Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Cyflwyno rôl arbenigol i helpu i leihau effaith cwympiadau

Eleri yn sefyll wrth ymyl llyn

Fel therapydd galwedigaethol, mae un o nwydau Eleri D'Arcy bob amser wedi bod yn ymdrechu i atal nifer y cwympiadau sy'n digwydd ym mywyd beunyddiol.

Boed yn cynnig cyngor ynghylch gwneud newidiadau gartref neu’n darparu cymorth os yw rhywun wedi cwympo, mae ei rôl wedi canolbwyntio ar leihau’r risgiau a’r effeithiau posibl sy’n gysylltiedig â chwympo.

“Mae therapyddion galwedigaethol yn tueddu i edrych ar cwympiadau yn gyfannol; gan ystyried yr heriau corfforol a gwybyddol y gall person eu hwynebu, yr amgylchedd, lefelau gweithgaredd, dealltwriaeth o risgiau a'u hoffterau a'u nodau personol,” dywedodd Eleri yn y llun .

“Rydym yn edrych ar sut y gall pobl aros yn annibynnol ac yn egnïol, gan wneud y pethau y maent am eu gwneud, tra'n dal i fod yn ymwybodol o'r risgiau sy'n gysylltiedig â chwympiadau.

“Mae gwneud gweithgareddau sy'n bwysig i ni fel unigolion o ddydd i ddydd yn dod ag elfen o risg, fodd bynnag, pe baem yn cymryd y risg honno'n gyfan gwbl byddem yn effeithio ar ansawdd bywyd rhywun.

“Gyda chefndir mewn therapi galwedigaethol, mae gen i ddiddordeb mewn sut mae pobl yn gweithredu o ddydd i ddydd a sut maen nhw'n rheoli'r risg barhaus honno.”

Ar ôl cael profiad mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys gofal henoed cyffredinol, unedau iechyd meddwl, anableddau dysgu, ysbytai ac yn y gymuned, mae Eleri bellach wedi cymryd rôl arweinydd gwella ansawdd cwympiadau ym Mae Abertawe.

Mae’r rôl, sy’n ychwanegiad newydd i’r bwrdd iechyd, yn golygu y gall nawr ganolbwyntio ei holl sylw ar weithio gyda staff i wella gwasanaethau atal codymau ac addysgu cleifion am y cymorth sydd ar gael iddynt.

Ychwanegodd: “Mae fy niddordeb mewn codymau wedi dod o hanes hir o weithio mewn lleoliadau clinigol amrywiol.

“Mae wir wedi rhoi cipolwg i mi ar sut y gall codymau effeithio ar fywyd person.”

Eleri yn sefyll tu allan i ysbyty

Nid yn unig y bydd Eleri yn gweithio gyda staff rheng flaen i ddatblygu mentrau newydd yn ymwneud ag atal cwympiadau, bydd rhan o’i rôl yn gweld ei gwaith yn monitro data cleifion er mwyn deall yn well lle mae angen mwy o gymorth.

“Fy ngwaith i yw annog a chroesawu arloesedd yn gyntaf,” meddai. “Yn aml, y rhai ar y rheng flaen, sy’n gweithio gyda chleifion bob dydd, yn ogystal â’r defnyddwyr gwasanaeth eu hunain, sydd â’r syniadau gorau.

“Mae'r rolau arbenigol hyn yn hollbwysig o ran gallu ysgogi arloesedd. Maent yn helpu i adeiladu momentwm a gwytnwch mewn gwasanaethau felly mae'n gam gwych ymlaen i Fae Abertawe.

“Bydd fy rôl o fudd i gleifion drwy roi mecanweithiau ar waith i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, cefnogi datblygiad llwybrau clir fel bod mynediad haws at wasanaethau cwympiadau, a chefnogi addysg staff fel eu bod mewn gwell sefyllfa i atal a rheoli cwympiadau.

“Weithiau rydym ar ein colled o ran beth i'w wneud os bydd anwylyd yn cwympo a'r ymateb yw 'galwch am ambiwlans' a 'mynd i'r Adran Achosion Brys'. Mae'n bwysig darparu addysg fel bod pobl yn gallu cael gafael ar y cyngor cywir a diogel sy'n golygu nad oes angen iddynt fynd i'r ysbyty o reidrwydd.

“Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni’n grymuso defnyddwyr gwasanaeth, boed gartref neu yn y gymuned, fel eu bod nhw’n teimlo’n hyderus i wybod sut i reoli cwymp a hefyd beth i’w wneud ar ôl cwymp o ran cael mynediad at y cymorth cywir. .”

Mae rôl yr arweinydd i'w gwella ansawdd cwympiadau wedi’i chyflwyno ar ôl i atal cwymiadau gael ei nodi fel un o bum maes blaenoriaeth sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau cleifion, teuluoedd a staff.

Ochr yn ochr ag atal cwympiadau, mae gofal diwedd oes, heintiau a gafwyd drwy ofal iechyd, sepsis ac atal hunanladdiad wedi’u henwi fel y pedair blaenoriaeth ansawdd a diogelwch sy’n weddill eleni.

Mae gwaith eisoes yn cael ei wneud i fynd i'r afael â phob blaenoriaeth a bydd yn parhau ar draws Bae Abertawe fel y gellir gwneud gwelliannau cadarnhaol wrth symud ymlaen.

Dywedodd Eleri: “Mae'n wych bod y bwrdd iechyd wedi cydnabod atal codymau fel blaenoriaeth ansawdd.

“Mae cwympiadau yn cyfrannu’n helaeth at anafiadau difrifol a marwolaethau i bobl hŷn yn arbennig.

“Mae effaith swyddogaethol cwymp yn enfawr. Yn ogystal â’r niwed corfforol, meddyliol ac emosiynol y gellir ei achosi i’r person ei hun, mae hefyd effaith sylweddol ar deulu, ffrindiau, gofalwyr a staff.

“Os gallwn atal cwympiadau rhag digwydd yn y lle cyntaf yna gallwn gael effaith gadarnhaol ar ofal iechyd yn gyffredinol. Bydd dod i mewn yn gynnar ac atal y cwymp hwnnw rhag digwydd, lle bo modd, yn cael effaith economaidd, cymdeithasol ac iechyd cadarnhaol pellgyrhaeddol i bawb dan sylw.

“Yn y pen draw, os bydd cwymp yn digwydd rydyn ni eisiau lleihau ei effaith. Rydym am i’r person hwnnw gael y driniaeth orau yn gyflym ac yn ddiogel; i gael yr ôl-ofal, adsefydlu a chymorth perthnasol ac effeithiol mewn modd amserol. Fel hyn mae effaith y cwymp hwnnw yn cael ei leihau ac nid yw'n rhywbeth y mae'n rhaid i'r person fyw gydag ef am weddill ei oes.”