Neidio i'r prif gynnwy

Anableddau Dysgu

Grŵp o bobl yn sefyll / eisteddyn gwenu ar y camera

Sylwch - Mae'r tudalennau gwe hyn yn dal i gael eu hadeiladu, ac efallai na fyddant yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol ar hyn o bryd.

Beth yw anabledd dysgu?
Ar ôl i chi gwrdd ag un person ag anabledd dysgu, rydych chi wedi cwrdd ag un person ag anabledd dysgu.

Bydd gan bob unigolyn rydych chi'n cwrdd ag anabledd dysgu sgiliau, cryfderau a galluoedd unigryw. Weithiau mae angen help ychwanegol ar bobl ag anableddau dysgu i gadw'n iach, yn ddiogel a chael y bywyd gorau y gallant. Bydd lefel y gefnogaeth sydd ei hangen yn edrych yn wahanol i bob person.

Mae bod ag anabledd dysgu yn golygu bod gan berson allu deallusol is. Efallai na fyddant yn gallu deall a chadw gwybodaeth ac efallai y byddant yn ei chael yn anodd mynegi eu meddyliau a'u teimladau. Gall hyn fod oherwydd nad oes ganddyn nhw'r geiriau na'r sgiliau iaith i gyfathrebu eu hanghenion. Gall hyn fod hefyd oherwydd nad oes gan yr amgylcheddau y maent ynddynt y sgiliau a'r adnoddau cywir i'w cefnogi i gyfleu eu hanghenion.

Bydd rhai pobl ag anableddau dysgu yn cael anhawster gyda gweithgareddau bob dydd, hunanofal, bwyta ac yfed, cyflawni tasgau cartref, cymdeithasu neu reoli arian.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol, ac efallai na fydd rhai o'r adnoddau canlynol ar gael yn Gymraeg.

‘Mae anabledd dysgu yn cynnwys presenoldeb:

• gallu sylweddol llai i ddeall gwybodaeth newydd neu gymhleth, i ddysgu sgiliau newydd (amhariad ar wybodaeth) gyda

• llai o allu i ymdopi'n annibynnol (nam ar weithrediad cymdeithasol)

• a ddechreuodd cyn bod yn oedolyn, gydag effaith barhaol ar ddatblygiad ’

(Adran Iechyd, 2001)

Gwneir diagnosis o anabledd dysgu trwy asesiad, efallai y byddai rhieni, athrawon neu'r ymwelydd iechyd wedi sylwi nad yw'r plentyn yn cwrdd â cherrig milltir datblygiadol. Gall meddyg teulu wneud diagnosis o anabledd dysgu yn seiliedig ar ddatblygiad y plentyn neu efallai y bydd profion seicolegol yn edrych ar lefel deallusrwydd yr unigolyn a pha mor dda y gallant ymdopi a defnyddio sgiliau yn annibynnol.

Yn y gorffennol byddai prawf Cudd-wybodaeth (IQ) yn cael ei ddefnyddio a phe bai gan yr unigolyn IQ o lai na 70 byddent yn cael eu disgrifio fel rhai ag anabledd dysgu. Nid yw'r rhif yn dweud llawer wrthym am y person a'r hyn y gallant ei wneud. Nawr mae'r asesiad yn edrych ar y ddau beth (lefel gweithrediad deallusol a sgiliau) i sicrhau bod unigolyn ag anabledd dysgu a'i deulu yn gallu cael y gefnogaeth gywir pan fydd ei angen arno.

Efallai y bydd rhai pobl yn cael diagnosis fel oedolyn, mae hyn yn debygol o fod gan seicolegydd clinigol.

Bydd rhai pobl yn cael diagnosis ac enw sy'n esbonio'r anabledd dysgu fel Fragile X, syndrom Prader-willi, Parlys yr Ymennydd, syndrom Williams ac ati. Mae yna lawer o wahanol fathau o anabledd dysgu gweler cyswllt i gael mwy o wybodaeth. Fodd bynnag, ni fydd gan rai pobl enw ar y cyflwr byth, efallai y bydd gan rai plant oedi datblygiadol byd-eang ac efallai na fydd label diagnostig arall yn cael ei gymhwyso.

Mae yna wahanol fathau o anabledd dysgu, a all fod yn anableddau dysgu ysgafn, cymedrol, difrifol neu ddwys a lluosog (PMLD).

