Safle profi lleol Covid i'w sefydlu yn theatr Abertawe

Logos ar gyfer BIP Bae Abertawe, Cyngor Abertawe a Chyngor Castell-nedd Port Talbot

Bydd pobl sy'n dangos symptomau Covid-19 yn Abertawe yn cael mynediad i Safle Profi Lleol (LTS) saith diwrnod yr wythnos.

Bydd wedi'i leoli yn Theatr y Grand yng nghanol y ddinas a chyn bo hir bydd ar agor 8yb-8yh bob dydd.

Mae hyn yn ychwanegol at unedau profi symudol sydd eisoes wedi'u cyflwyno ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot a chyfleusterau profi gyrru drwodd yn Stadiwm Liberty a Margam.

Bydd y Grand LTS yn cynnig apwyntiadau cerdded i fewn o flaen llaw. Rhaid gwneud apwyntiadau trwy wefan Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19?_ga=2.128307340.1810446359.1602082094-995333089.1598519086.

Bydd angen rhif ffôn symudol neu gyfeiriad e-bost ar unrhyw un sy'n archebu prawf gan byddant yn derbyn cod diogel i gadarnhau eu harcheb trwy neges destun neu e-bost, a rhaid dangos hyn wrth fynychu'r apwyntiad.

Mae'r uned yn agor yfory (nodyn: Dydd Gwener 9 Hydref) er mai capasiti cyfyngedig fydd yfory a dros y penwythnos cyntaf hwn wrth i'r safle cychwyn cymryd profion. Bydd yn gwbl weithredol o ddydd Llun.

Dywedodd Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Vaughan Gething : “Wrth i fyfyrwyr prifysgol ddychwelyd i ddinasoedd a threfi ledled Cymru rydym am sicrhau bod profion cadarn ar waith ar gyfer myfyrwyr a thrigolion yr ardal leol.

“Mae'n bwysig bod unrhyw un sy'n dangos symptomau coronafeirws yn cael eu profi i sicrhau ein bod yn atal y feirws rhag lledaenu. Rwy'n gobeithio bydd y Safleoedd Profi Lleol yn rhoi sicrwydd i'r rhai sy'n dychwelyd neu'n dechrau astudio yn ein prifysgolion. Bydd y safle newydd hwn yn Abertawe yn chwarae rhan allweddol yn ein rhaglen Prawf, Olrhain, Amddiffyn GIG Cymru. ”

Dywedodd Dr Keith Reid , Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus yn ardal Bae Abertawe: “Rhaid i unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 weithredu ar unwaith i hunan-ynysu gartref a chael prawf.

“Mae ein cyfleusterau profi, gan gynnwys y LTS newydd hwn yn Theatr y Grand, yn golygu bod mwy o brofion ar gael i bobl lleol yn Abertawe ac y gallant gael prawf yn agosach at eu cartrefi. Bydd y LTS yn amlwg yn gyfleus i fyfyrwyr o'n prifysgolion pe baent yn datblygu symptomau ac angen prawf.

“Dim ond os oes gennych symptomau y gallwch archebu prawf. Os nad oes gennych symptomau, gadewch slotiau i'r rhai sydd eu hangen. "

Nid oes perfformiadau wedi ymddangos yn y theatr, sydd wedi'i rheoli gan Cyngor Abertawe am ychydig o fisoedd oherwydd y pandemig. Yn ystod y broses gloi fe'i defnyddiwyd y theatr i gefnogi'r cymuned a defnydd creadigol cyfredol a'r dyfodol.

Bydd gan y LTS fynedfa ac allanfa ar wahân yng nghefn yr adeilad, a system unffordd. Ni fydd unrhyw effaith ar staff, cyllidwyr, tenantiaid, grwpiau theatr a gwirfoddolwyr y theatr.

Dywedodd Robert Francis-Davies, aelod cabinet y cyngor dros fuddsoddi, adfywio a thwristiaeth: “Rwy’n diolch i’r rhai sy’n gweithio ac yn ymweld â Theatr y Grand am eu dealltwriaeth. Bydd ein LTS yng nghanol y ddinas yn cymryd rhywfaint o le er na fydd hyn yn ardaloedd hygyrch yr adeilad - ac mae yno er budd pob un ohonom. "

Dywedodd Mark Thomas, aelod cabinet y cyngor i wella’r amgylchedd a rheoli seilwaith: “Mae’r uned hon ar gyfer ein cymuned. Bydd yn helpu i gadw haint yn gynwysedig ac yn golygu nad oes raid i'r rhai sy'n teimlo'n sâl yrru bellter hir i ganolfan brofi fwy sefydledig.

“Mae'r uned yn ddiogel i'r gymuned leol, y rhai sy'n archebu apwyntiadau yno, y staff sy'n gweithio yno ac ymwelwyr theatr. Mae'r rheolyddion yn gryf ac maen nhw'n gweithio. ”

Prif symptomau Covid-19 yw tymheredd uchel; peswch newydd, parhaus; a / neu golled neu newid i'ch synnwyr arogli neu flas.

Cwblhawyd asesiad risg llawn ar gyfer y theatr, gyda mesurau ar waith i sicrhau y bydd yn amgylchedd glân a diogel, i'r rhai sy'n mynychu a'r rhai sy'n byw yn y cyffiniau ac yn ymweld â hi.

Bydd y LTS yn cael ei weithredu gan staff sydd wedi'u hyfforddi'n llawn gan y cysylltydd profiadol Mitie.

I gael mwy o wybodaeth am gael prawf ewch i: https://bipba.gig.cymru/coronafeirws-covid-19/gwybodaeth/gwasanaeth-profi-olrhain-amddiffyn/ 

I gael mwy o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru am hunan-ynysu: https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl?_ga=2.128307340.1810446359.1602082094-995333089.1598519086