Neidio i'r prif gynnwy

Mae profiadau staff derbynfa'r Adran Achosion Brys yn cynyddu mewn cam-drin geiriol

Rydym yn gwybod bod arosiadau yn yr Adran Achosion Brys (A&E) yn rhwystredig.

Ond nid yw cam-drin unrhyw un o'n staff o ganlyniad yn dderbyniol.

Mae staff ein derbynfa yn benodol wedi profi cynnydd mewn cam-drin geiriol, sy'n peri gofid mawr. Rhaid i hyn ddod i ben.

Ni fydd gweiddi arnyn nhw yn golygu eich bod chi na'ch anwylyn yn cael eu gweld yn gyflymach.

Mae EDs (A&E) ledled Cymru yn brysur yr haf hwn ac nid yw Ysbyty Treforys yn gwahanol.

Rydym i gyd yn gweld cynnydd cyffredinol yn nifer y cleifion, llawer ohonynt yn sâl ac yn dod i mewn yn ambiwlans.

Rhaid i ni flaenoriaethu'r cleifion sâl ac anafedig iawn hyn, felly mae'n anffodus ond yn anochel, os ydych chi neu rywun annwyl yn ceisio triniaeth ar gyfer mater llai difrifol, efallai y bydd cryn amser cyn i'n staff gyrraedd atoch chi.

Weithiau efallai y bydd yn rhaid i chi neu rywun annwyl aros yn ED i gael eich gweld gan rywun o dîm arbenigedd fel llawfeddyg. Unwaith eto, gall hyn fod yn rhwystredig ond nid oes gan staff ED unrhyw reolaeth dros ba mor hir y bydd rhaid i chi aros.

O'n rhan ni, rydyn ni'n edrych yn barhaus ar ffyrdd o wella'r gwasanaeth rydyn ni'n ei ddarparu ar gyfer y rhai mae angen eu derbyn i'r ysbyty ac i leihau derbyniadau diangen.

Llun yn erbyn camdrin yn yr adran achosion brys

Gallwch chi ein helpu ni trwy ddod i ED dim ond os yw'n argyfwng. Mae dewisiadau amgen da i ED yn cynnwys:

  • Yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Ar agor saith diwrnod yr wythnos - 7.30am i 11pm. Ar gyfer oedrannau un a throsodd gyda mân anafiadau fel toriadau a mân losgiadau, esgyrn wedi torri a dadleoliadau, brathiadau anifeiliaid a phryfed. (Ni all yr uned ddelio â salwch fel dolur gwddf a Covid.)
  • Meddygon Teulu. Tra eu bod hefyd yn brysur, maent yn y sefyllfa orau i ddelio â mân afiechydon a chyflyrau. Nid yw staff ED wedi'u hyfforddi i ddelio â'r cyflyrau hynny y dylid eu trin gan ofal sylfaenol, hy: eich meddyg teulu neu fferyllfa.
  • Eich fferyllfa leol (fferyllydd). Maent bellach yn gwneud rhywfaint o'r gwaith a wneir yn draddodiadol gan feddygon teulu a gallant hyd yn oed roi meddyginiaeth bresgripsiwn AM DDIM ar gyfer mân afiechydon o dan y cynllun anhwylderau cyffredin. Mae'r rhain yn cynnwys dolur gwddf.
  • Gwasanaeth ffôn 111. I gael mynediad at y gofal cywir gan y gweithiwr proffesiynol cywir 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Mae'n dwyn ynghyd wasanaethau y tu allan i oriau NHS Direct Wales a meddygon teulu.

Felly, helpwch ni i'ch helpu chi. Byddwch yn garedig a gadewch i ni cael gwared â chamdrinaeth