Ysgafn: Mae unigolyn ag anabledd dysgu ysgafn fel arfer yn gallu cyfleu'r rhan fwyaf o'i anghenion a'i ddymuniadau. Fel arfer mae ganddyn nhw rai sgiliau darllen ac ysgrifennu sylfaenol. Efallai y bydd angen rhywfaint o gefnogaeth arnynt i ddeall syniadau mwy cymhleth. Mae pobl yn aml yn annibynnol wrth ofalu amdanynt eu hunain a gwneud llawer o dasgau bob dydd. Yn aml, gall pobl ag anabledd dysgu ysgafn gael diagnosis, gan ddod i gysylltiad â gwasanaethau anabledd dysgu yn ddiweddarach yn lfe. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dal i elwa o gefnogaeth briodol gyda thasgau fel cyllidebu a llenwi ffurflenni.

Cymedrol: Mae pobl ag anabledd dysgu cymedrol yn debygol o fod â sgiliau wrth gyfathrebu eu hanghenion a'u dymuniadau o ddydd i ddydd. Efallai y bydd angen rhywfaint o gefnogaeth ar bobl gyda hunanofal, ond bydd llawer yn gallu cyflawni tasgau o ddydd i ddydd gyda chefnogaeth.

Difrifol: Yn aml bydd anabledd dysgu difrifol yn cael ei nodi adeg genedigaeth neu blentyndod cynnar. Mae pobl ag anabledd dysgu difrifol yn aml yn defnyddio geiriau ac ystumiau sylfaenol i gyfleu eu hanghenion. Mae angen lefel uchel o gefnogaeth ar lawer gyda gweithgareddau bob dydd fel coginio, cyllidebu, glanhau a siopa, ond gall llawer o bobl ag anableddau dysgu difrifol ofalu am rai os nad eu holl anghenion gofal personol eu hunain. Mae rhai pobl yn debygol o fod ag anghenion meddygol ychwanegol ac mae angen cefnogaeth ar rai gyda materion symudedd.

Disgrifiad yw Anableddau Dysgu Dwys a Lluosog (PMLD), nid diagnosis clinigol. Mae'r term yn disgrifio unigolion sydd ag ystod gymhleth o anawsterau ac sy'n bresennol ag anghenion amrywiol. Yr anghenion mwyaf arwyddocaol yw lefel ddwys o anabledd deallusol a heriau mawr wrth gyfathrebu eu hanghenion. Yn aml mae yna anghenion ychwanegol, anablu eraill gan gynnwys:

 • Anableddau corfforol, yn aml yn cyfyngu ar eu symudedd, yn cyfyngu ar eu gallu i gyflawni tasgau beunyddiol, yn peryglu siâp eu corff, lleoliad organau a swyddogaeth

 • Namau synhwyraidd

 • Materion prosesu synhwyraidd

 • Anghenion iechyd cymhleth: epilepsi, anawsterau anadlol, dysffagia, anawsterau bwyta ac yfed

 • Ymddygiad heriol e.e. hunan-anafu, malu dannedd, lleisiau, rhyngweithio amgylcheddol

 • Anghenion iechyd meddwl

Ydw. Bydd anabledd dysgu yn effeithio ar rywun am ei oes gyfan. Mae gan rai pobl anableddau dysgu sy'n cael eu diagnosio cyn iddynt gael eu geni a bydd rhai pobl wedi gohirio datblygiad yn ystod plentyndod, sy'n arwain at ddiagnosis o anabledd dysgu.

Gall pobl ag anabledd dysgu gael unrhyw un o'r un problemau iechyd ag y gallai pawb eu cael. Mae'n bwysig bod pobl ag anableddau dysgu yn cael cefnogaeth gan y bobl iawn i wybod am eu hiechyd eu hunain a gwybod pryd y gallai fod angen help arnynt.

Mae'n bwysig cofio bod iechyd meddwl da yr un mor bwysig ag iechyd corfforol da.

Efallai y bydd rhai pobl ag anableddau dysgu yn fwy tebygol o fod â:

 • Heintiau ar y frest a phroblemau anadlu
 • Heintiau clust a phroblemau llygaid
 • Rhwymedd
 • Epilepsi (trawiadau neu ffitiau)
 • Diabetes
 • Problemau pwysau
 • Anawsterau llyncu
 • Materion symudedd - problemau gyda chymalau, safle'r corff ac anghenion gofal ystumiol
 • Materion iechyd meddwl
 • Anawsterau cyfathrebu
 • Problemau cof a dementia
 • Anghenion synhwyraidd

Ni fydd angen i bawb ag anabledd dysgu gael cefnogaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol arbenigol ond efallai y bydd adegau pan fydd angen rhywfaint o help ychwanegol arnoch.

