Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Dermatoleg

Statws ar 20 fed Awst 2020

Caiff cleifion brys gyda anafod ar y croen eu gweld mewn clinigau Gweld a Thrin neu trwy'r gwasanaeth Mynychu Unrhyw Le. Ar hyn o bryd mae gwasanaethau'n rhedeg yn Ysbytai Singleton a Castell-nedd Port Talbot gyda rinwedd llai. Gellir cynnig triniaeth ar y diwrnod i gleifion sy'n mynychu clinigau Gweld a Thrin os yw'n briodol. Gofynnir i gleifion sy'n cael eu gweld trwy'r gwasanaeth Mynychu Unrhyw le ddarparu llun o'r anaf ac yna bydd y clinigwr yn darparu cyngor mewn llythyr i gadarnhau canlyniad yr ymgynghoriad. Os nad oes modd adolygu'r llun, cynigir ymgynghoriad wyneb yn wyneb i'r claf mewn clinig Gweld a Thrin.

Mae rhai clinigau ffôn ac apwyntiadau clinig wyneb yn wyneb ar waith ar gyfer cleifion dilynol gydag anafod brys.

Mae triniaethau brys sydd angen anesthetig lleol yn cael eu cynnal yn Ysbytai Singleton a Castell-nedd Port Talbot.

Mae gwasanaethau dermatoleg gyffredinol frys (e.e. brechau croen) ar gyfer oedolion a phlant yn cael eu darparu trwy ymgynghoriadau ffôn. Lle nad yw hyn yn briodol, mae cleifion brys yn cael eu gweld wyneb yn wyneb mewn clinigau cleifion allanol. Mae ymgynghoriadau ffôn hefyd ar waith ar gyfer cleifion dilynol a'r rhai ar y rhestr aros arferol.

Bydd y Gwasanaeth Ffototherapi ar gyfer cleifion brys ailddechrau yn Ysbyty Castell Nedd Port Talbot yn weithredol o 24 Awst 2020.

Rydym yn obeithiol bydd y Gwasanaeth Profi Patch yn Uned Dermatoleg yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn ailddechrau yng nghanol mis Hydref. 

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Ar gyfer cleifion brys rydym ar hyn o bryd yn gweithio i adfer y:

Gwasanaeth Ffototherapi yn Ysbyty Singleton

Clinigau Plant yn Ysbyty Singleton

Clinigau dermatoleg cyffredinol yn Ysbyty Singleton