Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Profion Covid

Tudalen wedi'i diweddaru: 24.06.22

Dyma'r diweddariad diweddaraf ar brofion Covid yng Nghymru

 

  • Bydd olrhain cyswllt arferol yn dod i ben ddydd Iau, Mehefin 30ain, 2022. Mae olrhain wedi'i dargedu i amddiffyn y bregus ac mewn ymateb i achosion lleol yn parhau.
  • Bydd taliadau cymorth hunan-ynysu o £500 yn dod i ben o ddydd Gwener, Gorffennaf 1af. Mae gan unrhyw un sy’n profi’n bositif ac sy’n gorfod hunan-ynysu ar neu cyn Mehefin 30 ac sy’n gymwys am gymorth 21 diwrnod i wneud cais ar ôl eu diwrnod olaf o hunan-ynysu.
  • Mae mynediad i brofion Dyfais Llif Ochrol (LFD Lateral Flow Device) am ddim i unrhyw un sydd â symptomau Covid wedi'i ymestyn tan ddydd Sul, Gorffennaf 31, 2022. Ewch i wefan Llywodraeth y DU i archebu profion LFD.
  • Cofiwch adrodd am holl ganlyniadau LFD. Ewch i'r dudalen we hon gan Lywodraeth y DU i adrodd am eich canlyniad LFD.
  • Os yw canlyniad eich LFD yn bositif fe'ch cynghorir yn gryf i aros gartref am bum niwrnod a phrofi eto ar ddiwrnodau pump a chwech.
  • Os oes gennych symptomau anadlol ond eich bod yn profi'n negyddol, fe'ch cynghorir yn gryf hefyd i aros gartref nes eich bod yn iach i osgoi lledaenu salwch.
  • Bydd cynllun Gwella Tâl Salwch Statudol Covid yn cael ei ymestyn tan ddydd Mercher, Awst 31, 2022, i gefnogi staff gofal cymdeithasol i gadw draw o'u gwaith oherwydd bod y prawf yn bositif.

 

Ewch i'r dudalen hon am wybodaeth ac arweiniad ar gyfer cartrefi gofal.