Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Ein Gwerthoedd a'n Cydraddoldeb

Gwerthoedd y Fwrdd Iechyd

Gwnaethom siarad â mwy na 6,000 o staff, cleifion, eu teuluoedd a'u gofalwyr a gyda'n gilydd datblygom ein gwerthoedd :

 

Mae ein gwerthoedd yn dangos bod ein hymrwymiad i gydraddoldeb wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae cydraddoldeb yn ymwneud â sicrhau bod pobl yn cael eu trin yn deg. Nid yw'n golygu i ni drin pawb yr un fath, ond gweld pobl fel unigolion a chydnabod bod anghenion pawb yn cael eu diwallu mewn gwahanol ffyrdd. Rhaid i ni fod yn sensitif, yn feddylgar ac yn hyblyg o ran sut rydym yn diwallu anghenion pob person.

Rydym yn gwneud y peth iawn i bob person ac yn trin pawb ag urddas a pharch. Rydym yn diogelu urddas a phreifatrwydd pobl ac yn gweithredu pan welwn fod y rhain yn cael eu tanseilio.

Rydym yn gofalu am ein gilydd ym mhob cyswllt dynol ym mhob un o'n cymunedau a phob un o'n hysbytai.

Datblygwyd ein hamcanion cydraddoldeb trwy weithio gyda'n partneriaid. Gwnaethom ymgysylltu â phobl o wahanol grwpiau, gan feithrin cysylltiadau da. Mae'r amcanion wedi'u cynllunio i sicrhau bod ein gwasanaethau yn hygyrch i bawb ac mae ein harferion cyflogaeth yn deg.

Rydym eisiau bod yn gynhwysol a gwella bob amser. Byddwn yn hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol i bawb. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw un sydd dan anfantais oherwydd unrhyw un o'r canlynol (a elwir hefyd yn nodweddion gwarchodedig):

oedran

anabledd

ffydd neu gred

rhyw

beichiogrwydd neu famolaeth

hil

cyfeiriadedd rhywiol

bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil

ailbennu rhywedd

Mae ein hamcanion cydraddoldeb yn rhan o'n Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac yn sail i'n gwaith. Adroddir ar gynnydd bob blwyddyn. 

Mae gennym Rwydwaith Staff a Chynghreiriaid LGBT +, Calon, sy'n darparu cyfleoedd rhwydweithio a chymorth cymheiriaid. Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan Calon.LGBTStaffNetwork@wales.nhs.uk

Mae ein bwrdd iechyd yn safle 150 ar restr 2019 Stonewall o gyflogwyr sy'n cael eu derbyn yn ddieithriad ar gyfer yr holl bobl LGBT. Mae hwn yn bedwar lle yn uwch na 2018. Mae'n ganlyniad gwych gan fod 2019 yn gystadleuol iawn gyda 445 o geisiadau gan gyflogwyr.