Neidio i'r prif gynnwy

Brechiadau atgyfnerthu Covid a ffliw - hydref 2022

Crëwyd y dudalen: 16.08.22

Wedi ei ddiweddaru: 28.09.22

Angen canslo neu newid eich apwyntiad yn un o'n canolfannau brechu lleol neu fferyllfa gymunedol? Cysylltwch â'n tîm archebu ar 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Neu e-bostiwch: SBU.COVIDbookingteam@wales.nhs.uk

 • Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd apwyntiadau'n cael eu hanfon atoch chi. Bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi trwy gydol yr hydref. Ond gwiriwch eich categori isod am fanylion pellach.
 • Gellir diweddaru'r wybodaeth isod wrth i'r rhaglen frechu fynd yn ei blaen oherwydd newidiadau yn y capasiti ac i sicrhau bod cymaint o effeithlonrwydd cyflenwi i'r eithaf. 

Categorïau sgipio ac ewch i'r diweddariadau diweddaraf.

 

Menywod Beichiog

Ffliw

Byddwch yn cael eich gwahodd i'ch meddygfa.

*Y Pas - Mae'r brechlyn peswch y pas hefyd yn cael ei argymell yn ystod beichiogrwydd i amddiffyn eich babi yn ystod wythnosau cyntaf ei fywyd. Bydd yn cael ei gynnig gan eich meddyg teulu.

COVID-19

Cysylltwch â’n tîm archebu ar 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, neu e-bostiwch: SBU.COVIDbookingteam@wales.nhs.uk i ofyn am apwyntiad yn un o’n canolfannau brechu lleol (LVCs) yng Nghanolfan Siopa Aberafan neu Canolfan Gorseinon. Ewch i'r dudalen hon am wybodaeth ar sut i gyrraedd ein canolfannau brechu lleol.

 


 

Pobl 50 oed neu drosodd

Ffliw

Byddwch yn cael eich gwahodd i'ch meddygfa.

COVID-19

64 oed ac iau - Fe'ch gwahoddir i un o'n canolfannau brechu lleol yng Nghanolfan Siopa Aberafan neu Ganolfan Gorseinon. Ewch i'r dudalen hon am wybodaeth ar sut i gyrraedd ein canolfannau brechu lleol.

65 oed a throsodd - Yn y rhan fwyaf o achosion byddwch yn cael eich gwahodd i'ch practis meddyg teulu neu fferyllfa gymunedol. Ond gweler categorïau eraill a allai fod yn berthnasol.

 


 

Gofalwyr 16 oed a throsodd

Ffliw

Byddwch yn cael eich gwahodd i'ch meddygfa.

COVID-19

Bydd y rhai sydd wedi cael eu brechu fel gofalwyr yn y gorffennol yn cael eu gwahodd yn awtomatig i un o’n canolfannau brechu lleol yng Nghanolfan Siopa Aberafan neu Ganolfan Gorseinon. Ewch i'r dudalen hon am wybodaeth ar sut i gyrraedd ein canolfannau brechu lleol.

*Mae angen i ofalwyr newydd gysylltu â'n tîm archebu ar 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, neu e-bostiwch:  SBU.COVIDbookingteam@wales.nhs.uk i ofyn am apwyntiad.

 


 

Pobl â chyflwr iechyd hirdymor sy'n cynyddu'r risg

Ffliw

Plant

O chwe mis i dan bedwar oed - Byddant yn cael eu gwahodd gan eu meddygfa.

O ddosbarth derbyn hyd at ac yn cynnwys blwyddyn 11 - Fel arfer byddant yn derbyn y brechiad yn yr ysgol. Gall plant sy'n cael eu haddysgu gartref gael y brechiad gan eu meddygfa. (Cysylltwch â’r practis os yw hyn yn berthnasol i’ch plentyn.)

16 a 17 oed - Byddant yn cael eu gwahodd gan eu meddygfa.

 

Oedolion

Byddwch yn cael eich gwahodd i'ch meddygfa.

 

COVID-19

Cleifion COPD - Fe'ch gwahoddir i'ch meddygfa, fferyllfa gymunedol neu o bosibl un o'n canolfannau brechu lleol yng Nghanolfan Siopa Aberafan neu Ganolfan Gorseinon. Ewch i'r dudalen hon am wybodaeth ar sut i gyrraedd ein canolfannau brechu lleol.

