Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Datganodd nyrs Bae Abertawe seren go iawn gan ei chyfoedion

Mae cydweithwyr nyrs o Fae Abertawe yn meddwl ei bod hi'n 'eithriadol' ac mae elusen nyrsio genedlaethol yn cytuno.

O ganlyniad, mae Helen Eynon, rheolwr Ward 6 yn Ysbyty Singleton, wedi ennill Cavell Star, a roddir i nyrsys, bydwragedd, cymdeithion nyrsio a chynorthwywyr gofal iechyd sy'n disgleirio'n ddisglair ac yn dangos gofal eithriadol i'w cydweithwyr, cleifion, neu deuluoedd cleifion.

Mae'r gwobrau – sy'n cael eu rhedeg gan Ymddiriedolaeth Nyrsys Cavell – yn ganlyniad i enwebiad gan gydweithwyr sy'n cael ei gefnogi gan banel o feirniaid yr elusen.

Mae Helen yn cael y clod am ddangos arweinyddiaeth 'eithriadol' a chodi morâl ei thîm yn ystod anterth y pandemig.

Helen Eynon Team

Uchod: Helen Eynon (blaen) ac aelodau o’i thîm (o’r chwith i’r dde) Helen Sandry, Lauren Rigdon, Cerina Howells, Rui Farinha, Anne Beatty, Ruby Ramos, a Stephy Steephen

Cynigiodd Lisa Graham, Dirprwy Bennaeth Nyrsio, Ysbytai Castell Nedd Port Talbot a Singleton, enw Helen.

Meddai: “Fe wnes i enwebu Helen ar gyfer gwobr Cavell Star oherwydd ei bod hi’n un o’r unigolion hynny sy’n mynd gam ymhellach, hyd yn oed pan fo pethau’n anodd iawn.

“Mae hi wedi mynd trwy gymaint o heriau, o safbwynt personol a gwaith, ond mae hi'n parhau i ddisgleirio. Er enghraifft, sefydlodd ein Hapêl Nadolig Mr X, gwnaeth pawb gymryd rhan a chasglwyd llawer o deganau ar gyfer plant difreintiedig. Nid oedd yn rhaid iddi ei wneud ond fe wnaeth hi.

“Ac mae hi hefyd wedi codi arian ar gyfer Canser Macmillan.”

Ond y gwahaniaeth y mae hi wedi'i wneud ar ei ward sydd fwyaf trawiadol.

“Mae hi wedi gweithio’n galed iawn i wella gofal cleifion ar ei ward – mae’r adborth gan gleifion a staff wedi gwella’n sylweddol dros y naw mis diwethaf ers i Helen fod mewn swydd barhaol ar Ward 6,” dywedodd Lisa.

“Mae yna waith cladin yn digwydd yn Singleton ar hyn o bryd, sy’n golygu bod ei ward hi wedi’i rhannu rhwng dwy ward wahanol, ond mae hi’n dal i lwyddo i gadw’r tîm gyda’i gilydd.

“Mae hi’n nyrs eithriadol, yn arweinydd eithriadol ac mae hi wedi mynd gam ymhellach ym mhob siâp a ffurf y gallech ofyn amdano. A mwy. Mae hi'n anhygoel. ”

Ychwanegodd Lisa nad oedd hi'n ymwybodol o unrhyw un arall ym Mae Abertawe wedi derbyn gwobr o'r fath.

Helen Eynon Dywedodd Helen: “Roeddwn i’n teimlo wedi fy syfrdanu’n llwyr ac yn falch o gael fy enwebu ar gyfer gwobr Ymddiriedolaeth Cavell.

“Mae fy nhîm a minnau wedi gwella safonau ac wedi sicrhau bod cleifion yn cael profiad cadarnhaol tra yn yr ysbyty.

“Pan gymerais i drosodd ar ward 6 roedd y tîm ar ei isaf oherwydd y pandemig. Sicrheais eu bod yn rhannu fy ngweledigaeth ar gyfer gwella safonau a sicrhau bod cleifion yn derbyn gofal nyrsio o ansawdd uchel.

“Roedd gwella morâl staff hefyd yn bwysig iawn. Es ati gyda fy nhîm i wella morâl trwy ychydig o ddigwyddiadau codi arian - trefnwyd stondin gacennau ar gyfer canser y fron ac apêl Mr X a roddodd anrheg Nadolig i blant difreintiedig.

“Fe wnaeth hyn brynu pawb at ei gilydd. Roedd yn hyfryd eu gweld yn mwynhau bod yn rhan o dîm eto a hefyd yn helpu eraill.”

Dywedodd Helen Sandry, aelod o dîm Helen: “Ers i mi fod ar y ward mae Helen wedi bod yn fentor ardderchog ac wedi rhoi cefnogaeth enfawr. Mae hi’n llwyr haeddu’r wobr hon, mae’n gweithio ar draws dau faes, a dydw i ddim yn gwybod sut mae hi’n gwneud hynny.”