Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Canolfan Cymru ar gyfer Ymchwil Meddygaeth Frys

Poster ar gyfer Canolfan Ymchwil Feddygol Brys Cymru

Mae Canolfan Ymchwil Meddygaeth Frys Cymru, sydd wedi'i lleoli yn Adran Achosion Brys Ysbyty Treforys, yn bartneriaeth lwyddiannus rhwng BIP Bae Abertawe a Phrifysgol Abertawe.

Wedi'i lansio'n swyddogol ym mis Mawrth 2019 gan y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, mae'r ganolfan yn adeiladu ar flynyddoedd o waith arloesol ym maes ymchwil brys, biofeddygol, epidemiolegol a chlinigol gan dîm amlddisgyblaethol dan arweiniad yr Athro Adrian Evans.

Grŵp
o ddynion yn gwenu ar y
camera

Yr Athro Evans oedd yr apwyntiad athro cyntaf mewn meddygaeth frys yng Nghymru. Daethpwyd ag ef i mewn i ddatblygu Abertawe a Chymru fel canolfan academaidd flaenllaw mewn ymchwil meddygaeth frys.

Dros y blynyddoedd mae'r rhaglen ymchwil wedi dod yn grŵp amlddisgyblaethol o ymchwilwyr clinigol ac anghlinigol wedi datblygu enw da yn rhyngwladol.

Mae'r rhaglen wedi cynhyrchu mwy na 100 o gyhoeddiadau ac wedi datblygu cydweithrediadau ledled y DU ond gyda chanolfannau rhyngwladol sy'n arwain y byd yn Nenmarc, Seland Newydd a'r Unol Daleithiau.

Mae'r rhaglen hefyd wedi gweld cyfnewid academyddion ifanc rhwng y canolfannau hyn sy'n arwain y byd, gan ganiatáu iddynt ennill y wybodaeth a'r sgiliau diweddaraf ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.

Mae wedi denu miliynau o bunnoedd mewn cyllid ymchwil gan sawl corff rhoi mawreddog.

Mae Uned Ymchwil Biofeddygol Haemostasis bellach wedi dod yn rhan o Ganolfan Ymchwil Meddygaeth Frys Cymru. Os hoffech gael mwy o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon i'w gwefan. (Gwefan allanol. Ar gael yn Saesneg yn unig.)