd rhaid i bobl aros, mae lleoedd eistedd mawr dan do bellach ar gael. Fodd bynnag, rydym wedi dylunio'r system i osgoi unrhyw fath o giwiau lle bo hynny'n bosibl, gan annog pobl i aros yn eu ceir nes mai eu tro hwy ydyw.

Rydym hefyd yn bwriadu ail-wynebu'r llwybr cerdded o'r maes parcio a gwella goleuadau.

Rydym hefyd wedi cael newyddion gwych gan Buses First Cymru sydd bellach yn rhedeg gwasanaeth am ddim i gleifion bob 20 munud rhwng Bae D yng Ngorsaf Fysiau Abertawe ac Ysbyty Maes y Bae rhwng 8am ac 8pm.

Ond cofiwch y bydd taith gerdded eithaf hir o'r man gollwng a chasglu bysiau gan y bydd y bws yn gollwng wrth fynedfa'r prif ysbyty ac nid y tu allan i'r ganolfan frechu ar hyn o bryd. Rydym yn edrych ar yr hyn y gallwn ei wneud i gael man gollwng agosach a byddwn yn eich diweddaru cyn bo hir.

  • 1,000 o frechlynnau'r dydd yn cael eu danfon o'r wythnos hon yng Nghanolfan Brechu Torfol Orendy Margam. Mae Margam ar agor am chwe diwrnod yr wythnos hon, mae Canolfan Gorseinon Canolfan ar agor am dridiau o'r Dydd Iau hwn ac mae MVC Ysbyty Maes y Bae ar agor saith diwrnod yr wythnos. Gallwn eich sicrhau ein bod yn gwneud defnydd llawn o'r holl frechlyn sydd ar gael inni.
  • Yma daw'r Immbulance. Rydym yn adnabod bydd rhai pobl â phroblemau symudedd a'r rheini mewn cymunedau mwy anghysbell yn ei chael hi'n anodd i gyraedd i un o'n Canolfannau Brechu Torfol (MVCs) neu hyd yn oed eu meddygfa neu leoliad cymunedol ar gyfer brechu. Ond nid yw hyn o reidrwydd yn golygu eu bod yn gaeth i'w cartrefi ac mae angen eu brechu gartref. Ewch i mewn i'r Immbulance, cyn lyfrgell ar olwynion sydd wedi'i drosi'n glinig brechu symudol gan gydweithwyr yng Nghyngor Castell-nedd Port Talbot. Yn yr hyn y credir ei fod y cyntaf i Gymru, bydd yr Immbulance yn parcio mewn lleoliad cyfleus ac yn darparu brechiad Rhydychen trwy apwyntiad i'r rhai mewn grwpiau blaenoriaeth. Rydyn ni'n gyffrous iawn ynglŷn â sut y bydd hyn yn ein helpu i gyrraedd hyd yn oed mwy o bobl wrth i'n cyflwyno brechu barhau i ehangu. Datgelir manylion am ble y byddwn yn cymryd yr Immbulance yn fuan.

Rydym wedi cynnwys cyn ac ar ôl lluniau o'r Immbulance isod. Mae'r ddelwedd uchaf yn dangos cerbyd mawr, sydd oddeutu chwe metr o hyd a thri metr o led, wedi'i baentio'n wyn gyda Llyfrgell Symudol wedi'i ysgrifennu ar yr ochr. Mae'r ddelwedd waelod yn dangos yr un cerbyd wedi'i baentio o'r newydd mewn lliw glas golau gyda delweddau o firysau a chwistrell ar yr ochr ynghyd â'r teitl Immbulance, Uned Brechu Symudol.

Llun o'r uned brechu symydol newydd, yr imbulance

 

  • Brechiadau i ofalwyr - eglurhad: Yn y cylchlythyr yr wythnos diwethaf gwnaethom nodi, os ydych chi'n ofalwr, yna ar yr amod eich bod yn derbyn lwfans presenoldeb, eich bod yn gymwys i gael y brechlyn. Roedd hynny'n anghywir a dylai fod wedi nodi lwfans gofalwr. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw ddryswch. Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cadarnhau y bydd gofalwyr di-dâl yng ngrŵp blaenoriaeth 6, sy'n golygu y byddant yn cael eu brechu beth amser yn ystod y gwanwyn.

 

Dyna i gyd am yr wythnos hon. Diolch yn fawr am ddarllen. Byddwn yn dal i fyny eto'r wythnos nesaf.