Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad Annibynnol o Wasanaethau Mamolaeth a Newydd-anedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

 1. Beth yw ddiben yr adolygiad annibynnol?

Diben yr adolygiad annibynnol yw nodi os yw gwasanaethau mamolaeth a newydd-anedigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn ddiogel ar hyn o bryd neu os oes unrhyw welliannau i'w wneud.

 1. Sut mae'r adolygiad wedi'i strwythuro a beth yw'r camau?

 1. Beth yw'r elfennau gwahanol o'r adolygiad?

Mae'r Adolygiad Annibynnol yn cynnwys tair ffrwd gwaith:

 • canlyniadau clinigol
 • profiad cleifion a’r staff ac
 • arweinyddiaeth a llywodraethu

Tîm o arbenigwyr a phrofiadol o glinigwyr mamolaeth a newydd-anedig o dua allan i Gymru sydd wedi'u phenodi i gynnal adolygiadau o achosion clinigol ac adborth i'r proses ymgysylltu.  Yng nghalon bydd dadansoddiad manwl o'r ffigyrau marwoldeb cyhoeddedig fel rhan o'r MBRRACE (Mamau a Babanod: Lleihau'r Risg trwy Archwiliadau ac Ymholiadau Cyfrinachol ar draws y DU) ar gyfer 2021 yn ogystal â'i adroddiad 2022  mae disgwyl i hynny gael ei gyhoeddi'n fuan.  Bydd data mewnol rhagarweiniol ar gyfer 2023 hefyd yn cael ei adolygu a'i driongli â data'r Ymddiriedolaeth.

Bydd defnyddwyr gwasanaethau mamolaeth a newydd-anedig Bae Abertawe yn cael eu gwahodd i rannu eu profiadau fel rhan o'r adolygiad fel y bydd staff yn y gwasanaeth.  Bydd yr elfen hon o'r adolygiad yn cael ei harwain gan Arweinydd Ymgysylltu â Chleifion annibynnol.

Yn olaf, bydd arbenigwyr allanol ar arweinyddiaeth a llywodraethu yn adolygu sut mae'r gwasanaeth yn cael ei redeg a sut mae'n adrodd i'r bwrdd iechyd ehangach.

 1. Pwy sy'n gwneud yr adolygiad?

Bydd pob ffrwd gwaith yn cael eu harwain gan arbenigwyr annibynnol:

 • Tîm adolygu clinigol - tîm o 5 obstetryddion, bydwragedd a nyrsys amlddisgyblaethol sydd wedi cwblhau nifer o adolygiadau gwasanaethau mamolaeth a newyddenedigol mewn man arall.  Mae bob aelodau o'r tîm wedi'u seilio tu allan i Gymru, ac mae ganddynt hanes profedig.
 • Ymgysylltu Cleifion a Staff - unigolyn profiadol sydd wedi'i seilio tu allan i Gymru gyda hanes profedig o ddarparu ymgysylltu cleifion a staff effeithiol fel rhan o adolygiadau o'r fath. 
 • Arweinyddiaeth a llywodraethu – Mae'r rhan hon o'r adolygiad yn cael ei darparu gan gwmni gwasanaethau proffesiynol. 
 1. Beth yw rôl y tîm Adolygu?

Mae'r tîm Adolygu yn gyfrifol am ddatblygu adroddiad a fydd yn nodi diogelwch cyffredinol neu fel arall gwasanaethau mamolaeth a newydd-anedig y Bwrdd Iechyd.  Bydd yn gwneud hynny drwy ddadansoddi data, cofnodion ac adborth defnyddwyr gwasanaeth a bydd yn nodi unrhyw gamau gwella angenrheidiol yn ogystal â nodi arfer gorau.  

Bydd adroddiadau'n cael eu paratoi gan bob un o dair elfen yr adolygiad gydag adroddiad cryno gweithredol yn cael ei baratoi a fydd yn tynnu pob un o'r tri llinyn at ei gilydd yn adroddiad cyffredinol.  Bydd yr adroddiad cryno yn cael ei ysgrifennu gan y cwmni gwasanaethau proffesiynol ond bydd angen i bob un o dair rhan yr adolygiad gael ei gymeradwyo (yn ogystal â'r Panel Goruchwylio).