Gall y gefnogaeth gywir gan weithwyr proffesiynol helpu pobl ag anabledd dysgu i fyw bywyd mor llawn ac annibynnol â phosibl.

 • Gall eich meddyg teulu eich helpu i gael cefnogaeth gan weithwyr proffesiynol eraill os credwch y gallai eich plentyn gael oedi datblygu.
 • Bydd eich ymwelydd iechyd yn gallu cael cefnogaeth i chi a dechrau asesu datblygiad eich plentyn.
 • Efallai y bydd angen i chi gwrdd â phediatregydd (meddyg plant).

Ym Mae Abertawe:

Efallai y byddwch chi'n gweld llawer o bobl sy'n gweithio gyda'i gilydd mewn tîm. Gall hyn fod mewn tîm anabledd dysgu cymunedol neu yn un o'n hysbytai bach, arbenigol o'r enw Unedau Derbyn Acíwt (AAU’s). Weithiau bydd pobl o'r tîm yn dod i'ch tŷ neu'n eich gweld chi yn y gymuned. Weithiau efallai y byddwch chi'n dod i apwyntiad clinig i weld y bobl sydd eisiau eich helpu chi.

 • Efallai y bydd nyrs anabledd dysgu yn cymryd rhan i roi cyngor ar sgiliau addysgu, cefnogaeth gydag ymddygiad a heriau posibl, epilepsi, help gyda meddyginiaeth, byw'n iach a chadw'n iach yn feddyliol. Gall nyrs anabledd dysgu eich cefnogi chi a'ch teulu i ddeall ystyr anabledd dysgu a dweud wrthych am leoedd y gallwch chi fynd, pethau y gallwch chi eu gwneud a gwasanaethau eraill.
 • Efallai y bydd therapydd galwedigaethol yn cymryd rhan i weithio gyda chi ar sgiliau a darganfod pa help sydd ei angen arnoch i wneud gweithgareddau bob dydd fel golchi, defnyddio arian neu gael swydd.
 • Gall Therapydd Lleferydd ac Iaith helpu i sicrhau bod pobl yn rhoi gwybodaeth i chi mewn ffordd rydych chi'n ei deall. Gallant eich helpu i gael pethau a fydd yn eich helpu i ddweud wrth eraill beth rydych chi ei eisiau a'i angen. Gall y Therapydd Lleferydd ac Iaith hefyd sicrhau eich bod chi'n gallu bwyta ac yfed yn ddiogel.
 • Gall Seicolegydd eich helpu chi, eich teulu a'r staff i'ch cefnogi os ydych chi'n cael amser caled gyda'ch ymddygiad, meddyliau neu deimladau
 • Efallai y gallwch chi gael rhywfaint o therapi celfyddydol, a fydd yn rhoi cyfle i chi ddangos i bobl eraill sut rydych chi'n teimlo neu beth sy'n bwysig i chi os yw'n anodd dod o hyd i'r geiriau. Gall hyn fod gyda chelf, drama neu gerddoriaeth.
 • Efallai y bydd angen i'r Ffisiotherapydd edrych ar eich corff a sicrhau eich bod chi'n gyffyrddus ac yn cael symud yn hawdd. Efallai y byddan nhw'n gwneud ymarferion arbennig gyda chi neu'n eich helpu chi i ddysgu sut i'w gwneud. Gall y Ffisiotherapydd eich helpu chi, eich teulu a'r staff sy'n eich cefnogi.
 • Gall y dietegydd helpu i sicrhau bod gennych fwyd a diod sy'n dda i chi a rhoi cyngor i chi os na allwch fwyta nac yfed mwyach. http://easyhealth.org.uk/categories/food-(leaflets) (Gwefan allanol, saesneg yn unig)
 • Efallai y bydd y Tîm Ymddygiad Arbenigol (SBT) yn gweithio gyda chi os ydych chi'n cael pethau'n anodd ac yn defnyddio ymddygiad i ddweud wrthym beth sy'n bod. Mae'r tîm yn gweithio'n agos i ddeall pam y gallech fod yn cael amser caled ac yn helpu i ddod o hyd i syniadau i wella hyn.
 • Efallai y bydd y seiciatrydd (meddyg) yn cymryd rhan os ydych chi'n cael rhai meddyliau neu deimladau sy'n gwneud i chi deimlo'n isel. Weithiau gall teimlo'n drist neu i lawr eich gwneud chi'n sâl a gall y math hwn o feddyg eich helpu chi. Gall y seiciatrydd eich helpu gyda'ch iechyd meddwl.
 • Mae Wynebu'r Her (FTC) yn dîm plant arbenigol a all helpu gydag ymddygiad pan fydd plentyn yn brifo'i hun neu bobl eraill oherwydd ei fod yn cael amser caled. Mae'r tîm yn gweithio'n agos i ddeall pam mae'r plentyn yn cael amser caled ac yn helpu i ddod o hyd i syniadau i wella hyn.