Os ydych wedi'ch cofrestru'n gaeth i'r tŷ, bydd brechwr yn ymweld â chi.

Cleifion eraill sydd mewn perygl, gan gynnwys plant o bump oed a phobl ifanc - Yn y rhan fwyaf o achosion byddwch yn cael eich gwahodd i un o'n canolfannau brechu lleol yng Nghanolfan Siopa Aberafan neu Ganolfan Gorseinon. Ewch i'r dudalen hon am wybodaeth ar sut i gyrraedd ein canolfannau brechu lleol.

 


 

Pobl sy'n byw gyda rhywun sydd â system imiwnedd wannach

Ffliw

Plant

O chwe mis i dan bedwar - Byddant yn cael eu gwahodd gan eu meddygfa.

O ddosbarth derbyn hyd at ac yn cynnwys blwyddyn 11 - Fel arfer byddant yn derbyn y brechiad yn yr ysgol. Gall plant sy'n cael eu haddysgu gartref gael y brechiad gan eu meddygfa. (Cysylltwch â’r practis os yw hyn yn berthnasol i’ch plentyn.)

16 a 17 oed - Byddant yn cael eu gwahodd gan eu meddygfa.

 

Oedolion

Byddwch yn cael eich gwahodd i'ch meddygfa.

 

COVID-19

Fe'ch gwahoddir i un o'n canolfannau brechu lleol yng Nghanolfan Siopa Aberafan neu Ganolfan Gorseinon unwaith y byddwch wedi cofrestru eich manylion gyda ni. Bydd ffurflen yn ymddangos yma yn fuan. Mae hyn yn cynnwys plant dros bump oed. Ewch i'r dudalen hon am wybodaeth ar sut i gyrraedd ein canolfannau brechu lleol.

 

 

 

Yr holl staff sy'n gweithio mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn

Ffliw

Mae brechiadau ffliw ar gael o fferyllfeydd cymunedol.

COVID-19

Fe'ch gwahoddir i un o'n canolfannau brechu lleol yng Nghanolfan Siopa Aberafan neu Ganolfan Gorseinon. Ewch i'r dudalen hon am wybodaeth ar sut i gyrraedd ein canolfannau brechu lleol.


 

Pobl sy'n byw mewn cartref gofal

Ffliw

Bydd brechwyr yn ymweld â chi.

COVID-19

Bydd brechwyr yn ymweld â chi.

 


 

Pobl ag anabledd dysgu

Ffliw

Yn y rhan fwyaf o achosion byddwch yn cael eich gwahodd i'ch practis meddyg teulu. Fodd bynnag, gall brechwr ymweld dan amgylchiadau arbennig.

COVID-19

Yn y rhan fwyaf o achosion byddwch yn cael eich gwahodd i un o'n canolfannau brechu lleol yng Nghanolfan Siopa Aberafan neu Ganolfan Gorseinon. Fodd bynnag, gall brechwr ymweld dan amgylchiadau arbennig. Ewch i'r dudalen hon am wybodaeth ar sut i gyrraedd ein canolfannau brechu lleol.


 


 

Pobl â salwch meddwl difrifol

Ffliw

Yn y rhan fwyaf o achosion byddwch yn cael eich gwahodd i'ch practis meddyg teulu. Fodd bynnag, gall brechwr ymweld  dan amgylchiadau arbennig.

COVID-19

Yn y rhan fwyaf o achosion byddwch yn cael eich gwahodd i un o'n canolfannau brechu lleol yng Nghanolfan Siopa Aberafan neu Ganolfan Gorseinon. Fodd bynnag, gall brechwr ymweld dan amgylchiadau arbennig. Ewch i'r dudalen hon am wybodaeth ar sut i gyrraedd ein canolfannau brechu lleol.

 


 

Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen

Ffliw

Mae brechiadau ffliw ar gael o fferyllfeydd cymunedol.