 1. A fydd achosion unigol yn cael eu hystyried?

Bydd - bydd achosion unigol yn cael eu hadolygu gan y tîm clinigol fel rhan o'r Adolygiad Annibynnol. Mae'r dull arfaethedig wedi'i nodi yn y drafft y Cylch Gorchwyl, fodd bynnag, bydd y Panel Goruchwylio yn ystyried hyn ac, os oes angen, ei ddiwygio (gan y Panel Goruchwylio) i sicrhau bod cwmpas yr adolygiad yn gadarn.

 1. Beth yw rôl y Panel Goruchwylio?

Yn y pen draw, bydd y Panel Goruchwylio (gweler C11 am fanylion aelodaeth) yn derbyn adroddiad y tîm adolygu, gan brofi a yw'n cyflawni'r Cylch Gorchwyl ac yn mynd i'r afael â'r holl faterion a godwyd yn ystod y broses adolygu.  Unwaith y bydd y Panel Goruchwylio yn sicr bod y broses wedi'i chwblhau yn unol â'r Cylch Gorchwyl, bydd yn llofnodi'r Adroddiad Cryno (ynghyd â'r timau Adolygu). Yn ystod y broses adolygu, bydd y Panel Goruchwylio yn cysylltu'n rheolaidd â'r tîm adolygu, gan sicrhau bod ganddynt ddigon o adnoddau, cefnogaeth a mynediad at wybodaeth i gyflawni eu rôl ac amlygu unrhyw feysydd y mae angen ffocws penodol arnynt. Bydd y Panel Goruchwylio yn sicrhau bod yr Adolygiad yn aros ar y trywydd iawn wrth iddo fynd yn ei flaen. Bydd y Panel Goruchwylio hefyd yn gyfrifol am ystyried a oes angen unrhyw newidiadau i'r Cylch Gorchwyl wrth i'r broses fynd yn ei blaen. 

 1. Ble bydd y crynodeb adroddiad terfynol?

Ar ddiwedd y broses bydd yr adroddiad cryno terfynol yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Iechyd i'w ystyried.  Bydd yr adroddiad cryno (a fydd yn cynnwys y tri adroddiad ffrwd waith fel atodiadau), gyda chywirdeb priodol i ddiogelu cyfrinachedd cleifion a staff, yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Bwrdd Iechyd.  

 1. A fydd yn rhaid i'r Bwrdd Iechyd weithredu ar gefn y casgliadau ac unrhyw argymhellion a wnaed?

Bydd yr adroddiad cryno terfynol yn y parth cyhoeddus, yn ogystal ag ymateb y Bwrdd Iechyd.  Mae'r Bwrdd Iechyd wedi ymrwymo i weithredu ar gefn yr adolygiad annibynnol a bydd ei weithredoedd i'w gweld yn glir yn y parth cyhoeddus.

 1. Pwy fydd yn cadeirio'r Panel Goruchwylio a phwy a'u penodwyd?

Bydd Margaret Bowron CB yn Gadeirydd y Panel Goruchwylio.  Cafodd Margaret Bowron ei phenodi gan y Bwrdd Iechyd yn dilyn proses recriwtio a hwyluswyd gan Bevan Brittan LLP.  Yn dilyn cyfweliadau, fe'i penodwyd oherwydd ei phrofiad cyfreithiol helaeth, gan gynnwys ei rôl fel Cwnsler y Brenin sy'n arbenigo mewn materion cyfreithiol cysylltiedig â gofal iechyd (gweler datganiad i'r wasg am fwy o wybodaeth).

 1. Pwy fydd yn penodi aelodau'r Panel Goruchwylio?

Mae Margaret Bowron CB, Cadeirydd y Panel Goruchwylio, yn penodi ei aelodau gyda chyngor a chefnogaeth gan Bevan Brittan LLP.  Nid oes gan y Bwrdd Iechyd unrhyw rôl yn yr apwyntiadau.  Daeth y penodiadau gan ymgeiswyr a enwebwyd gan eu cyrff proffesiynol, gyda Bevan Brittan LLP yn cael mewnbwn allweddol yn seiliedig ar eu gwybodaeth yn y sector iechyd.  Bydd cyhoeddiad ar aelodaeth lawn y panel yn cael ei wneud unwaith y bydd holl aelodau'r Panel Goruchwylio wedi'u penodi.

