Neidio i'r prif gynnwy

Beth yw ffisiotherapi cyhyrysgerbydol (MSK)?

Mae ffisiotherapi yn broffesiwn gofal iechyd. Mae ystod y gwaith ffisiotherapi yn eang ac amrywiol iawn. Mae ffisiotherapi cyhyrysgerbydol yn canolbwyntio ar y cyhyrau a'r cymalau, osgo a symudiad ac mae'n cynnwys gweithio gyda phobl i:

  • Helpu i adfer symudiad a swyddogaeth pan fydd anaf neu salwch wedi effeithio ar hyn.
  • Hyrwyddo iechyd a lles.

Mae ffisiotherapyddion yn defnyddio eu gwybodaeth o sut mae'r corff yn gweithio a sut mae cyflyrau'r system gyhyrysgerbydol (meinwe meddal, cymalau ac esgyrn) yn effeithio arno i ddyfeisio cynlluniau triniaeth sy'n briodol i gyflwr y claf.

Mae ffisiotherapyddion yn gweithio'n annibynnol ac yn gallu gwneud dewisiadau gwybodus, seiliedig ar dystiolaeth ar yr opsiynau triniaeth gorau sydd ar gael i bob claf.

 

Ble alla i gael mynediad at ffisiotherapi cyhyrysgerbydol cleifion allanol?

Darperir gwasanaethau ffisiotherapi cyhyrysgerbydol ar y safleoedd canlynol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe:

Abertawe
  • Ysbyty Treforys
  • Ysbyty Singleton
  • Ysbyty Gorseinon
  • Rhai Meddygfeydd
Castell-nedd Port Talbot
  • Ysbyty Castell-nedd Port Talbot (NPTH)
  • Canolfan Adnoddau Gofal Sylfaenol Port Talbot
  • Rhai meddygfeydd

 

Atgyfeiriadau ar gyfer Ffisiotherapi Cleifion Allanol
Gellir gwneud atgyfeiriadau ar gyfer gwasanaethau ffisiotherapi cleifion allanol trwy:
  • Cyfeiriad uniongyrchol gan Feddyg Teulu, Ymgynghorwyr Ysbytai neu weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill

Ar ôl derbyn atgyfeiriad gan y Meddyg Teulu / Ymgynghorydd , gweithiwr gofal iechyd proffesiynol arall neu ffurflen hunangyfeirio, bydd yr adran ffisiotherapi yn cysylltu â chi dros y ffôn neu drwy'r post i drefnu apwyntiad.

Os yw'ch cyflwr yn ddifrifol, fe'ch gwelir o fewn 3 wythnos. Y cyfnod aros mwyaf (ar gyfer cyflyrau nad ydynt yn rhai aciwt) yw 14 wythnos, neu lai os oes gennym ganslo.

Yn yr achos hwn, efallai y byddwn yn eich ffonio ar fyr rybudd, felly mae'n hanfodol cynnwys rhif cyswllt cywir ar eich ffurflen atgyfeirio.

Ffisiotherapi Cleifion Allanol Rhifau ffôn
 

Ysbyty Treforys 01792 703124/703126

Ysbyty Singleton 01792 285383/285593

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot 01639 862043

Ond a wyddech chi nad oes rhaid i chi weld meddyg i gael eich cyfeirio at ffisiotherapi?

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am glinig asesu cerdded i mewn, hunangyfeirio a PhysioDirect ar ein tudalen Ffisiotherapi .

Yn y cyfamser, gallwch ddod o hyd i awgrymiadau defnyddiol ar ein tudalen Hunangymorth, awgrymiadau a chyngor.