Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Iaith Gymraeg

Y Ddraig Gymreig

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi ymrwymo'n llwyr i ddarparu gwasanaeth a gwybodaeth ddwyieithog i ddefnyddwyr gwasanaethau oll. Lle bynnag y bo modd, dylai defnyddwyr gwasanaethau gael eu triniaeth a gofal wedi’u cynnal yn iaith eu dewis.

Mae Tîm Gwasanaethau Iaith Gymraeg yn hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac yn cefnogi'r Bwrdd Iechyd i weithredu'n ddwyieithog. Mae ein gwaith yn cynnwys cefnogi adrannau i ddatblygu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg, darparu gwasanaeth cyfieithu a sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg.

Mae Safonau’r Iaith Gymraeg wedi disodli Cynllun yr Iaith Gymraeg

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg - cliciwch yma i weld

Hysbysiad Cydymffurfio - Rhan 44 Deddf yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011 - cliciwch yma i weld

Safonau’r Iaith Gymraeg

Mae Safonau’r Iaith Gymraeg yn gyfres o ofynion statudol sy'n berthnasol i'r Bwrdd Iechyd. Maent yn nodi'n glir ein cyfrifoldebau i ddarparu gwasanaethau dwyieithog i gleifion a'r cyhoedd.

Mae 121 o Safonau i gyd, a rennir yn 4 prif faes cydymffurfio.

Safonau Cyflenwi Gwasanaethau 

Mae'r safonau hyn yn nodi gofynion penodol y Bwrdd Iechyd wrth ddelio â'r cyhoedd. Gan gynnwys pan fyddwn yn delio â gohebiaeth, galwadau ffôn, cyfarfodydd, digwyddiadau a sianeli cyfathrebu allanol.

Safonau Llunio Polisi

Mae'r Safonau hyn yn nodi'r hyn y dylem ei ystyried wrth ddatblygu unrhyw bolisi, protocol neu gynllun newydd.

Safonau Gweithredol

Mae'r rhain yn nodi sut rydym ni'n defnyddio'r Gymraeg o fewn prosesau mewnol.

Safonau Cadw Cofnodion

Mae'r rhain yn ymwneud â'n tystiolaeth wrth gydymffurfio â'r Safonau.

Mae pawb sy'n gweithio i'r Bwrdd Iechyd yn gyfrifol am gydymffurfio â'r Safonau.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Tîm Gwasanaethau Iaith Gymraeg, Pencadlys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, 1 Porthfa Talbot, Port Talbot, SA12 7BR.