 1. Pam mae cwmni cyfreithwyr yn cymryd rhan a beth yw eu rôl?

Mae'r Bwrdd Iechyd yn benderfynol o sicrhau annibyniaeth yr adolygiad ac mae Bevan Brittan LLP wedi cael eu cadw er mwyn sicrhau'r annibyniaeth honno.  Chwaraeodd Bevan Brittan rôl allweddol wrth benodi Cadeirydd y Panel Goruchwylio ac mae'n gweithio gyda hi i recriwtio aelodau Panel Goruchwylio cymwys briodol. 

Yn dilyn sefydlu'r Panel Goruchwylio a chychwyn yr Adolygiad, bydd Bevan Brittan yn chwarae rhan allweddol wrth roi unrhyw ymholiadau ynghylch cynnydd yr Adolygiad, gan ei gadw hyd fraich o'r Bwrdd Iechyd.  

 1. Pam na effeithiwyd ar deuluoedd a oedd yn gallu cynnig eu barn ar aelodaeth y Panel Goruchwylio?

Mae rôl teuluoedd yn yr adolygiad cyffredinol yn hanfodol bwysig ac mae'n cael sylw yng nghwestiwn 14.  Roedd rôl y Panel Goruchwylio yn ei gwneud yn ofynnol iddo gael ei arwain gan weithwyr proffesiynol sydd ag arbenigedd clinigol a llywodraethu manwl.

 1. Pam nad yw teuluoedd sy'n cael eu heffeithio ar y Panel Goruchwylio a sut y bydd yn sicrhau bod lleisiau defnyddwyr gwasanaeth wrth wraidd yr Adolygiad Annibynnol?

Bydd lleisiau defnyddwyr gwasanaeth wrth wraidd yr Adolygiad Annibynnol.  Mae'r tîm Adolygu yn cynnwys arbenigwr ymgysylltu a fydd yn cyd-ddylunio gyda defnyddwyr gwasanaeth diweddar sut y bydd y trefniadau yn gweithio i gasglu tystiolaeth a barn ac yn cael eu cefnogi yn y gwaith hwn gan Lais, y corff eiriol cleifion swyddogol dros wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Ochr yn ochr â hyn, bydd y Panel Goruchwylio yn cynnwys llais eiriolwyr cryf a bydd mwy yn dilyn o ran yr apwyntiad hwn unwaith y bydd Cadeirydd y Panel Goruchwylio yn ei gadarnhau.

 1. Pwy wnaeth benodi'r tîm Adolygu a pham gawson nhw eu dewis?

Dewiswyd y tîm Adolygu ar gyfer y 3 llinyn yn seiliedig ar eu harbenigedd a'u hannibyniaeth, gan gynnwys profiad helaeth o gynnal adolygiadau o wasanaethau mamolaeth a newydd-anedig ledled y DU.  Tanlinellir eu hannibyniaeth gan y ffaith eu bod wedi'u lleoli y tu allan i Gymru tra bod y Panel Goruchwylio yn dod â lefel ychwanegol o graffu annibynnol a mewnbwn i atgyfnerthu'r annibyniaeth hon.  

 1. Pwy fydd yn gyfrifol am gymeradwyo'r Cylch Gorchwyl terfynol ar gyfer yr Adolygiad Annibynnol?

Bydd y Panel Goruchwylio dan arweiniad Margaret Bowron CB yn adolygu'r Cylch Gorchwyl drafft ac yn gwneud unrhyw newidiadau y maen nhw'n credu sy'n angenrheidiol. Bydd y darn terfynol yn cael ei ddarparu i'r Bwrdd Iechyd a'i gyhoeddi ar ei wefan. Yn ogystal, bydd y Panel Goruchwylio yn rhydd i ddiwygio a diweddaru'r ToR os oes angen yn ystod yr Adolygiad.

 1. Pryd y cafodd / a fydd hyn yn cael ei gymeradwyo?

Bydd y Cylch Gorchwyl yn cael ei Gymeradwyo yn y cyfarfod gyntaf y Panel Goruchwylio.

