Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd

Mae Therapyddion Iaith a Lleferydd yn weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd. Maent wedi cael eu hyfforddi i asesu, canfod, trin a chynghori pobl sydd ag anawsterau gydag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu, neu ag anhwylderau bwyta, yfed a llyncu. Mae Therapyddion Iaith a Lleferydd yn gweithio gyda phlant ac oedolion a'u teuluoedd gan ddarparu gwasanaeth oes gyfan.

Mae Therapyddion Iaith a Lleferydd yn gweithio'n agos gyda rhieni a gofalwyr a chydag ystod o weithwyr proffesiynol eraill fel ymwelwyr iechyd, nyrsys ysgol, nyrsys ysbyty a chymunedol, bydwragedd, arweinwyr grwpiau chwarae, meddygon, gweithwyr cymdeithasol, therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion, maethegwyr, athrawon a chynorthwywyr addysgu a chyda grwpiau rhieni yn y trydydd sector.

Mae Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd yn bartneriaid gyda rhieni, yr Awdurdod Lleol, y Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc a'r Sector Gwirfoddol wrth geisio darparu'r cymorth gorau posibl i bob plentyn, o fewn ffiniau Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, sydd ag anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu.

Ble mae Therapyddion Iaith a Lleferydd yn gweithio?

Rydym yn gweithio yn y gosodiadau canlynol:

 • Grwpiau chwarae a meithrinfeydd.
 • Ysgolion prif ffrwd gynradd ac uwchradd
 • Ysgolion Arbennig
 • Canolfannau datblygu plant
 • Canolfannau iechyd cymunedol
 • Ysbytai
 • Unedau adsefydlu ac ysbytai dydd
 • Cartrefi nyrsio
 • Cartrefi cleientiaid

Pa fath o waith mae Therapi Iaith a Lleferydd yn ei wneud?

Rydym yn gweithio gyda'r anhwylderau a'r anawsterau canlynol:

 • Oedi / Anawsterau Datblygiadol Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu
 • Namau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Penodol.
 • Anawsterau Bwyta ac Yfed (Dysffagia)
 • Anawsterau ac Anableddau Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu Derbyniol a Blaengar.
 • Atal dweud / Diffyg Rhuglder / Annibendod
 • Anhwylderau Semantig a Phragmatig
 • Cyfathrebu Cymdeithasol / Namau Rhyngweithio
 • Anawsterau trosglwyddo oherwydd ffactorau strwythurol, orthodontig neu niwrolegol.
 • Anhwylderau Llais a Chyseiniant (ENT)
 • Anghenion Cyfathrebu Cynyddol ac Amgen (Cymhorthion / Arwyddion cyfathrebu technoleg uchel a thechnoleg isel)

Gyda pha grwpiau diagnostig eraill y mae Therapyddion Iaith a Lleferydd yn eu gweithio?

Rydym yn gweithio gyda'r grwpiau canlynol:

 • Datblygu Oedi (Paediatreg)
 • Parlys yr Ymennydd a Namau Corfforol a / neu Niwrolegol eraill
 • Cyflyrau niwrolegol cynyddol fel Clefyd Parkinson, Clefyd Niwronau Motor, Chorea Huntingdon ac ati (Oedolion)
 • Anafiadau i'r Pen
 • Nam ar y Clyw
 • Gwefus a Thaflod Hollt / Annormaleddau Velo-pharyngeal.
 • Canser y Pen a'r Gwddf (gan gynnwys Laryngectomi)
 • Anhwylder Sbectrwm Awtistig (Continwwm) - gan gynnwys Syndrom Asperger
 • Syndromau eraill ee Syndrom Down / Syndrom X Bregus / Syndrom Landau Kleffner.
 • Anawsterau / Anableddau Dysgu
 • Strôc

Sut mae Therapyddion Iaith a Lleferydd yn gweithio?

Mae therapyddion iaith a lleferydd yn gweithio mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys:

 • Darparu therapi unigol
 • Gweithio mewn grwpiau bach
 • Dod yn rhan o raglenni yn y cartref
 • Gweithio mewn tîm amlddisgyblaethol
 • Darparu adnoddau a gwybodaeth
 • Cefnogi athrawon a'u cynorthwywyr mewn lleoliadau ysgol (ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig)
 • Darparu rhaglenni gwaith yn yr ysgol
 • Ymgynghori ag asiantaethau eraill
 • Rhoi cyngor a chyfarwyddyd i gleientiaid, eu gofalwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.
 • Hyfforddi eraill gan gynnwys rhieni

A man and woman smiling at the camera

Sut allwch chi ddweud a oes gan rywun anawsterau cyfathrebu?

Nid yw llawer o bobl sydd ag anawsterau cyfathrebu yn sefyll allan mewn tyrfa. Disgrifir eu hanawsterau yn aml fel rhai 'cudd'. Nid person sydd ag anhawster cyfathrebu yn unig yw'r person sy'n atal dweud yn ddifrifol, neu sy'n methu â gosod llinach gyda'i gilydd, neu sy'n gwbl annealladwy. Gellir camddeall a chamddehongli llawer o broblemau cyfathrebu sy'n ymwneud â “deall” a “rhyngweithio” fel anghwrteisi neu fel problem bersonoliaeth.

