Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariad ymweld â'r Gwasanaethau Mamolaeth

Croeso

Rydym yn gwybod bod cael babi yn garreg filltir enfawr ym mywyd unrhyw gwpl, a bod gan bartner y fenyw sy'n rhoi genedigaeth ran hanfodol i'w chwarae, cyn, yn ystod ac ar ôl i'r babi gael ei eni.

Am y rheswm hwn rydym yn falch iawn o allu llacio rhai o'r cyfyngiadau sy'n gysylltiedig ag ymweld â menywod a'u sganiau a'u hapwyntiadau.

Fodd bynnag, rydym am wneud hyn yn ddiogel, felly rydym yn codi cyfyngiadau gam wrth gam a byddwn yn adolygu'r sefyllfa yn rheolaidd. Byddwch yn ymwybodol bod cyfyngiadau yn amodol ar gael eu hailgyflwyno - neu eu lleddfu ymhellach - yn ôl cyfraddau heintiad diweddaraf Covid-19.

Rydym yn bwriadu adolygu'r sefyllfa nesaf ymhen pedair wythnos. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon a'n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol os bydd yn newid.

Rheolau cyffredinol ynghylch ymweld

 • Gofynnir i famau i enwi rhywun fel eu partner cymorth hanfodol. Mae hynny'n golygu'r person maen nhw eisiau bod gyda nhw yn ystod profion, llafur, ymweld, ac amseroedd allweddol eraill. Gallai'r person fod yn briod neu'n bartner iddi, neu gallai fod yn berthynas fel eu mam neu chwaer, neu hyd yn oed ffrind agos. Unwaith y bydd y partner hwn wedi'i nodi, dyna'r person y bydd staff yn gwybod sydd â chaniatâd i fod gyda'r fenyw yn ystod yr amseroedd hyn. Dim ond un partner a enwir a ganiateir; fodd bynnag, os yw'r unigolyn yn sâl neu'n ynysig, gellir dewis partner cymorth hanfodol dros dro.
 • Bydd y partner enwebedig yn cael ei sgrinio ar gyfer Covid-19 wrth iddynt gyrraedd yr ysbyty. Gofynnir cwestiynau iddynt i sicrhau nad ydynt yn heintus ac nad ydynt wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd.
 • Rhaid i fenywod a phartneriaid enwebedig wisgo masgiau wyneb ac unrhyw offer amddiffynnol eraill mae staff yn gofyn iddynt eu gwisgo yn ystod ymweliad / prawf / sgan
 • Rhaid cynnal hylendid dwylo - golchi dwylo neu ddefnyddio gel alcohol - cyn ac ar ôl ymweliad
 • Rhaid i bartneriaid cymorth enwebedig sydd ag unrhyw symptomau Covid-19, neu sydd wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd wedi profi'n bositif am Covid-19 beidio ag ymweld. Os bydd hyn yn digwydd, mae gan y fenyw yr opsiwn i ddewis partner hanfodol arall (dros dro)

Mynd gyda mam i fod ar gyfer sganiau a phrofion

Apwyntiadau Meddygaeth Ffetws:
 • Gall y partner enwebedig fynychu apwyntiadau cyntaf ac apwyntiadau gwneud penderfyniadau
 • Rhaid i'r partner aros y tu allan i'r uned nes bod y fenyw yn eu ffonio i ddod i mewn i'r ystafell arholi
 • Yn dilyn yr apwyntiad, bydd y partner yn gadael yr uned tra bydd y fenyw yn gwneud trefniadau ar gyfer apwyntiad dilynol (os oes angen.)
Clinig Cynenedigol ac Uned Dydd Cynenedigol:
 • Ni fydd partneriaid enwebedig yn gallu mynychu sganiau twf arferol nac apwyntiadau cynenedigol arferol.
 • Fodd bynnag, gall y partner a enwir fynychu'r sgan dyddio beichiogrwydd cynnar a'r sgan 20 wythnos
 • Rhaid i'r partner aros y tu allan i'r uned nes bod y fenyw yn eu ffonio i ddod i mewn i'r ystafell arholi
 • Yn dilyn yr apwyntiad, bydd y partner yn gadael yr uned tra bydd y fenyw yn gwneud trefniadau ar gyfer apwyntiad dilynol (os oes angen.)

