Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Cwnsela rhithwir newydd a chefnogaeth i bobl ifanc ym Mae Abertawe

Bydd plant a phobl ifanc sy'n byw yn Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot yn gallu defnyddio gwasanaeth cwnsela a chymorth digidol anhysbys a ddyluniwyd i ddiogelu eu hiechyd meddwl.

Yn sgil y pandemig, mae'r bwrdd iechyd wedi rhestru Kooth, cwmni iechyd meddwl a lles digidol wedi'i seilio arno, i dreialu ffordd gyfrinachol, groesawgar a chyfrinachol am ddim i bobl ifanc 11-18 oed gael gafael ar gymorth iechyd meddwl lles emosiynol ac ymyrraeth gynnar.

Bydd y peilot, sy'n mynd yn fyw ym Mae Abertawe ar 24 Mai, yn rhedeg am 12 mis, wedi'i ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Wedi'i gynllunio fel cymuned wedi'i diogelu'n llawn a'i chymedroli ymlaen llaw, bydd gwasanaeth achrededig Cymdeithas Seicotherapi a Chynghori Prydain yn cynnig sesiynau cwnsela dienw un i un gyda chwnselwyr hyfforddedig a chymwysedig, profiadol ac ymarferwyr lles emosiynol.

Ar ôl mewngofnodi, gall defnyddwyr hefyd ymweld â llyfrgell o gynnwys arddull cylchgrawn hunangymorth, a grëwyd gan eu cyfoedion ac arbenigwyr iechyd meddwl, a mwynhau mynediad at hysbysfyrddau.

Nid oes trothwyon ar gyfer cefnogaeth a dim rhestrau aros.

Mae'r bwrdd iechyd yn gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys addysg Awdurdodau Lleol Abertawe a Castell-nedd Port Talbot a Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed, i hyrwyddo a gweithredu'r gwasanaeth mewn ysgolion, ac mae ar fin ychwanegu at y gwasanaethau cwnsela cyfredol mewn ysgolion trwy fod ar gael tu allan i oriau ysgol ac yn ystod gwyliau ysgol.

Mae sesiynau cwnsela yn rhedeg 365 diwrnod y flwyddyn, o ganol dydd i 10pm yn ystod yr wythnos, ac rhwng 6pm a 10pm ar benwythnosau, a gellir eu harchebu ymlaen llaw neu gellir eu cyrchu fel sgyrsiau galw heibio ar unwaith sy'n seiliedig ar destun.

Dywedodd Siân Harrop-Griffiths, Cyfarwyddwr Strategaeth SBUHB: “Mae'r pandemig wedi cyflwyno nifer o heriau i gymdeithas, gan gynnwys yr effaith y mae wedi'i chael ar iechyd meddwl pobl o bob oed.

“Mae ugain y cant o boblogaeth Bae Abertawe yn blant a phobl ifanc o dan 18 oed, ac mae’r atgyfeiriadau at wasanaethau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc ag iechyd emosiynol a meddyliol wedi cynyddu.

“Mae plant a phobl ifanc wedi bod yn dweud wrthym ers cryn amser bod y ffordd maen nhw'n ceisio cyngor a chefnogaeth yn newid, ac mae angen newid ein hymagwedd at y ffordd rydyn ni'n darparu gwasanaethau.

“Gan weithredu ar y wybodaeth hon, mae’r bwrdd iechyd wedi prynu Kooth i ddechrau am 12 mis.

“Bydd hwn yn gyfle i brofi a gwerthuso canlyniadau’r gwasanaeth gyda’n partneriaid, gan gynnwys addysg, a darparu’r gefnogaeth ychwanegol hon ar adeg pan fydd plant a phobl ifanc ar eu mwyaf bregus.”

Dywedodd Dr Lynne Green, Prif Swyddog Clinigol yn Kooth, fod gweithrediad BIP Bae Abertawe yn amserol gan y credid bod y pandemig wedi rhoi straen ar iechyd meddwl llawer, gan gynnwys plant ac oedolion ifanc.

Meddai: “Rydym yn falch iawn o weithio’n agos gyda’r bwrdd iechyd i sicrhau bod plant 11-18 oed yn gallu cael gafael ar gymorth iechyd meddwl anhysbys, am ddim, pryd bynnag a lle bynnag y mae ei angen.

“Mae effaith pandemig byd-eang wedi arwain at newid sylfaenol ym mywydau ac arferion beunyddiol pob cenhedlaeth. Ond wrth i'r DU ddod allan o gloi yn ofalus rhaid i les ac iechyd meddwl ein plant a'n pobl ifanc fod ar frig yr agenda.

“Rydyn ni'n profi cynnydd yn yr angen am ein gwasanaethau wrth i bobl ifanc geisio addasu a rheoli'r pryder sy'n ymwneud â'r normal newydd - o darfu ar addysg, gwaith, bywydau cymdeithasol a phersonol.”

Mae'r bwrdd iechyd hefyd yn arwain mewn prosiect amlasiantaethol i ddatblygu gwefan, sy'n ceisio darparu cefnogaeth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc.

Bydd y safle, o'r enw Tidy Minds, yn cael ei gynnal gan Gyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe, a bwriedir ei lansio fis nesaf.

I ddarganfod mwy am Kooth dilynwch y ddolen yma i'r gwefan