Mae problemau mewn pragmatics yn effeithio ar y defnydd cymdeithasol o iaith ac yn cynnwys defnydd gwael o gyswllt llygad, heb wybod sut i gymryd tro mewn sgwrs, heb wybod sut i ddehongli mynegiant wynebau eraill yn gywir, gan ddefnyddio tôn amhriodol a lefelau agosatrwydd ac yn aml yn ymddangos yn anghwrtais ac aneffeithiol oherwydd ni ddeellir y rheolau cyfathrebu cymdeithasol sylfaenol yn llawn. Yn aml maent yn dysgu sut i gymhwyso'r rheolau mewn un sefyllfa ond nid ydynt yn gallu cyffredinoli i sefyllfaoedd newydd / eraill.

Efallai y bydd gan bobl eraill (yn enwedig pobl ifanc ac oedolion ifanc) anawsterau cyfathrebu sy'n amlygu eu hunain mewn ymddygiad heriol neu annerbyniol. Erbyn hyn mae'n hysbys bod gan 65% o bobl ifanc a gedwir mewn sefydliadau troseddau ieuenctid broblemau lleferydd, iaith a chyfathrebu heb gael diagnosis.

Gall problemau rhuglder (a elwir yn “atal dweud”) amlygu yn y plentyn ifanc (tua 3 oed fel arfer) sydd ag anawsterau ysgafn a fydd, gyda rheolaeth synhwyrol, yn “tyfu allan ohono” - i'r person ifanc nad yw'n siarad yn y dosbarth, oherwydd atal dweud difrifol (ac wedi'i ymwreiddio) - i'r oedolyn nad yw'n gallu dal swydd sy'n gofyn am ruglder mewn sgiliau cyfathrebu.

Gall problemau llais gynnwys llais llym, sydyn oherwydd modiwlau lleisiol neu golli llais yn llwyr. Gall plant sy'n gweiddi llawer ac oedolion sy'n defnyddio eu llais yn sylweddol yn eu gyrfa fel athrawon, cantorion, pregethwyr a darlithwyr roi pwysau ar eu lleisiau gan arwain at anawsterau hirdymor.

Efallai y bydd gan rywun ag anawsterau cyfathrebu broblemau mwy cynnil hefyd, gan gynnwys:

 • Tripio neu rwystro geiriau
 • Swnio'n aneglur ac yn fympwyol
 • Weithiau yn colli eu llais
 • Cael problemau “dod o hyd i eiriau”
 • Ei chael hi'n anodd dilyn sgwrs pan fyddwch chi mewn grŵp neu mewn parti
 • Ddim yn deall jôcs
 • Bod yn amharod i siarad â phobl newydd
 • Gweithredu'n ymosodol oherwydd rhwystredigaeth
 • Angen cyfarwyddiadau dro ar ôl tro ar sut i wneud rhywbeth
 • Anhawster deall deunydd ysgrifenedig
 • Wrth siarad yn rhy uchel
 • Torri ar draws eraill yn amhriodol
 • Bod yn “hirach”  

Sut beth yw cael anawsterau cyfathrebu?

I lawer o bobl mae cyfathrebu yn brofiad anodd ac yn aml yn rhwystredig. Mae cael eu neges ar draws neu ddeall eraill yn waith caled oherwydd bod ganddynt anawsterau cyfathrebu. Gall hyn arwain at deimladau o alar, rhwystredigaeth dicter ac embaras.

Mae llawer o blant a phobl ifanc â namau cyfathrebu yn deall iaith mewn ffordd gwbl “llythrennol” ac felly gall defnyddio idiomau a throsiadau fod yn hunllef llwyr. Mae idiom yn fynegiad na ellir casglu ei ystyr o ystyron unigol y geiriau sy'n ei greu. Er enghraifft:

“Ar bigau drain”

“A'i wynt yn ei ddwrn”

“Mae hi wedi canu arnat”

“Mae'n bwrw hen wragedd a ffyn”

“Uchel ei gloch”

Beth yw effaith anawsterau cyfathrebu?

Adref

Mae'n debyg mai pobl ag anawsterau cyfathrebu fydd yn cael eu heffeithio leiaf gartref. Efallai y bydd y rhai sy'n gyfarwydd â'r person ac sy'n deulu yn gallu rhagweld anghenion, ond gall fod yn anodd o hyd i berson fynegi ei ddewisiadau a'i unigoliaeth.

A group of women smiling at the camera

Yn y llun: Grŵp Cyfathrebu SaLT

Yn ysgol

Mae ymchwil yn awgrymu y bydd gan 6 o bob 100 o blant nam ar eu lleferydd, eu hiaith a'u cyfathrebu rywbryd - dros filiwn o blant a phobl ifanc yn y DU.

