Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwasanaethau cymorth i bobl agored i niwed yn Ne Orllewin Cymru

Gwasanaethau Cymorth i Bobl sy'n Agored i Niwed yn Ne Orllewin Cymru yn ystod yr achosion o COVID 19

Canolfan Gyswllt Brys - 01792 636 363

Mae hwn yn dîm newydd a sefydlwyd i ddarparu cefnogaeth i gleifion sydd wedi derbyn llythyr yn eu cynghori bod angen iddynt fod yn cysgodi am y 12 wythnos nesaf ac nad oes ganddynt unrhyw gefnogaeth gan deulu, ffrindiau na chymdogion.

 • Bydd y tîm yn darparu:
  • Arwyddion i wasanaethau cymorth emosiynol yn ystod yr amser anodd hwn.
  • Cefnogaeth gyda danfoniadau meddyginiaeth meddyg teulu
  • Cefnogaeth gyda danfoniadau bwyd a phecynnau

Gwasanaeth Gwirfoddol Cyngor Abertawe (SCVS)

Mae SCVS yn cydlynu ymdrech wirfoddol ar raddfa fawr i gefnogi a llofnodi cleifion i'r gwahanol wasanaethau sydd ar gael yn lleol ledled Abertawe. Ni fyddant yn cefnogi cleifion sydd wedi derbyn llythyr cysgodi, ond byddant yn cefnogi pobl agored i niwed eraill mewn cymunedau lleol. Mae yna gydlynwyr lleol ar gyfer pob ardal, edrychwch ar y ddolen uchod i gael y wybodaeth honno.

 • Maent wedi dweud y gallwn lofnodi pobl yn uniongyrchol i SCVS am gefnogaeth emosiynol yn ystod yr amser hwn, mae ganddynt wasanaethau cyfeillio sy'n rhedeg ar draws Abertawe y gallant lofnodi pobl o wahanol oedrannau atynt.

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer gwefan SCVS. Yn anffodus nid oes fersiwn Cymraeg o'r tudalen hon.

Gwasanaeth Diogel a Ffynnon Castell-nedd Port Talbot - 01639 686868 -

Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim i gefnogi preswylwyr bregus y dywedwyd wrthynt am ynysu eu hunain ac nad oes ganddynt unrhyw gefnogaeth gan deulu, ffrindiau na chymdogion. Gall y gwasanaeth drefnu bod gwirfoddolwr dibynadwy yn helpu gyda thasgau byw bob dydd fel siopa bwyd, casglu cyflenwadau meddygol, postio post ac unrhyw dasgau rhesymol eraill. Bydd gan yr holl wirfoddolwyr brawf adnabod ac ni fyddant yn gofyn am unrhyw arian na manylion banc.

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer gwefan Gwasanaeth Diogel a Ffynnon CNPT. Yn anffodus nid oes fersiwn Cymraeg o'r tudalen hon.

Rhif Gwasanaeth Cymorth Coronafirws Cyngor Caerfyrddin - 01267 234567

Mae Caerfyrddin yn darparu cefnogaeth ychwanegol i helpu a chynghori busnesau a thrigolion Sir Gaerfyrddin trwy gydol yr argyfwng Coronafirws parhaus. Gallwch gysylltu â'r gwasanaeth newydd hwn trwy ein ffonio ar 01267 234567. Mae hwn ar gael rhwng 8.30am a 6pm saith diwrnod yr wythnos.

Tîm Hwb Cymunedol Cyngor Sir Benfro - 01437 776301

Mae gan Gyngor Sir Benfro dudalen we wedi'i sefydlu i helpu i dywys pobl i'r math cywir o gefnogaeth cyn gynted â phosibl. Mae ganddyn nhw hefyd Dîm Hwb cymunedol wedi'i sefydlu i ymateb a delio â'r argyfwng ar hyn o bryd, gellir cysylltu â nhw ar 01437 776301 neu drwy e-bost ar communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer gwefan Tîm Cymunedol Cyngor Sir Benfro. Yn anffodus nid oes fersiwn Cymraeg o'r tudalen hon.

Cyngor Sir Ceredigion - 01545 570881

Mae grŵp Rheoli Aur Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i gwrdd a gweithio gydag asiantaethau partner gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru i baratoi ac ymateb i'r sefyllfa hon sy'n dod i'r amlwg. Mae ganddyn nhw 'Wasanaeth Cadw mewn Cyffyrddiad' a gellir ei gyrchu dros y ffôn 01545 570881 neu e-bostio clic@ceredigion.gov.uk

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion. Yn anffodus nid oes fersiwn Cymraeg o'r tudalen hon.

Cefnogaeth i gleifion arennol iau (11-30)

Gweithiwr Ieuenctid Arennol - Cefnogaeth i gleifion arennol rhwng 11-30 oed ledled De Cymru

Dyma'r rhif cyswllt ar gyfer cyfeirio ein cleifion arennol ifanc yn ystod yr anodd hwn

 • 07866810401
 • Shaun.Thomas2@wales.nhs.uk
 • Grŵp Facebook R&R
  • Ein Tudalen Facebook Oedolion Ifanc - Yma byddwn yn defnyddio hwn i gadw mewn cysylltiad â chleifion dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf
  • Byddwn yn gweithio gyda Arennau Cymru i ddarparu gweithdai Zoom; coginio, cwisiau, grwpiau cymorth ac ati.
  • Dilynwch y ddolen hon ar gyfer Grŵp Facebook R&R. Yn anffodus nid oes fersiwn Cymraeg o'r tudalen hon.

Cefnogaeth gan Elusennau Arennau

Kidney Care UK - Tudalen Cyngor a Chefnogaeth COVID 19

Mae hon yn dudalen ddefnyddiol iawn y mae KCUK yn ei diweddaru gyda phob math o gyngor defnyddiol i gleifion sy'n hunan-ynysu.

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer tudalen Covid-19 gwefan Kidney Care UK. Yn anffodus nid oes fersiwn Cymraeg o'r tudalen hon.

Llinell Gymorth Cleifion Arennau Cronfa Paul Popham - 0800 038 8989

Llinell gymorth yw hon a sefydlwyd i gefnogi cleifion yn ystod yr amser anodd hwn, yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf bydd ar agor rhwng 9am a 6pm 7 diwrnod yr wythnos.

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer gwefan Cronfa Paul Popham. Yn anffodus nid oes fersiwn Cymraeg o'r tudalen hon.

Sefydliad Arennau Cymru - 02920343940

Mae gan elusen Arennau Cymru Dudalen Facebook Cymuned Arennau Cymru newydd y gall cleifion ofyn am ymuno â hi, cael cefnogaeth a gwybodaeth gyfoes.

 • Mae gan Aren Cymru Dudalen Gymorth CanDo hefyd, sydd i'w gweld ar Facebook lle gall cleifion ifanc gael gafael ar gymorth gan eiriolwyr cleifion a chwrdd â chleifion eraill ar-lein.
 • Mae Aren Cymru yn gweithio gyda staff ysbytai i ddarparu sesiwn Zoom (sesiynau cymorth galw fideo) dros yr wythnosau nesaf.

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer grŵp Facebook Sefydliad Arennau Cymru. Yn anffodus nid oes fersiwn Cymraeg o'r tudalen hon.