Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Argymhellir ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch dyfodol Meddygfa Cwmllynfell

Gallai ymgynghori cyhoeddus gael ei gynnal yn ddiweddarach eleni ynghylch newidiadau arfaethedig i'r ffordd y mae gwasanaethau meddygon teulu mewn rhan o Gwm Abertawe yn cael eu darparu.

Byddai'n caniatáu archwilio pryderon a godwyd mewn ymarfer ymgysylltu cynharach i ddyfodol Meddygfa Cwmllynfell yn fwy manwl.

Mae Partneriaeth Amman Tawe yn ceisio caniatâd i drosglwyddo gwasanaethau o Cwmllynfell i'w safleoedd ymarfer yn Brynamman ac Ystalyfera.

Mae'r bartneriaeth yn credu y byddai'r trefniadau newydd arfaethedig yn gwella cynaliadwyedd trwy ganiatáu iddi ddefnyddio safleoedd cyfagos yn llawn a chynyddu mynediad at weithwyr iechyd proffesiynol.

Ym mis Ebrill, cychwynnodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chyngor Iechyd Cymunedol Bae Abertawe, corff gwarchod lleol y GIG, ymarfer ymgysylltu i drafod y cynnig gyda chleifion, gofalwyr, y cyhoedd a gwleidyddion.

Roedd yr ymateb gan gleifion a'r cyhoedd yn rhagorol, a daeth sawl mater heriol i'r amlwg - yn ymwneud yn bennaf â thrafnidiaeth, effeithiau ar y gymuned a mynediad cyfartal.

Dywedodd Dr Anjula Mehta, Cyfarwyddwr Meddygol Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol Bae Abertawe: “Mae’r cyngor iechyd cymunedol wedi argymell y dylid archwilio ymhellach yr effaith ar y cymunedau cyfagos a’r goblygiadau trawsffiniol.

“Mae’r bwrdd iechyd wedi gwrando ar y pryderon hyn a bydd yn gwneud argymhelliad yn ei gyfarfod ym mis Tachwedd i symud i ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.

“Bydd hyn yn caniatáu archwilio’r pryderon yn fanylach cyn gwneud penderfyniad ar gais Partneriaeth Amman Tawe.”

Cyhoeddir manylion llawn yr ymgynghoriad, os caiff ei gymeradwyo, yn dilyn cyfarfod y bwrdd ym mis Tachwedd.

Ychwanegodd Dr Mehta: “Yn y cyfamser, bydd angen i Bartneriaeth Amman Tawe barhau i ddarparu gwasanaethau o Gwmllynfell.”