Neidio i'r prif gynnwy

Gwyrdd i fynd wrth i dechnoleg newydd gwerth miliynau o bunnoedd drawsnewid gofal canser

Mae

Mae goleuadau lliw a sbectol uwch-dechnoleg yn rhoi rheolaeth uniongyrchol i gleifion â chanser y fron dros ran o'u triniaeth yn Ysbyty Singleton.

Mae'n rhaid iddynt anadlu i mewn neu allan nes eu bod yn yr union safle sydd ei angen er mwyn i radiotherapi dargedu'r ardal driniaeth yn gywir, ond heb beryglu difrod i'r meinwe o'i amgylch.

Mae'n dechneg a elwir yn ysbrydoliaeth dwfn dal anadl.

Yn draddodiadol, fe'i cyflawnwyd wrth i staff radiotherapi yng Nghanolfan Ganser De Orllewin Cymru Singleton gyfarwyddo cleifion i anadlu neu anadlu allan nes iddynt gyrraedd y pwynt gorau posibl.

Prif lun uchod. Diwrnod hyfforddi: (ch-dd) Ffion Morgan, arweinydd SGRT (Surface Guided Radiotherapy), Sophie Jenkins, arweinydd delweddu, a Nicki Davies, rheolwr gwasanaethau radiotherapi. Mae'r claf yn cael ei bortreadu gan Charlie Pike.

Ac os oeddent yn symud yn ystod y driniaeth, roedd yn rhaid i staff atal y pelydr radiotherapi â llaw nes bod y claf wedi'i adlinio'n gywir.

Ond mae hynny i gyd yn newid diolch i fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd mewn technoleg sganio a radiotherapi newydd yn Singleton.

Mae Mae cleifion yn cael eu sganio gan ddefnyddio sganiwr CT yr adran radiotherapi, a brynwyd y llynedd ac sydd wedi'i uwchraddio'n ddiweddar i gynnwys system o'r enw Sentinel.

Ar y dde: rheolwr CT Helen Streater ac uwch radiograffydd Mark Pinson. Cymerodd yr aelod o staff Sarah Butt rôl y claf ar gyfer y diwrnod hyfforddi

Tra bod sganwyr CT yn creu delwedd 3D o'r tu mewn i gorff y claf, mae Sentinel yn defnyddio camerâu i fapio cyfuchlin y corff.

Mae cyfuno'r ddau yn galluogi radiograffwyr i fonitro safle'r claf yn fwy cywir yn ystod triniaeth radiotherapi.

Eglurodd Rheolwr Gwasanaethau Radiotherapi Nicki Davies: “Mae’r sgan CT yn edrych ar y tu mewn i’r corff, tra bod Sentinel yn mapio cyfuchlin y corff.

“Fel hyn rydyn ni'n gwybod pryd mae'r claf yn y sefyllfa gywir ar gyfer ei gynllun triniaeth.

“Bydd staff CT yn eu hyfforddi i anadlu. Gall cleifion wisgo sbectol arbennig gyda bar sy'n symud nes eu bod yn y safle cywir.

“Gall staff benderfynu bryd hynny a all cleifion ei reoli. Felly, nid oes rhaid i ni wneud yr holl gynllunio ac yna darganfod nad yw'n addas ar eu cyfer a dechrau'r broses eto.

“Ac mae’r rhan fwyaf o gleifion yn llawer mwy ymlaciol erbyn iddynt gyrraedd y driniaeth oherwydd eu bod yn ymwybodol o bopeth sy’n mynd i ddigwydd.”

Mae gan yr ysbyty bedwar cyflymydd llinol, neu linacs. Gall tri ddarparu'r hyn a elwir yn radiotherapi dan arweiniad arwyneb (SGRT), gan ddefnyddio'r mapio cyfuchliniau corff a gafwyd yn y cam sganio.

Mae SGRT yn golygu os bydd y claf yn newid safle hyd yn oed gan ffracsiwn o filimedr yn ystod y driniaeth, mae'r linac yn stopio'n awtomatig, gan atal difrod i feinwe iach o amgylch y tiwmor.

“Yn flaenorol fe fydden ni’n gwylio ac fe fydden ni’n pwyso botwm bob tro roedden nhw’n symud,” meddai Nicki.

“Nawr nid yw’n ymwneud â pha mor gyflym y gallwn wasgu botwm. Mae'r peiriant yn gwybod pryd mae'r claf yn symud ac yn dal y trawst nes ei fod yn y safle cywir eto. Mae’n llawer cyflymach nag atgyrchau dynol.”

Yn ystod radiotherapi, mae gan gleifion amrywiaeth o opsiynau i'w helpu i reoli eu hanadlu. Gallant naill ai wisgo'r sbectol arbennig i ddelweddu pan fyddant yn y safle cywir, neu wneud hynny gan ddefnyddio iPad.

Fodd bynnag, mae system oleuo arbennig wedi'i gosod yn un o'r ystafelloedd radiotherapi sy'n cael effaith weledol fwy fyth.

“Mae’r ystafell gyfan yn newid lliw i’r cleifion,” meddai Nicki. “Mae'n las cyn iddyn nhw anadlu i mewn. Mae'n wyrdd pan maen nhw yn y lle iawn ac yn goch os ydyn nhw'n anadlu i mewn yn rhy ddwfn.