Uned Asesu Cyn Geni (AAU):

 • Gall menywod sy'n mynychu i gael asesu eu llafur gael eu partner a enwir gyda nhw
 • Os nad yw'r fenyw mewn llafur gweithredol gall fynd adref ac aros am ddigwyddiadau. Efallai y bydd menywod sy'n teimlo na allant ymdopi gartref yn gallu aros yn yr ysbyty. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i'w partner adael yr uned famolaeth
 • Gall y partner ddychwelyd unwaith y bydd y fenyw mewn esgor sefydledig ac yn cael ei throsglwyddo i'r ardal glinigol i gael gofal sy'n arwain at yr enedigaeth.
 • Bydd menywod sy'n mynychu'r AAU am resymau heblaw asesiad llafur yn dod ar eu pennau eu hunain. Gall partneriaid aros y tu allan i'r uned famolaeth a bydd y staff mamolaeth yn eu galw os bydd cymhlethdodau.
 • Os oes newyddion drwg, bydd staff yn siarad â'r partner am aros gyda'r fenyw
 • Os bydd popeth yn aros yn iawn bydd y partner yn gadael yr uned famolaeth, tra bydd y fenyw yn gwneud apwyntiadau pellach (os oes angen.)

Merched sy'n dod i mewn am weithdrefn wedi'i chynllunio fel toriad Cesaraidd neu anwytho:

 • Bydd y fenyw a'i phartner enwebedig yn cael prawf Covid-19 cyn-derbyn a chyngor ar ynysu cyn dod i mewn
 • Lle bo modd, dylai'r partner ynysu rhwng ymweliadau i leihau'r risg o haint
 • Bydd pob merch feichiog neu ôl-enedigol a dderbynnir yn ystod derbyniad brys i'r ysbyty yn cael ei phrofi am Covid-19. Os arhosant am beth amser, cânt eu profi ddwywaith yr wythnos.

Ymweld â Ward Cyn Geni (Ward 19)

 • Gall y partner a enwir ymweld yn ddyddiol os yw'r fenyw yn cael ei derbyn i Ward 19. Mae amseroedd ymweld cyfnodol yn amrywio rhwng 10yb a 7.30yp yn ôl ble mae gwely'r fenyw yn yr uned. Ymwelir yn llwyr trwy apwyntiad yn unig a bydd fel arfer am gyfnod o ddwy awr. Trafodwch apwyntiadau ymweld â staff y ward.
 • Yn ogystal, mae partner mewn ystafell sengl ar Ward 19 ar agor rhwng hanner dydd ac 8yh. Fodd bynnag, rhaid i'r partner fod yn barod i ymweld mewn un bloc o amser, gan adael yr ystafell ar gyfer seibiannau toiled yn unig. Ni allant fynd a dod yn ystod yr amser hwn, felly dylent ddod â bwyd a diodydd os ydynt yn bwriadu aros am ychydig.

Ward Lafur

 • Gall y partner a enwir fod yn bresennol am yr holl esgor a'r cyfnod ôl-enedigol uniongyrchol

Ar ôl yr enedigaeth - y Ward Gofal Ôl-enedigol a Throsiannol (20)

 

 • Gall menywod gael eu partner yn ymweld bob dydd. Mae oriau ymweld yn syfrdanol rhwng hanner dydd ac 8pm, yn dibynnu ar ble mae'r fenyw yn yr uned ac fel rheol byddant am gyfnod o ddwy awr.
 • Ni all partneriaid adael y ward yn ystod yr ymweliad
 • Gall menywod mewn ystafelloedd sengl ar y ward ôl-enedigol ac ardaloedd TCU gael eu partner gyda nhw 11.30am a 7.30pm. Fodd bynnag, rhaid i'r partner ymweld mewn un bloc o amser ac ni all fynd a dod (heblaw am egwyliau toiled.) Felly dylai'r partner ddod â bwyd a diod os yw'n bwriadu bod yno am ychydig.
Canolfan Geni Castell-nedd Port Talbot ac Uned Geni'r Bae yn Ysbyty Singleton:
 • Gall menywod sy'n cael eu derbyn i Ganolfan Geni Castell-nedd Port Talbot gael eu partneriaid a enwir yn bresennol ar gyfer pob asesiad wrth esgor a rhwng 10am a 10pm.
 • Efallai y bydd gan bartneriaid menywod yng Nghanolfan Geni’r Bae eu partneriaid a enwir yn bresennol ar gyfer pob asesiad llafur rhwng 10am a 10pm.