Neidio i'r prif gynnwy

Ymgyrch recriwtio nyrsys fawr ar y gweill ym Mae Abertawe

Mae gwaith ar y gweill i bron i ddyblu nifer y nyrsys newydd sy'n cael eu recriwtio i Fae Abertawe.

Mae cannoedd o nyrsys o dramor, sy'n cael eu hadnabod fel Nyrsys a Addysgir yn Rhyngwladol, yn cael eu targedu i ymuno â'r bwrdd iechyd.

Mae gweithwyr cymorth gofal iechyd hefyd yn cael eu hannog i uwchsgilio ac ehangu eu rolau.

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe dîm recriwtio nyrsys penodedig ar waith i sicrhau bod popeth posibl yn cael ei wneud i gynyddu nifer y nyrsys.

Mae ymgynghoriadau ac arolygon staff wedi codi pryderon dro ar ôl tro ynghylch prinder staff, sydd wedi gadael llawer o weithwyr yn teimlo'n or-waith ac o dan bwysau.

Bellach mae nifer o fentrau ar waith i geisio mynd i’r afael â’r diffygion hyn, yn enwedig yn y gweithlu nyrsio.

Mae recriwtio nyrsys a addysgir yn rhyngwladol yn rhan allweddol o gynlluniau recriwtio a chadw’r bwrdd iechyd. Mae mentrau eraill yn cynnwys ehangu rolau gweithwyr cymorth gofal iechyd band pedwar ar draws y sefydliad. Mae'r bwrdd iechyd hefyd yn edrych i nodi staff presennol sy'n dymuno symud ymlaen ymhellach drwy ddatblygu sgiliau ychwanegol.

Mae prinder staff nyrsio yn broblem y mae byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau ar draws y DU yn ei hwynebu, ond mae arweinwyr byrddau iechyd Bae Abertawe wedi cynyddu recriwtio gyda thargedau uchelgeisiol i adeiladu ar y niferoedd cynyddol sydd wedi dewis gweithio gyda'r sefydliad.

Y llynedd, recriwtiwyd 140 o nyrsys a addysgwyd yn rhyngwladol, cynyddwyd targed eleni i 200, gyda chynnydd ychwanegol posibl i 350

Dywedodd y metron recriwtio corfforaethol Melanie Joseph: “Mae gennym ni nifer sylweddol o swyddi gwag ar draws y bwrdd iechyd, nid yn unig mewn nyrsio, ac mae hynny’n wir am y rhan fwyaf o fyrddau iechyd.

"Rydym yn ymwybodol ei fod yn gyfnod heriol i'n staff presennol ac mae llawer wedi blino. Mae wedi bod yn gyfnod anodd yn ystod y pandemig, ac rydym yn ceisio troi gwasanaethau yn ôl ymlaen. Rydym wedi bod yn brin o staff ers amser maith, ac rydym yn gwybod ei bod hi'n anodd dod ar eich sifft gan wybod y gallai fod gennych chi ddigon o staff.

"Rydym yn ceisio recriwtio, a gweithio ar strategaethau cadw, ond mae'n cymryd amser. Mae angen i ni gyflogi staff cyn gynted ag y gallwn, tra'n gwneud yn si┼Ár eu bod yn wybodus, yn barod ac yn gallu ffitio i mewn i dimau i gefnogi'r gwaith o ddarparu gwasanaethau rhagorol. safonau gofal.

"Mae'r rhesymau am y prinder yn gymhleth. Er enghraifft, mae llawer o staff wedi dewis naill ai ymddeol neu leihau eu horiau, ac rydym yn annog pobl i gael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith."

Mae'r bwrdd iechyd yn foesegol yn recriwtio nyrsys ledled y byd sydd eisoes yn nyrsys cofrestredig yn eu gwledydd eu hunain. Mae’r nyrsys yn cyrraedd eu cofrestriad NMC (Nursing and Midwifery Council - Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth) yn y DU trwy gwblhau rhaglen baratoi OSCE pedair wythnos, y mae’r bwrdd iechyd yn falch o’i gyfradd lwyddo o 100%.

Nid yw recriwtio nyrsys yn rhyngwladol heb ei bwysau ychwanegol, fodd bynnag, gan fod rhai materion - fel cadarnhad fisa - allan o reolaeth y tîm, a gall digwyddiadau fel y rhyfel yn yr Wcrain arwain at oedi oherwydd bod y staff fisa mor brysur.

Ychwanegodd Melanie: “Mewn llawer o ffyrdd, nid yw Cymru’n werthiant anodd oherwydd mae’n ardal mor brydferth gyda’r traethau a’r mynyddoedd, ac rydym yn genedl gyfeillgar fel rheol.

“Rydym yn sefydliad mawr a chymhleth ond mae hwn yn bwynt atyniadol o ran recriwtio gan ei fod yn rhoi amrywiaeth o gyfleoedd i bobl ddatblygu gyrfa.

“Un o’r pethau pwysicaf i’w wneud yn glir gyda’r rhan fwyaf o’r nyrsys rydyn ni’n eu cyflogi o dramor yw eu bod nhw’n brofiadol iawn yn eu gwledydd cartref, er y gallai gymryd ychydig o amser i drosglwyddo i’w rolau newydd o fewn y sefydliad.”

Dywedodd yr uwch nyrsys addysg Miranda Williams: "Rydym yn ceisio gwneud pethau'n wahanol, oherwydd os ydych yn parhau i wneud yr un peth rydych yn mynd i gael yr un canlyniad. Rydym yn edrych ar y gweithlu presennol a'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt. .

"Rydym hefyd am feithrin ein gweithwyr cymorth gofal iechyd presennol. Rydym yn helpu'r rhai sydd am ehangu eu sgiliau, gwybodaeth a lefel eu haddysg i gyrraedd y pwynt lle gallant ymgymryd â rhaglen cyn-gofrestru a dod yn fand 5 a 6 i ni, a 7 yn y dyfodol."

Llun: Senior nurse education Miranda Williams and corporate recruitment matron Melanie Joseph