Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun gwelyau dros ben yn ennill gwobr genedlaethol

Mae cynllun a ddyfeisiwyd gan Fae Abertawe i roi cannoedd o welyau a matresi newydd sbon nad oes eu hangen i'r rhai sydd eu hangen fwyaf wedi ennill gwobr genedlaethol.

Daeth y gwelyau, a gafodd eu caffael ar frys ar gyfer ysbytai maes Covid-19 ym Mae Abertawe, yn weddill i'r gofynion unwaith y byddai'r mesurau brys wedi'u rhoi'n ôl.

Mae'r gwelyau nad ydynt yn cael eu defnyddio - a fwriedir ar gyfer defnydd tymor byr yn unig mewn sefyllfa o argyfwng - wedi cael eu rhoi am ddim i'r bobl hynny sydd â'r angen mwyaf yn y gymuned leol, gan gynnwys ffoaduriaid o'r Wcrain sy'n cyrraedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Wedi'i redeg mewn partneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a'r Gwasanaethau Caffael (sy'n gyfrifol am gyflenwi GIG Cymru), mabwysiadwyd y syniad yn ddiweddarach gan fyrddau iechyd ledled Cymru.

Mae bellach wedi ennill Gwobr Cydweithio Traws-swyddogaethol y Gymdeithas Cyflenwi Gofal Iechyd.

Roedd Amanda Davies, rheolwr gwella gwasanaethau’r bwrdd iechyd, yn allweddol wrth sefydlu’r cynllun.

Meddai: “Y Nadolig diwethaf roedd stori newyddion am Zarach, elusen o Leeds sy’n dosbarthu gwelyau a phethau sylfaenol i blant mewn tlodi.

“Doeddwn i erioed wedi clywed am dlodi gwelyau ac roeddwn i eisiau gwybod a oedd yn adlewyrchol o fewn ardal Bae Abertawe, oherwydd os oedd hi o bosibl bryd hynny roedd gennym gannoedd o welyau newydd sbon dros ben yn Ysbyty Maes y Bae ac roeddem mewn sefyllfa i helpu’r rheini. yn yr angen mwyaf.”

Yn dilyn sgyrsiau a chyfnewidiadau e-bost gyda sefydliadau partner, sylweddolwyd bod tlodi gwelyau yn bodoli nid yn unig yn rhanbarth Bae Abertawe ond ledled Cymru.

Beds 2

Dywedodd Amanda (uchod: canol): “Mae Llywodraeth Cymru, a brynodd y gwelyau, wedi bod yn hynod gefnogol i’r cynllun hwn.

“Sefydlwyd gweithgor bychan lle buom yn gweithio gyda chynghorau gwasanaeth gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, Cynghorau CNPT ac Abertawe ac Undeb y Gweithwyr Cyfathrebu i nodi pobl a fyddai'n elwa o'r gwelyau.

“Cynhaliodd y bwrdd iechyd ymgyrch lle rhoddodd staff a chwmnïau lleol ddillad gwely newydd sbon a darparodd ein timau deintyddol becynnau deintyddol fel ein bod yn gallu darparu bwndel gwely i gyd-fynd â’r gwelyau. Fe wnaeth y cwmni symud lleol Britannia Robbins a’r cwmni adeiladu, TRJ, helpu gyda’r logisteg a danfon y gwelyau am ddim.”

Mae'r fenter hon bellach wedi'i chyflwyno ledled Cymru gyda miloedd o welyau'n cael eu dosbarthu i'r rhai oedd eu hangen fwyaf ledled y wlad.

Dywedodd Amanda: “Mae’n llawer mwy na dim ond gwely, bydd plentyn nad oes ganddo wely i gysgu yn dioddef o ddiffyg cwsg. O ganlyniad, ni allant ganolbwyntio yn yr ysgol, mae’n effeithio’n negyddol ar eu lles corfforol a meddyliol ac yn effeithio ar eu cyfleoedd bywyd yn y dyfodol, a fydd ond yn ehangu’r bwlch anghydraddoldeb sy’n bodoli yn ein cymdeithas.”

Arweiniodd y cynllun at y wobr ddiweddar, a ddosbarthwyd mewn cinio gala yn yr Hilton Manceinion a fynychwyd gan Arglwydd Faer y ddinas a mwy na 500 o westeion ynghyd.

Dywedodd Amanda: “Enillodd Bae Abertawe a’r Gwasanaethau a Rennir y wobr ar y cyd am fynd i’r afael â thlodi gwelyau. Rwy’n teimlo’n hynod falch o fod wedi gweithio gyda thîm mor wych ac rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael ein cydnabod yn genedlaethol am y gwaith hwn.

“Mae ennill y wobr yn rhoi llwyfan i ni rannu ein stori a gwneud eraill yn ymwybodol. Mae siarad am dlodi gwelyau yn helpu i gael gwared ar y stigma ac rwyf yn sicr wedi sylwi, dros yr ychydig fisoedd diwethaf, bod llawer mwy o ymwybyddiaeth bellach ynghylch y mater hwn.

“Mae'n ostyngedig iawn pan fyddwch chi'n clywed straeon am bryd mae'r gwelyau wedi'u dosbarthu ac nid dim ond gwely nad oes gan bobl mohono, does ganddyn nhw ddim dodrefn yn eu cartref. Rwy'n falch ein bod mewn rhyw ffordd wedi gallu helpu i leddfu rhai o'r pwysau y mae pobl yn eu hwynebu. Rhoi’r gwelyau oedd y peth iawn i’w wneud.”

Dywedodd Keir Warner, arweinydd caffael trechu tlodi gwelyau Cydwasanaethau: “Rwy’n hynod falch o fod wedi gweithio gydag Amanda a’r tîm ar hyn.

“Dangosodd y gwaith hwn yr hyn y gellir ei gyflawni pan fydd gwir gydweithio yn digwydd. Darparodd canlyniad y prosiect hwn ganlyniad da i’r bwrdd iechyd o ran gwneud defnydd o welyau nad oedd eu hangen mwyach.

“Yn bwysicach fyth, trwy feddwl yn wahanol ac ymgysylltu â’r sector cyhoeddus ehangach yn y rhanbarth rydym wedi gwella bywydau rhai o’r bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas.”