COVID-19

Fe'ch gwahoddir i un o'n canolfannau brechu lleol yng Nghanolfan Siopa Aberafan neu Ganolfan Gorseinon. Ewch i'r dudalen hon am wybodaeth ar sut i gyrraedd ein canolfannau brechu lleol.


 

Gweithwyr y GIG

Ffliw

Ar gael mewn clinigau gweithwyr ar ein gwefannau. Bydd rhagor o fanylion ar gael ar fewnrwyd y staff.

COVID-19

Ar gael mewn clinigau gweithwyr ar ein gwefannau. Bydd rhagor o fanylion ar gael ar fewnrwyd y staff.

 


 

Brechlyn ffliw i blant

 • Argymhellir y brechlyn ffliw blynyddol ar gyfer pob plentyn o ddwy oed (oed ar 31 Awst 2022) hyd at a chan gynnwys blwyddyn ysgol 11.
 • Gall plant 2-3 oed gael eu brechlyn gan eu meddygfa leol.
 • Bydd y rhan fwyaf o blant ysgolion cynradd ac uwchradd yn cael eu brechlyn yn yr ysgol. Bydd disgyblion yn dod â ffurflenni caniatâd adref y mae'n rhaid eu harwyddo a'u dychwelyd i'r ysgol.
 • Ewch i'r dudalen hon i weld dyddiadau rhaglen brechlyn ffliw ysgolion 2022 ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

 • Gall plant sy'n cael eu haddysgu gartref gael y brechiad gan eu meddygfa. (Cysylltwch â’r practis os yw hyn yn berthnasol i’ch plentyn.)

 


 

Mwy o wybodaeth

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddarganfod mwy am frechu rhag y ffliw.

Ewch i'r dudalen yma ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddysgu rhagor am frechiad Covid.

 

Y negeseuon diweddaraf

Diweddaru: 28.09.22

Hyd yn hyn, mae tua 30,000 o frechiadau atgyfnerthu’r hydref Covid wedi’u rhoi gan y bwrdd iechyd yn ein canolfannau brechu lleol, practisau meddygon teulu a fferyllfeydd cymunedol.

Rydym ar y trywydd iawn i fod wedi cynnig brechiad atgyfnerthol yn yr hydref i bawb yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot sy’n gymwys i gael brechlyn atgyfnerthu Covid yr hydref erbyn dechrau mis Rhagfyr, yn unol ag uchelgais Llywodraeth Cymru.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan ddaw eich tro chi a ble mae angen i chi fynd. Nid oes angen cysylltu â'r bwrdd iechyd na'ch meddyg teulu i ofyn am apwyntiad. Byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda. *Ni allwn ddweud wrth unigolion pryd y bydd eu hapwyntiadau trwy gyfryngau cymdeithasol.*

Mae practisau meddygon teulu yn cynnig brechiadau ffliw i’r rhai sy’n gymwys. Cysylltir â chi pan ddaw eich tro.

Rydym ar y trywydd iawn i fod wedi cynnig apwyntiad erbyn diwedd mis Rhagfyr i bawb yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot sy’n gymwys i gael brechiad ffliw am ddim, yn unol ag uchelgais Llywodraeth Cymru.

Mae brechu yn ddewis, ond rydym yn argymell yn gryf nad ydych yn oedi a'u cael pan gânt eu cynnig i helpu i amddiffyn eich iechyd a'r GIG y gaeaf hwn.

Lle bo’n bosibl, byddwch yn cael cynnig brechlyn atgyfnerthu’r hydref Covid a’r brechlyn ffliw ar wahân ar yr un pryd – un ym mhob braich. Mae hyn yn ddiogel, nid yw'n effeithio ar sut mae'r brechlynnau'n gweithio ac mae'n eich arbed rhag dod yn ôl am ail apwyntiad.

Mae Covid yn dal i gylchredeg ac rydym yn disgwyl i achosion godi y gaeaf hwn. Wrth i'r imiwnedd rhag brechlynnau leihau dros amser, mae'n bwysig cael y pigiad atgyfnerthu Covid hyd yn oed os ydych chi wedi cael yr holl frechlynnau Covid eraill neu wedi cael Covid ac wedi profi salwch ysgafn.

