Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Anableddau Dysgu

Sylwch - Mae'r tudalennau gwe hyn yn dal i gael eu hadeiladu, ac efallai na fyddant yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol ar hyn o bryd.

Beth yw anabledd dysgu?

Ar ôl i chi gwrdd ag un person ag anabledd dysgu, rydych chi wedi cwrdd ag un person ag anabledd dysgu.

Bydd gan bob unigolyn rydych chi'n cwrdd ag anabledd dysgu sgiliau, cryfderau a galluoedd unigryw. Weithiau mae angen help ychwanegol ar bobl ag anableddau dysgu i gadw'n iach, yn ddiogel a chael y bywyd gorau y gallant. Bydd lefel y gefnogaeth sydd ei hangen yn edrych yn wahanol i bob person.

Mae bod ag anabledd dysgu yn golygu bod gan berson allu deallusol is. Efallai na fyddant yn gallu deall a chadw gwybodaeth ac efallai y byddant yn ei chael yn anodd mynegi eu meddyliau a'u teimladau. Gall hyn fod oherwydd nad oes ganddyn nhw'r geiriau na'r sgiliau iaith i gyfathrebu eu hanghenion. Efallai fod hyn hefyd oherwydd nad oes gan yr amgylcheddau y maent ynddynt y sgiliau a'r adnoddau cywir i'w cefnogi i gyfleu eu hanghenion.

Bydd rhai pobl ag anableddau dysgu yn cael anhawster gyda gweithgareddau bob dydd, hunanofal, bwyta ac yfed, cyflawni tasgau cartref, cymdeithasu neu reoli arian.