 1. A yw'r Cylch Gorchwyl wedi'i osod mewn carreg neu a ellir eu diwygio wrth i'r Adolygiad Annibynnol ddatblygu?

Mae gan y Panel Goruchwylio’r gallu i wneud newidiadau i'r Cylch Gorchwyl wrth i'r Adolygiad ddatblygu.

 1. Beth yw rôl Llywodraeth Cymru yn yr Adolygiad Annibynnol?

Mae Llywodraeth Cymru yn rhanddeiliad pwysig yn yr Adolygiad a bydd yn cael ei diweddaru ar gynnydd fel rhan o'i gwaith monitro gwell o wasanaethau mamolaeth a newydd-anedig y Bwrdd Iechyd.  

 1. Oes yna unrhyw gyswllt rhwng yr Adolygiad Annibynnol a'r adroddiad AGIC diweddar? Bydd AGIC yn rhan o'r Adolygiad Annibynnol?

Fel rhanddeiliad arall, bydd gofyn am fewnbwn AGIC fel rhan o'r Adolygiad Annibynnol.  Yn ychwanegol, Bydd adroddiad diweddar AGIC yn dilyn ei ymweliad dirybudd â'r uned famolaeth ym mis Medi 2023 yn ffynhonnell dystiolaeth bwysig y bydd yr Adolygiad yn ei hystyried, yn ogystal â chyflawnrwydd ymateb y Bwrdd Iechyd ers hynny.

 1. Sut y gallwn fod yn sicr y bydd gan y timau adolygu a'r Panel Goruchwylio fynediad at adnoddau, cefnogaeth a gwybodaeth ddigonol i'w galluogi i gyflawni eu rolau?

Bydd y Panel Goruchwylio yn gyfrifol am sicrhau bod gan y tîm Adolygu mynediad at adnoddau, cefnogaeth a gwybodaeth ddigonol.  Os nad yw'r Panel Goruchwylio yn fodlon â'r gefnogaeth a roddir i'r tîm adolygu neu'r gefnogaeth y mae'n ei derbyn ei hun, bydd yn tynnu sylw at hynny i'r Bwrdd Iechyd sy'n ymrwymo i sicrhau bod adnoddau o'r fath yn cael eu gweithredu wedyn.   

 1. Sut all yr Adolygiad Arolygiaeth hwn fod yn annibynnol iawn pan fydd y Bwrdd Iechyd wedi penodi'r tîm Adolygu a Chadeirydd y Panel Goruchwylio?

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwneud popeth posibl i sefydlu'r Adolygiad Annibynnol hyd fraich ac i sicrhau y gall weithio hyd fraich hyd at ei gasgliad.  Bydd bod yn agored a thryloyw wrth wraidd yr Adolygiad gyda'r adroddiad cryno terfynol (a fydd yn cynnwys y tri adroddiad ffrwd waith fel atodiadau), a gyhoeddir ynghyd ag ymateb y Bwrdd Iechyd.

Mae'r timau adolygu wedi'i seilio tu allan i Gymru ac yn barchus a phrofiadol iawn wrth iddynt ymgymryd â nifer o adolygiadau tebyg yn Ymddiriedolaeth y GIG ar draws y DU. 

Mae Cadeirydd y Panel Goruchwylio yn Gwnsler y Brenin blaenllaw ac uchel ei barch sy'n annibynnol ar y Bwrdd Iechyd sydd â phrofiad helaeth o faterion cyfreithiol sy'n gysylltiedig â gofal iechyd.

 1. Os yw'r Adolygiad yn dod o hyd i unrhyw faterion sydd angen cael eu cyfeirio atynt neu'n gallu cael eu cyfeirio atynt yn syth, a fydd y Bwrdd Iechyd yn cael ei hysbysu?

Oes, bydd unrhyw gamau gwella uniongyrchol yn cael eu hamlygu i weithrediaeth y Bwrdd Iechyd a chymerir camau priodol ar unwaith.  Bydd y Panel Goruchwylio yn monitro hyn ac os nad yw'n fodlon, gellir codi bryderon gyda'r Bwrdd.

Diwedd

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.