Neidio i'r prif gynnwy

Cyflyrau iechyd sylfaenol

DIWEDDARIAD - 20/04/21

Os credwch eich bod yn y categori hwn ac nad ydych wedi cael eich galw eto am eich dos cyntaf, e- bostiwch sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Mae pobl dros 16 oed sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol yn cael eu blaenoriaethu i'w brechu fel rhan o grŵp 6.

Bydd y mwyafrif o bobl yng ngrŵp 6 yn cael eu brechu gan eu meddygfa. Ond os ydych wedi'ch cofrestru gyda Phractis Meddygol Abertawe, Brunswick, Nicholl Street, Prifysgol, Dyfed Road, Uplands & Mumbles a meddygfeydd Mount, cewch eich galw i Ganolfan Brechu Torfol (MVC.)

Efallai y bydd rhai cleifion sydd wedi'u cofrestru â meddygfeydd Fforestfach Medical Group, Gerddi Victoria a Kingsway hefyd yn cael eu galw i MVC.

Bydd brechiadau yn digwydd rhwng Mawrth 8 fed ac Ebrill 19 eg .

Mae gen i gyflwr iechyd sylfaenol. Ydw i'n gymwys o dan grŵp 6?

Mae'r rhai sy'n gymwys yn disgyn i'r grwpiau a restrir isod, sydd wedi'u cydnabod gan y JCVI (Cyd-bwyllgor Brechu ac Imiwneiddio), er nad yw hon yn rhestr gynhwysfawr a gellir ei diwygio.

Sylwch fod y rhestr isod yn fersiwn fyrrach o'r un a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth yn y Llyfr Gwyrdd. Ewch i'r dudalen hon i gael mynediad at bennod lawn y Llyfr Gwyrdd a gweld tudalen 10. Byddwn hefyd yn ychwanegu'r rhestr lawn at wefan ein bwrdd iechyd cyn bo hir.

 • Clefyd anadlol cronig - gan gynnwys y rhai ag asthma sy'n gofyn am ddefnyddio steroidau systemig yn barhaus neu dro ar ôl tro neu gyda gwaethygu blaenorol sy'n gofyn am gael eu derbyn i'r ysbyty, COPD a chyflyrau ysgyfaint difrifol eraill
 • Clefyd cronig y galon a chlefyd fasgwlaidd
 • Clefyd cronig yr arennau - camau 3, 4 a 5, gan gynnwys trawsblannu
 • Clefyd cronig yr afu
 • Clefyd niwrolegol cronig - Ymosodiad isgemig strôc, dros dro (TIA). Amodau lle gellir peryglu swyddogaeth resbiradol oherwydd clefyd niwrolegol (ee dioddefwyr syndrom polio). Mae hyn yn cynnwys unigolion â pharlys yr ymennydd, anableddau dysgu difrifol neu ddwys, Syndrom Down, sglerosis ymledol, epilepsi, dementia, clefyd Parkinson, clefyd niwronau motor a chyflyrau cysylltiedig neu debyg; neu glefyd etifeddol a dirywiol y system nerfol neu'r cyhyrau; neu anabledd niwrolegol difrifol.
 • Diabetes mellitus - Unrhyw ddiabetes
 • Imiwnimiwnedd - Naill ai oherwydd afiechyd neu driniaeth.
 • Asplenia neu gamweithrediad y ddueg
 • Gordewdra morbid
 • Salwch meddwl difrifol - Unigolion â sgitsoffrenia neu anhwylder deubegynol, neu unrhyw salwch meddwl sy'n achosi nam swyddogaethol difrifol.
 • Gofalwyr sy'n oedolion - Y rhai sy'n gymwys i gael lwfans gofalwr, neu'r rheini sy'n unig neu ofalwr sylfaenol unigolyn oedrannus neu anabl sydd mewn mwy o berygl o farwolaethau COVID-19 ac felly'n agored i niwed yn glinigol.
 • Oedolion iau mewn lleoliadau nyrsio a gofal preswyl arhosiad hir

Cofiwch mai fersiwn fyrrach o'r rhestr yn y Llyfr Gwyrdd yw hon. Ewch i'r dudalen hon i gael mynediad at bennod lawn y Llyfr Gwyrdd a gweld tudalen 10.