Os ydych chi wedi mynd heb dos atgyfnerthu Covid blaenorol, dim ond dos atgyfnerthu'r hydref fydd ei angen arnoch chi. Mae'r pigiad atgyfnerthu yn atgoffa'ch system imiwnedd i baratoi ar gyfer y bygythiad, gan leihau'r siawns o haint a darparu lefel uchel o amddiffyniad rhag salwch difrifol rhag Covid, a allai arwain at arhosiad yn yr ysbyty.

Mae gwyddonwyr yn edrych ar ba fathau o ffliw sydd wedi bod yn cylchredeg yn hemisffer y de, felly gall y straen yn y brechlyn orchuddio'r rhai sy'n cylchredeg yma y gaeaf hwn. Mae Awstralia wedi gweld cynnydd mewn Covid a ffliw, sy'n cael ei ystyried yn arwydd y gallem hefyd gael gaeaf gwael.

 

Diweddariadau blaenorol isod:

Diweddaru: 01.09.22

Mae’r gwaith o gyflwyno brechlyn atgyfnerthu’r hydref Covid yn dechrau heddiw (dydd Iau, Medi 1af) yng Nghymru.

Bydd y rhai sy'n gymwys yn cael eu gwahodd i'w gael yr hydref hwn.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd eich tro chi a ble mae angen i chi fynd. Nid oes angen cysylltu â'r bwrdd iechyd na'ch meddyg teulu i ofyn am apwyntiad.

Byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda.

Os ydych chi'n gymwys, byddwch yn derbyn gwahoddiad i gael y pigiad atgyfnerthu mewn un lleoliad.

Gallai hyn fod yn un o’n canolfannau brechu lleol (Canolfan Gorseinon neu Ganolfan Siopa Aberafan), fferyllfa gymunedol neu eich meddygfa.

Bydd rhai pobl eisoes wedi derbyn eu hapwyntiadau, bydd eraill yn dilyn.

Os byddwch yn derbyn llythyr ac yn dymuno newid neu ganslo eich apwyntiad, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y llythyr.

Bydd brechwyr yn ymweld â phreswylwyr mewn cartrefi gofal a'r rhai sy'n gaeth i'r tŷ.

Os ydych chi’n colli pigiad atgyfnerthu byddwch yn symud ymlaen i dderbyn eich pigiad atgyfnerthu hydref yn unig, gan y bydd hyn yn ddigon i gynyddu eich amddiffyniad.

Bydd hwb yr hydref Covid yn cefnogi imiwnedd y rhai sydd fwyaf mewn perygl o’r clefyd, gan wella eu hamddiffyniad rhag salwch difrifol a helpu i amddiffyn y GIG yn ystod yr hyn sy’n debygol o fod yn aeaf heriol arall.

Bydd y rhai sy’n gymwys ar gyfer y pigiad atgyfnerthu hefyd yn cael cynnig brechiad ffliw ar wahân, ynghyd â rhai eraill a fydd yn cael y brechiad ffliw yn unig.

Y rhai sy'n gymwys yw:

 • Menywod beichiog
 • Pobl 50 oed a throsodd
 • Pobl â chyflwr iechyd hirdymor (o chwe mis ar gyfer y ffliw a phump oed ar gyfer Covid)
 • Pobl sy'n byw mewn cartref gofal
 • Pobl ag anabledd dysgu
 • Pobl ag afiechyd meddwl difrifol
 • Pobl sy'n byw gyda rhywun sydd â system imiwnedd wan (o chwe mis ar gyfer ffliw a phump oed ar gyfer Covid)
 • Gofalwyr 16 oed a throsodd
 • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen
 • Yr holl staff sy'n gweithio mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn

Ffliw yn unig

 1. Bydd plant dwy a thair oed yn cael cynnig y brechlyn ffliw chwistrell trwyn gan eu meddygfa.
 2. Bydd disgyblion ysgol o'r dosbarth derbyn i flwyddyn 11 yn cael cynnig y brechlyn ffliw chwistrell trwyn yn yr ysgol.

Nid ydym yn gadael neb ar ôl. Felly os ydych chi'n methu brechlyn Covid cyntaf neu ail, cysylltwch â'n tîm archebu ar 01792 200492 neu 01639 862323, rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

 

16.08.22

Mae ymgyrch atgyfnerthu Covid yr hydref a brechu rhag y ffliw yn dechrau ym mis Medi.