Mae gwasanaethau anabledd dysgu eisiau gweithio mewn partneriaeth â darparwyr gwasanaeth eraill a gyda phobl ag anableddau dysgu a'u teuluoedd i sicrhau bod pobl ag anableddau dysgu yn cael bywydau da. Nod ein gwasanaeth yw sicrhau bod pobl ag anableddau dysgu yn aros yn ddiogel ac yn iach, yn cael help pan fydd ei angen arnynt ac yn gwneud pethau sy'n gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn bwysig mewn cymdeithas.

Mae yna lawer o bethau y gall pobl ag anableddau dysgu elwa ohonynt. Mae rhai o'r pethau y gall yr arbenigwyr yn y timau anabledd dysgu gefnogi gyda nhw:

Cefnogaeth weithredol: Yn fodel gofal sy'n galluogi ac yn grymuso pobl ag anableddau dysgu i gymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar eu bywydau. Cymryd rhan mewn gweithgareddau bob dydd, newid deinameg gwasanaeth o ofalu am weithio gyda hi. Mae'n hyrwyddo annibyniaeth ac yn cefnogi pobl i gymryd rhan weithredol yn eu bywydau eu hunain.

Archwiliad iechyd blynyddol: mae hwn ar gyfer oedolion a phobl ifanc 14 oed neu drosodd ag anabledd dysgu, mae'n eich helpu i aros yn iach trwy siarad am eich iechyd a dod o hyd i unrhyw broblemau yn gynnar, fel eich bod chi'n cael y gofal iawn.

Gweithgareddau sy'n cefnogi bywyd da: cymryd rhan mewn gwaith, addysg, dysgu neu weithgareddau hamdden; cynnal neu ddatblygu perthnasoedd teuluol neu bersonol arall; datblygu a chynnal perthnasoedd cymdeithasol ac ymwneud â'r gymuned.

Pasbortau cyfathrebu: Mae'r rhain yn cynnwys proses o gasglu, rhannu a gwneud gwybodaeth benodol am berson a'i gyfathrebu er mwyn helpu pobl llai cyfarwydd i adnabod a gwneud synnwyr o ymddygiad cyfathrebol yr unigolyn. http://www.communicationpassports.org.uk

Gwybodaeth hawdd ei darllen: Mae gwybodaeth Hawdd i'w Darllen (a elwir weithiau'n ‘wybodaeth haws’ neu ‘wybodaeth hygyrch’) yn ffordd o wneud gwybodaeth yn haws ei darllen a’i deall i bobl ag anableddau dysgu, gellir dod o hyd i’r rhain ar y wefan hon.

Cynllunio a chymorth gofal diwedd oes: efallai y bydd gan y tîm anabledd dysgu lawer o wybodaeth am berson a all ei helpu i ddeall ei anghenion o amgylch ei farwolaeth ei hun a chefnogi pobl eraill i ddeall yr hyn y gallai fod ei angen arno. Mae gan rwydwaith PCPLD lawer o astudiaethau achos ac adnoddau y gallwch eu defnyddio. https://www.pcpld.org/

Cynllunio a phroffiliau epilepsi: mae gan lawer o bobl ag anableddau dysgu epilepsi hefyd ac mae'n bwysig bod trawiadau (ffitiau) y bobl yn cael eu deall a bod pobl yn gwybod beth i'w wneud pan fyddant yn digwydd. Mae yna nyrs anabledd dysgu epilepsi arbenigol a bydd y tîm anabledd dysgu hefyd yn cefnogi i adolygu a chynllunio gyda chi ynglŷn â sut i reoli eich epilepsi.

Pasbortau Iechyd: mae pasbort iechyd yn cynnwys gwybodaeth am eich iechyd a sut orau y gallwch chi ddiwallu'ch anghenion iechyd, beth rydych chi'n ei hoffi a beth nad ydych chi'n ei hoffi, pwy yw'r bobl allweddol yn eich bywyd a sut i gyfathrebu â chi a'r bobl hynny. sy'n eich cefnogi chi.