“Mae cleifion yn dweud wrthym eu bod yn ei hoffi oherwydd eu bod yn cymryd mwy o ran yn eu triniaeth. Yn hytrach na bod rhywun yn dweud wrthyn nhw, anadlwch i mewn, daliwch ef, anadlwch allan, yn y bôn mae ganddyn nhw rywfaint o reolaeth. ”

Ac yn fuan bydd budd pwysig arall i gleifion, yr un hwn yn fwy seicolegol.

Mae Pan fyddant yn cael eu sgan CT, cânt eu tatŵio â thri dot sydd wedyn yn cael eu gosod ar y linac i sicrhau bod y dos yn cael ei dargedu'n gywir. Ond mae'r dechnoleg newydd yn gwneud hyn yn ddiangen.

“Rydyn ni nawr yn edrych tuag at golli’r tatŵs,” meddai Nicki. “Yn amlwg mae hynny’n mynd i fod yn gam enfawr iddyn nhw yn seicolegol, o ran peidio â chael atgof parhaol o’r hyn maen nhw wedi bod drwyddo a’r driniaeth maen nhw wedi’i chael.”

Chwith: Mae’r ystafell gyfan bellach yn troi’n wyrdd pan fo’r claf yn y safle cywir i dderbyn radiotherapi dan arweiniad arwyneb, neu SGRT

Mae Sentinel wedi'i ddefnyddio i ddechrau ar gyfer cleifion sy'n cael radiotherapi ar gyfer canser y fron chwith, lle mae'r galon wedi'i lleoli.

Mae hefyd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer y rhai sy’n derbyn SABR (Stereotactic Ablative Radiotherapy), triniaeth hynod arbenigol ar gyfer canser yr ysgyfaint a oedd ar gael yn flaenorol yng Nghaerdydd hyd nes i Singleton ei gyflwyno yng ngwanwyn y flwyddyn hon.

Dywedodd Nicki: “Rydym wedi canolbwyntio ar y cleifion hynny a fydd yn elwa fwyaf ohono. Ond bydd yn cael ei gyflwyno i fathau eraill o ganser.”

Ar wahân i SABR, mae Singleton wedi gallu cynnig llawer o fathau eraill o driniaethau canser hynod arbenigol.

Y llynedd, er enghraifft, daeth yn arweinydd y DU o ran defnyddio  IMRT (Intensity-Modulated Radiotherapy).

Ar gyfer y mwyafrif o ganserau ystyrir mai dyma'r math gorau a mwyaf effeithiol o radiotherapi modern sydd ar gael.

Mae'n cyfeirio dos uwch o ymbelydredd yn agosach at y tiwmor tra'n arbed meinwe amgylchynol ar yr un pryd.

Mae Canolfan Ganser De-orllewin Cymru hefyd wedi treialu a gweithredu dull newydd chwyldroadol o drin canser y fron, gan leihau'r driniaeth o 15 diwrnod i bump yn unig.

Mae hyn diolch i arbenigedd staff ynghyd â buddsoddiadau sylweddol mewn offer a meddalwedd dros y pum mlynedd diwethaf.

Mae Mae'r linac a aeth yn fyw yn gynharach eleni yn disodli model hŷn - mewn gwirionedd dyma'r hynaf sy'n dal i gael ei ddefnyddio yn y DU.

Mae linac ail-hynaf Singleton hefyd yn cyrraedd diwedd ei ddyddiau. Mae gwaith adeiladu bellach ar y gweill yn barod i'w adnewyddu yn gynnar y flwyddyn nesaf. Mae i fod i fynd yn fyw yn yr haf, ar ôl ei gomisiynu.

Costiodd y peiriannau newydd rhyngddynt £8.5 miliwn, gyda chostau cysylltiedig eraill ar ben hynny. Unwaith y bydd yr un newydd yn weithredol, bydd pob un o'r pedwar linac yn cynnig radiotherapi a arweinir gan yr wyneb.

“Yn amlwg po fwyaf o beiriannau sydd gyda ni gyda’r dechnoleg yma arno, y mwyaf o gleifion y gallwn ni eu trin,” meddai Nicki. “Bydd gennym hefyd bedwar peiriant cyfatebol llawn, a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr.

“Os nad oes gennych chi beiriannau cyfatebol a bod un yn torri i lawr neu os oes angen i chi ei wasanaethu, mae'n anodd iawn symud cleifion i linac arall.

“Pan mae wedi digwydd o’r blaen wnaethon ni ddim canslo triniaeth. Roedd staff yn gweithio oriau estynedig am ychydig o ddiwrnodau nes i ni drin pob claf.

“Nawr, os ddown ni i mewn yn y bore a bod elfen o’r peiriant triniaeth wedi torri, fe allwn ni symud cleifion o gwmpas yn weddol hawdd. Mae’n lleihau’r effaith, oherwydd mae gennym lawer mwy o hyblygrwydd o ran capasiti.”

Mae'r adran wedi gweithio'n agos gyda'r gwneuthurwr Sentinel Vertec, sydd wedi rhoi system olau ac wedi darparu eiliad am gost is. Bydd hwn yn cael ei osod ar y linac newydd yn mynd yn fyw y flwyddyn nesaf.

Cynhaliodd tîm Singleton ddiwrnod hyfforddi hefyd, i arddangos yr offer newydd a rhoi sgyrsiau i staff o ganolfannau eraill.