Neidio i'r prif gynnwy

Cefnogaeth Costau Byw

Gyda chostau byw mor uchel ar hyn o bryd, mae angen i ni i gyd wybod ble i gael y cymorth a'r cyngor gorau. Cadwch lygad ar y dudalen hon gan y byddwn yn ei diweddaru'n rheolaidd gyda dolenni cyfeirio ychwanegol.

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.

Cyffredinol

Mae gan Lywodraeth Cymru dudalen we newydd: Cael help gyda chostau byw | LLYWODRAETH CYMRU sydd â manylion ystod o wahanol gynlluniau cymorth sydd ar gael, cyngor ar gostau tai a byw, a hefyd sut i gael cymorth os byddwch ar ei hôl hi gyda'ch biliau.

Mae gwefan Cynhalwyr Cymru yn cynnwys gwybodaeth am fudd-daliadau a thaliadau y gallech fod â hawl iddynt fel gofalwr. Mae hefyd yn cynnig sesiynau cymorth ar-lein am ddim ar les y gaeaf, grantiau cyfleusterau i’r anabl ac ati. Gweler https://www.carersuk.org/wales

Mae Morrisons yn cynnig menter frys 'Pecyn ar gyfer Sandy', sy'n cynnwys dau dywel mislif rhad ac am ddim, wrth iddyn nhw frwydro yn ôl yn erbyn tlodi misglwyf. Gweler Package For Sandy - menter leol Morrisons yn mynd ledled y wlad i fynd i'r afael â thlodi misglwyf

Mae gan y BBC dudalen we sy'n benodol ar gyfer prydau rhad. O brydau llysieuol £1 y dydd i goginio heb ddefnyddio'r popty a ryseitiau popty araf, fe gewch chi brydau blasus heb dorri'r banc. Gweler ryseitiau a chyngor y Gyllideb - BBC Food

Co-op - Ydych chi'n croesawu pobl i le cynnes yn eich cymuned, neu eisiau ehangu gweithgareddau neu wasanaethau presennol i gefnogi mwy o bobl? Gallai grwpiau cymunedol cymwys gael hyd at £3,000 i barhau neu ymestyn gwasanaethau hanfodol. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion trwy glicio ar y ddolen hon.

Cefnogaeth leol

Mae Switched On , sydd wedi'i leoli yn Abertawe, yn cynnig cymorth a gwybodaeth annibynnol, diduedd, am ddim i bawb ar sut i wella eu heffeithlonrwydd ynni, newid darparwyr ynni a darparu mynediad at gymorth talu tanwydd i'r rhai sydd â hawliau lles. https://www.environmentcentre.org.uk/switched-on

Mae gan Gyngor Abertawe dudalen we gyda dolenni cymorth yn Abertawe: https://swansea.gov.uk/costoflivinghelp?lang=cy

Tudalen we CGG Castell-nedd Port Talbot gyda chefnogaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot: https://www.nptcvs.wales/get-help/help-for-individuals/cost-of-living/

Mae gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot nifer o ddolenni i fentrau a gwybodaeth a all helpu. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Tudalen Cymorth gyda chostau byw – gallwch gael mynediad iddi drwy'r ddolen hon. Mae'n cynnwys cyfeiriadur sy'n rhestru mannau cyhoeddus neu adeiladau y gallwch eu defnyddio i gadw'n gynnes ac yn ddiogel. Mae pob gofod cynnes yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys mynediad Wi-Fi, cyfleusterau toiled a lluniaeth. Am fanylion llawn, cliciwch ar y ddolen hon.
  • Cynllun Gostyngiad Caledi sydd ar gael i'ch helpu i wresogi eich cartref yn fwy effeithlon ac i ddarparu mesurau cymorth eraill i'ch helpu gyda'ch biliau ynni os ydych yn cael trafferth. Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion ar y posteri sydd ynghlwm ar waelod y bwletin hwn, neu cliciwch ar y ddolen hon.
  • Mae Cronfa Tlodi Bwyd, lle mae lefel y cyllid y gall sefydliadau wneud cais amdani drwy'r Grant Tlodi Bwyd wedi'i chynyddu i £7,000. Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen hon.

Mae gan YMCA Castell-nedd gronfa babanod i leddfu'r baich ar deuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd trwy helpu i ddarparu'r anghenion sylfaenol i'w plant. Gweler https://neathymca.org.uk/ am fanylion llawn.