Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Mae apwyntiadau newydd yn helpu i drawsnewid Meddygfa Llansamlet

new staff

Mae meddygfa yn Abertawe wedi croesawu dau aelod newydd o staff i helpu i drawsnewid y ffordd y mae anghenion cleifion yn cael eu diwallu.

Mae'r symudiad FeddygfaLlansamlet yn dilyn Cyfarwyddeb Llywodraeth Cymru  sy’n galw am drawsnewid gofal sylfaenol yng Nghymru, gyda'r pwyslais ar roi ystod o weithwyr proffesiynol gofal iechyd yng nghalon cymunedau i wella hygyrchedd a rhwyddineb pwysau ar feddygon teulu.

Yn draddodiadol, mae cleifion yn mynd yn syth at eu meddyg pan fydd ganddynt bryder iechyd. Weithiau cânt eu hailgyfeirio i wasanaeth mwy priodol ac arbenigol fel awdioleg, ffisiotherapi neu gwnsela.

Nawr mae Meddygfa Llansamlet wedi croesawu ffisiotherapydd Kate Rees ac fferyllydd Siobhan Landeg i'r plyg.

Kate Rees Dywedodd Kate: “Mae’n rôl newydd i'r feddygfa. Mae ymgyrch enfawr i feddygfeydd gael mwy o ymarferwyr cyswllt cyntaf, boed yn ffisiotherapi, fferylliaeth, therapi lleferydd, parafeddygon etcetera.

“Nod y rolau yw darparu mynediad ar unwaith i wasanaethau arbenigol a ddarperir mewn gofal sylfaenol. Mae’r claf yn cael ei weld gyflymach ac mae'n osgoi problemau rhag dod yn gronig; gobeithio y gallwn helpu pawb trwy wneud hynny. ”

Meddai: “Mae'n wahanol i ffisiotherapi adsefydlu confensiynol gan ei fod yn gweithredu fel gwasanaeth asesu, cyngor a chyfeirio. Bydd unrhyw broblemau cyhyrysgerbydol, fel anafiadau, poenau cyhyrau neu gymalau neu boenau, yn cael eu hasesu gan gyswllt cyntaf ffisiotherapydd a ddylai, yn ei dro, leihau rhywfaint o lwyth gwaith y meddyg teulu a symleiddio maint a phriodoldeb atgyfeiriadau ar ofal eilaidd.

“Gellir cynnig rhai triniaethau hefyd ond nid ydynt yn disodli'r gwasanaeth ffisiotherapi wrth ddarparu adferiad a thriniaeth hirdymor i gleifion.

“Er mwyn cyrchu’r gwasanaeth, mae cleifion yn ffonio’r llinell frysbennu a bydd ffisiotherapydd yn cynnig eu gweld i adolygu eu mater cyhyrysgerbydol cyfredol. Gellir cynnig apwyntiad y diwrnod hwnnw sy'n lleol, yn gyfleus ac yn cynnig asesiad a chyngor arbenigol neu atgyfeiriad ymlaen os oes angen. "

Mae Kate yn cyrraedd gyda llawer iawn o brofiad, ar ôl bod yn rhan o dîm ystafell gefn Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe o'r blaen.

Meddai: “Mae wedi bod yn dipyn o sioc diwylliant o’i gymharu â gweithio mewn pêl-droed ond yn sylfaenol rwy’n ffisiotherapydd sydd wedi cael ei hyfforddi i weld amrywiaeth o wahanol gleifion ac amrywiaeth o wahanol gyflyrau. Y peth cyffrous am y swydd hon yw hynny yn unig - rwy'n gweld amrywiaeth o bobl a phroblemau. "

Mae Siobhan Landeg, hefyd yn apwyntiad arloesol a all helpu cleifion i osgoi gorfod aros am feddyg teulu.

Meddai: “Rwy’n delio’n bennaf â phroblemau meddyginiaeth, adolygiadau meddyginiaeth a rhagnodi hefyd.

“Mae gennym system frysbennu newydd, lle bydd cleifion yn galw ac yn cael eu treialu gan y meddyg ar alwad ac os yw'n unrhyw beth sy'n perthyn I feddyginiaeth, bydd yn dod drwodd i'm rhestr ffôn.

“Fi yw’r person gorau i ateb unrhyw ymholiadau meddyginiaeth a bydd meddygon yn aml yn dod ataf i gael cyngor beth bynnag; os ydyn nhw gyda chlaf ac yn ansicr beth i'w ragnodi gallant fy ffonio. Mae'n ymwneud â thorri allan unrhyw botensial ar gyfer gwall a cheisio lleihau'r llwyth gwaith ar gyfer y meddygon teulu fel y gallant weld mwy o gleifion yn gorfforol.

“Hefyd, os daw unrhyw ollyngiadau i'r ysbyty drosodd, gwiriaf i weld a oes unrhyw beth wedi newid neu a oes angen unrhyw ddilyniant, hefyd i ddelio ag unrhyw ymholiadau gan y fferyllydd drws nesaf a fydd yn dod ataf yn uniongyrchol. Unwaith eto, os nad oes rhaid i'r meddygon ddelio â'r ymholiadau hyn oherwydd fy mod i'n delio â nhw, mae'n rhyddhau eu hamser."

new staff Bydd Siobhan hefyd yn mynd ar drywydd unrhyw glaf y mae'n siarad a. Meddai: “Maen nhw'n mynd ar fy rhestr i wirio dwbl gyda nhw ymhen cwpl o wythnosau 'yn hytrach na bod yn rhaid iddyn nhw ffonio a rhwystro'r llinell frysbennu i rywun sydd o bosib yn wirioneddol sâl. Mae'n arbed llawer o amser ac yn atal rhwystredigaeth cleifion. Maen nhw'n ei chael hi'n anodd ffonio i mewn oherwydd bod y llinellau weithiau'n brysur. "

Ar ben popeth mae Siobhan hefyd wedi dechrau rhedeg clinig asthma yn ogystal â chlinig warfarin ochr yn ochr â nyrs practis.

Dywedodd Dr Richard Beynon, partner meddyg teulu ym Meddygfa Llansamlet: “Mae'r tîm estynedig yma wedi gwella'r gwasanaeth rydyn ni'n ei gynnig yn fawr gan ein bod ni nawr yn gallu delio â mwy o achosion bob dydd.

 

“Mae ein system brysbennu newydd yn sicrhau bod cleifion yn cael eu gweld gan yr aelod mwyaf priodol o'r tîm. Mae cael ffisiotherapydd ar y safle yn golygu nad oes angen i gleifion deithio i safleoedd prysur mewn ysbytai i gael y gofal arbenigol sydd ei angen arnynt.

 

“Gall ein fferyllydd practis ddelio â'r holl broblemau sy'n gysylltiedig â meddyginiaeth ac mae'n rhedeg clinigau clefyd cronig i sicrhau bod cleifion yn aros yn iach. Rydyn ni hefyd newydd recriwtio nyrs mân salwch newydd a fydd yn gweld cleifion â chyflyrau penodol yn fuan. ”