Cyfathrebu cynhwysol: dull sy'n ceisio 'creu amgylchedd cyfathrebu cefnogol ac effeithiol, gan ddefnyddio pob dull cyfathrebu sydd ar gael i ddeall a deall' (Coleg Brenhinol Therapyddion Iaith a Lleferydd, 2003)

Rhyngweithio dwys: dull a ddyluniwyd i helpu pobl ar lefelau datblygu cynnar, gan weithio ar allu rhyngweithio cynnar (cyn lleferydd), cefnogi datblygiad cyfathrebu sy'n ymwneud â mwynhau bod gydag eraill. Fe'i defnyddir i gefnogi pobl ag anawsterau dysgu difrifol, dwys neu gymhleth a phobl ag awtistiaeth, i ddysgu sut i gysylltu, rhyngweithio, gwybod, deall ac ymarfer arferion cyfathrebu.

Gwrthrychau cyfeirio: eitem / gwrthrych a ddefnyddir yn systematig i gynrychioli eitem, gweithgaredd, lle, person neu newid mewn amgylchedd, e.e. dangos lliain golchi i'r person i nodi ei fod yn mynd i'r ystafell ymolchi neu'r esgidiau i ddangos ei fod yn mynd am dro. Deall gwrthrychau go iawn yw cam cyntaf datblygiad symbolaidd, felly mae gwrthrychau go iawn yn cael eu hystyried fel y ffordd fwyaf pendant o gynrychioli gair.

Addysgu sgiliau: gellir gwneud hyn mewn sawl ffordd wahanol, a bydd yn cael ei gynllunio a'i drefnu'n ofalus. Gallai fod trwy ddefnyddio chwarae rôl, straeon cymdeithasol, amserlenni gweledol, gwaith grŵp, bywyd go iawn a thrwy gadwyno ymddygiadol, dadansoddi tasgau a pylu'n brydlon.

Straeon Cymdeithasol: Mae straeon cymdeithasol yn straeon gweledol unigol sy'n defnyddio sefyllfaoedd bywyd a phobl. Gellir eu defnyddio i helpu i weithio trwy sgiliau bywyd, gan gynnwys ffordd wedi'i chynllunio i ymateb mewn sefyllfa. Gellir defnyddio straeon cymdeithasol i ddysgu sgiliau cymdeithasol, sgiliau annibyniaeth a beth i'w wneud mewn argyfwng neu sefyllfa anodd arall.

Talking Mats ™: https://www.talkingmats.com, ffordd o ddatblygu sgwrs gyda phobl gan ddefnyddio gofod gweledol sy'n caniatáu i'r unigolyn fynd yn fanwl am bwnc, gan ganiatáu i'r pwnc gael ei archwilio'n llawn gyda dealltwriaeth a phriodol. cwestiynu.

Therapïau Siarad: Gall therapïau siarad helpu pobl mewn llawer o wahanol sefyllfaoedd. Weithiau gallant gael eu galw'n gwnsela, triniaethau siarad neu therapïau seicolegol. Gall therapi siarad helpu unrhyw un sy'n mynd trwy amser gwael neu sydd â phroblemau emosiynol y mae angen help arnynt.

Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol: Mae cefnogaeth ymddygiadol gadarnhaol (PBS) yn ddull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn o helpu pobl ag anabledd dysgu a allai ddefnyddio ymddygiadau sy'n herio. Mae'n cynnwys deall y rhesymau dros ymddygiad ac edrych ar yr unigolyn yn ei gyfanrwydd a dod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi'r unigolyn. Mae'n canolbwyntio ar wella ansawdd bywyd ac addysgu sgiliau newydd i ddisodli'r ymddygiad sy'n herio.

Weithiau. Gall pob un ohonom fod yn agored i niwed ar adegau yn ein bywydau, os ydym yn sâl, yn delio ag anawsterau personol neu mewn lle anghyfarwydd. Efallai y bydd rhai pobl ag anableddau dysgu yn agored i niwed yn eu cymunedau oherwydd gallai pobl geisio eu hecsbloetio neu fanteisio arnynt. Efallai na fydd pobl ag anableddau dysgu yn gweld perygl mewn sefyllfaoedd neu efallai eu bod yn meddwl bod pobl yn ffrindiau pan maen nhw eisiau eu defnyddio ar gyfer bwch dihangol, cymryd y bai pan fydd pethau drwg yn digwydd, gweithio am gyflogau isel neu am ddim a chael eu hecsbloetio mewn pethau fel modern caethwasiaeth, llinellau sirol, camfanteisio rhywiol a cham-drin troseddol arall. Gweler y blog hwn sydd â rhai fideos gan yr heddlu a grŵp pobl yn gyntaf am ddiogelu a throseddu ffrindiau.