Y nod yw hybu imiwnedd pobl sy'n wynebu risg uwch a'r rhai sy'n gofalu am y rhai sy'n agored i niwed.

Bydd hyn yn gwella amddiffyniad rhag y salwch difrifol a all gael ei achosi gan y firysau anadlol cas hyn.

Bydd un dos o’r brechlyn Covid a dos ar wahân o’r brechlyn ffliw yn cael ei gynnig i’r rhai sy’n gymwys.

Bydd rhai pobl yn cael apwyntiadau cyn bo hir. Bydd rhai yn cael eu hanfon yn ddiweddarach.

Ond dylai pawb sy'n gymwys gael cynnig pigiad atgyfnerthu Covid erbyn diwedd mis Tachwedd a brechiad ffliw erbyn diwedd mis Rhagfyr.

Bydd llawer o bobl yn gallu cael y ddau frechlyn, gyda'r dosau'n cael eu cynnig yn yr un apwyntiad lle bo modd.

Cafodd rhai gweithwyr gofal iechyd y brechiadau hyn ar yr un pryd yr hydref diwethaf. Mae cael un pigiad ym mhob braich yn ddiogel ac nid yw'n effeithio ar sut mae'r brechlynnau'n gweithio.

Gyda mwy na 30 o leoedd ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn cynnig brechiadau, mae'n fwy tebygol, os ydych yn gymwys, y byddwch yn cael eich brechiad yn nes adref.

Bydd y lleoliadau’n cynnwys rhai practisau meddygon teulu, tua 20 o fferyllfeydd, ein dwy Ganolfan Frechu Leol a’r clinig brechu symudol imiwnyddion.

Bydd brechwyr yn ymweld â phreswylwyr mewn cartrefi gofal a'r rhai sy'n gaeth i'r tŷ.

Bydd plant ysgol yn cael eu chwistrelliad trwyn ffliw yn yr ysgol.

Ar gyfer y pigiad atgyfnerthu Covid, yn unol â chyngor JCVI, bydd oedolion cymwys 18+ oed yn cael cynnig y brechlyn Moderna i ddechrau sy'n amddiffyn rhag y firws Covid gwreiddiol a'r amrywiad Omicron.

Bydd y rhai sy'n gymwys o dan 18 oed yn cael cynnig y brechlyn Pfizer. Bydd y ddau yn cael eu cynnig o leiaf dri mis ar ôl dos blaenorol.

Byddwn yn rhoi mwy o fanylion pan fydd gennym ni.

Rydym wedi rhestru'r grwpiau cymwys isod.

Atgyfnerthiad hydref Covid:

 • Preswylwyr a staff sy’n gweithio mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn
 • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen
 • Pob oedolyn 50 oed a throsodd
 • Pobl rhwng pump a 49 oed mewn grŵp risg clinigol, gan gynnwys menywod beichiog
 • Pobl rhwng pump a 49 oed sy'n gysylltiadau cartref pobl â gwrthimiwnedd
 • Pobl 16-49 oed sy’n ofalwyr.

 

Ffliw:

 • Pob oedolyn 50 oed a throsodd
 • Staff mewn cartrefi nyrsio a chartrefi gofal gyda chyswllt rheolaidd â chleientiaid
 • Staff sy'n darparu gwasanaethau rheng flaen y GIG/gofal sylfaenol, gweithwyr gofal iechyd â chyswllt uniongyrchol â chleifion
 • Staff sy'n darparu gofal cartref
 • Pobl rhwng chwe mis a 49 oed mewn grŵp risg clinigol
 • Unigolion sy'n profi digartrefedd
 • Merched beichiog
 • Gofalwyr
 • Pobl ag anabledd dysgu
 • Pobl ag afiechyd meddwl difrifol
 • Plant dwy i dair oed
 • Plant yn yr ysgol o’r dosbarth derbyn i Flwyddyn 11 (cynhwysol)

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Llywodraeth Cymru i ddarllen y cyhoeddiad am ymgyrch yr hydref gan y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan.