Neidio i'r prif gynnwy

Mae arnaf angen yr ED beth sy'n digwydd nawr?

Arwydd tu-allan yr adran achosion brys

Dylai cleifion cerdded i mewn ddilyn y camau hyn:

 

 

Amseroedd Aros

Ein nod yw gweld ein holl gleifion cyn gynted â phosibl, ond weithiau mae'n anochel y byddwch yn aros am fwy o amser.

Cofiwch

  • Gwelir y cleifion mwyaf brys yn gyntaf
  • Efallai y bydd rhywun sy'n dod i mewn ar ôl i chi gael ei weld o'ch blaen chi os yw'n sâl
  • Efallai y bydd yr adran yn ymddangos yn dawel ond gall staff fod yn brysur y tu ôl i'r llenni gyda chlaf blaenoriaeth yn dod i mewn mewn ambiwlans
  • PEIDIWCH â thorri ar draws staff clinigol neu guro ar ddrysau'r ystafell driniaeth i ofyn pam rydych chi'n aros
  • A WNEWCH chi fynd i'r dderbynfa os ydych chi'n meddwl eich bod wedi'ch colli
  • A WNEWCH chi fynd i'r dderbynfa os ydych mewn poen ac angen lleddfu poen

Cwestiynau Cyffredin

Ar ôl archebu lle yn y dderbynfa, gofynnir i chi eistedd yn y brif ardal aros.

Os yw'ch cyflwr yn gwaethygu tra'ch bod yn aros, rhowch wybod i'r staff yn y derbynfa  neu aelod o staff nyrsio.

Os cawsoch eich cyfeirio at arbenigedd, ni fydd staff yr Adran Achosion Brys yn gallu rhoi amser aros penodol i chi gan y gall y timau arbenigol fod ar y ward neu yn y theatr. Os ydych chi'n teimlo'n sâl wrth aros, rhowch wybod i aelod o staff.

Os oes gennych fân anaf, gall Ymarferydd Nyrsio Argyfwng (neu YNA/ENP) eich gweld yn hytrach na meddyg. Cewch eich ailgyfeirio i'r Uned Mân Anafiadau o'r dderbynfa rhwng 9yb a 9yp.

Bydd staff y dderbynfa yn trosglwyddo cerdyn a'ch nodiadau i chi ac yn eich cyfeirio at yr UMA.

Mae YNA/ENP wedi'i hyfforddi i weld mân anafiadau ar wahân. Mae'n golygu effallai y gellir gweld cleifion eraill sydd ag anaf o'r fath yn gyflymach os nad oes angen iddynt aros am feddyg.

 

Unwaith y byddwch wedi cael eich Pelydr-X, gofynnir i chi eistedd yn yr ardal aros fewnol a rhoi'r ffurflen wyn a roddir i chi yn y blwch ar y wal.

(Nid oes angen eich ffurflenni gwyn arnom i edrych ar eich Pelydr-X Peidiwch â phoeni os na chânt eu casglu o'r blwch fel y maent ar gyfer yr adran radioleg ac nid oes eu hangen gan yr Adran Frys i weld eich Pelydrau-X)

Yn dilyn eich Pelydr-X efallai na chewch eich galw'n ôl i'w hadolygu yn y drefn y cyrhaeddoch chi o'r adran Pelydr-X.

Os ydych eisoes wedi gweld meddyg neu Ymarferydd Nyrsio Brys, bydd angen i chi aros nes eu bod yn rhydd i adolygu eich Pelydr-X.

Weithiau gallant fod gyda chlaf sâl iawn a bydd angen i chi aros nes eu bod wedi gorffen cyn iddynt adolygu eich Pelydr-X.

(Os cawsoch eich anfon at Belydr-X o'r nyrs brysbennu, bydd angen i chi aros nes bod eich enw yn cael ei alw o'r ciw.)

Gall profion gwaed gymryd rhwng 1-2 awr i ddod yn ôl o'r labordy yn dibynnu ar y profion gwaed y gofynnir amdanynt.

Bydd staff yn gwirio'n rheolaidd i weld a yw'r canlyniad prawf gwaed ar gael i'w adolygu.

Os ydych wedi bod yn aros mwy na 90 munud am ganlyniad eich prawf gwaed yna dywedwch wrth aelod o staff.

Bydd y nyrs brysbennu yn rhoi categori blaenoriaeth i bob claf i sicrhau bod y rhai sydd fwyaf sâl yn cael eu gweld gyntaf.

Mae hyn yn golygu bod claf arall a gyrhaeddodd yr ardal aros ar ôl i chi gael ei alw o'ch blaen .

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.