Rydyn ni i gyd yn hoffi cael ffrindiau a phobl o'n cwmpas rydyn ni'n meddwl sy'n poeni amdanon ni. Mae hyn yn bwysig er mwyn cael bywyd braf ac i'n helpu i deimlo'n iach yn feddyliol.

Dylai pobl ag anableddau dysgu allu defnyddio'r holl wasanaethau yn y gymuned fel y mae pawb arall yn ei wneud. Adroddiad gan Mencap ar gyrchu gweithgareddau hamdden

Os bydd angen i chi fynd i'r ysbyty, efallai y byddwch chi'n cwrdd â nyrs gyswllt acíwt, nyrs anabledd dysgu yw hon sy'n gweithio'n agos gyda staff yr ysbyty a staff y gymuned i sicrhau eich bod chi'n cael y gofal gorau sydd ei angen arnoch chi ac yn helpu pobl i ddeall. beth sydd ei angen arnoch chi.

Efallai bod gennych weithiwr cymdeithasol sy'n helpu i sicrhau eich bod chi'n cael yr help sydd ei angen arnoch gartref neu yn eich gwasanaethau, i gadw'n ddiogel, bod mor annibynnol â phosib a sicrhau bod eich hawliau dynol yn cael eu parchu.

Mae yna grwpiau eiriolaeth a lleoedd eraill sy'n helpu pobl ag anableddau dysgu i wneud yn siŵr eu bod nhw'n cael dweud eu dweud am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw.

Dolenni i grwpiau Cymru i gyd yn gyntaf a phobl yn gyntaf yma: http://http://allwalespeople1st.co.uk/?lang=cy

Mencap Cymru: https://wales.mencap.org.uk/cy

Mae sylfaen Paul Ridd yn cefnogi pobl ag anabledd dysgu a'u teuluoedd a'u gofalwyr pan fydd angen gofal iechyd eilaidd arnynt: http://paulriddfoundation.org/

Pan ddaw rhywun ag anabledd dysgu i'n hysbytai mae yna set o offer a fydd yn eu helpu i gael y gofal gorau sydd ei angen arnynt. Gelwir hyn yn fwndel gofal a bydd gan bob ward gopi o'r ddogfen hon gyda'r asesiadau sy'n benodol i bobl ag anabledd dysgu i'w helpu i egluro gwybodaeth bwysig fel eu poen, eu hanghenion, yr hyn maen nhw'n ei hoffi a'r hyn nad ydyn nhw'n ei hoffi. http://paulriddfoundation.org/the-care-bundle/

Mae yna hefyd fersiwn plant o basbort iechyd, gall hyn fod yn ddefnyddiol i'w lenwi os bydd angen i'ch plentyn fynd i'r ysbyty a gall eich helpu i gael gwybodaeth bwysig mewn un lle ar y tro a allai beri straen i chi fel teulu. https://widgit-health.com/downloads/my-health-passport.htm

Teimlo'n drist neu i lawr: https://www.peoplefirstinfo.org.uk/media/6140/feeling-down-guide.pdf

Mae gan wales anabledd dysgu lawer o wybodaeth am fod yn rhiant ag anabledd dysgu: https://www.ldw.org.uk/cy/resources/

Mae gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru rywfaint o wybodaeth ar gyfer pobl ag anableddau dysgu: www.ambulance.wales.nhs.uk/Default.aspx?pageId=283&lan=cy

Gwefan Cymru hawdd ei darllen: https://www.ldw.org.uk/cy/hawdd-ei-ddeall-cymru/

Adroddiad Mencap ar berthnasoedd cyfeillgarwch a phriodas: https://wales.mencap.org.uk/sites/default/files/2018-05/Friendships%20Sexual%20Relationships%20and%20Marriage%20%28March%202018%29v2.pdf

Adroddiad Mencap ar addysg: https://wales.mencap.org.uk/sites/default/files/2019-05/Access%20to%20Education%20%28March%202019%29.pdf

Dilynwch y linc yma i wefan Gwelliant Cymru ar gyfer proffil 'Once for Wales'

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.