Mae cyfathrebu yn sgil hanfodol ar gyfer dysgu, darllen, ysgrifennu a meddwl. Gall plant ag anawsterau cyfathrebu wynebu problemau, sy'n arwain at sgiliau llythrennedd gwael a chyflawniad academaidd isel. Mae problemau sillafu yn gyffredin, yn ogystal â galluoedd cynllunio a datrys problemau gwael. Efallai y bydd yn rhaid i'r plant ymgodymu â phryfocio yn yr iard chwarae neu beidio â deall jôcs. Efallai hefyd nad oes ganddynt yr hyder angenrheidiol i ymuno mewn sgyrsiau, dod yn rhan o grŵp, gwneud ffrindiau, cymryd rhan mewn dadleuon neu ateb cwestiynau yn y dosbarth - er bod ganddynt rywbeth i'w gyfrannu neu wybod yr ateb cywir. Gall hyn arwain at ddicter, rhwystredigaeth, problemau ymddygiad neu dynnu'n ôl ac iselder. Bydd tua 50% o blant sydd â namau lleferydd, iaith a chyfathrebu yn cyflwyno anawsterau ymddygiadol. Yn aml mae'r plant hyn yn cael eu bwlio a'u hynysu.

Yn y gwaith

Gall problemau yn yr ysgol barhau yn y gwaith. Gall cyrhaeddiad academaidd gwael arwain at anllythrennedd oedolion ac anhawster cael gwaith. Efallai na fydd rhai pobl yn gallu dilyn eu dewis gyrfa ddewisol oherwydd eu hanawsterau cyfathrebu. Gallant hefyd brofi pryfocio, rhagfarn a bwlio annymunol yn y gweithle. Efallai y byddant yn cael eu hynysu a'u hanwybyddu ac ni ymgynghorir â hwy am eu syniadau a'u barn. Efallai na fyddant yn gwneud cais am ddyrchafiad oherwydd eu bod yn teimlo na allant gymryd rhan mewn cyfweliad, er efallai mai nhw yw'r person gorau ar gyfer y swydd.

Yn hamddenol

Gall rhai pobl â namau cyfathrebu ddewis peidio â chymryd rhan mewn sefyllfaoedd lle mae angen sgwrs. Efallai y byddant yn cael trafferth gwneud ffrindiau neu gymryd rhan mewn clybiau a sefydliadau. Mae llawer o bobl ifanc ac oedolion â namau cyfathrebu yn aros gartref y rhan fwyaf o'r amser ac yn profi unigrwydd dwys ac ymddieithrio o'r gymdeithas gyfan.

Yn Nhermau Cymdeithas

Mae gallu cyfathrebu'n effeithiol yn rhywbeth y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei gymryd yn ganiataol. Ychydig ohonom sydd erioed wedi dychmygu sut beth fyddai peidio â gallu cyfleu ein neges na deall yr hyn sy'n cael ei ddweud. Gall plant, pobl ifanc ac oedolion sydd â namau lleferydd, iaith a chyfathrebu ei chael hi'n anodd gwneud ffrindiau, deall gwersi yn yr ysgol neu'r coleg ac yn y pen draw mae'n anodd iddynt gael gwaith. Efallai y byddant yn gwneud camgymeriadau wrth farnu sefyllfaoedd cymdeithasol ac felly byddant mewn perygl o gael eu cymryd mantais gan eraill. Felly cyfathrebu effeithiol yw'r allwedd i lwyddiant addysgol a dinasyddiaeth effeithiol.

Yn Nhermau Iechyd

Dangoswyd bod anawsterau iaith gynnar yn rhagfynegydd anawsterau diweddarach gan gynnwys problemau iechyd meddwl. Mae pobl ifanc â namau lleferydd, iaith a chyfathrebu mewn perygl o gael eu cymryd yn gymdeithasol ac yn rhywiol ac maent yn aml yn agored i niwed mewn sefyllfaoedd risg uchel sy'n cynnwys diod a chyffuriau.

Pam mae angen Therapyddion Iaith a Lleferydd?

Mae Therapyddion Iaith a Lleferydd wedi'u hyfforddi i helpu plant ac oedolion i gyfathrebu mor effeithiol â phosibl. Camddealltwriaeth yw tybio bod yn rhaid i rywun allu siarad cyn y gall Uwch Dîm Arweinyddiaeth helpu. Mae llawer o blant yn cael eu cyfeirio heb unrhyw leferydd o gwbl a chydag asesu a therapi effeithiol gellir ysgogi llawer o blant i ddeall eraill ac yna mynegi eu hunain mewn modd ac i lefel yn unol â'u galluoedd gwybyddol (deallusol).

Mewn rhai achosion, nid yw plant ac oedolion yn gallu defnyddio lleferydd i gyfathrebu ac mae Therapyddion Iaith a Lleferydd yn eu helpu i oresgyn eu hanawsterau drwy ddefnyddio strategaethau cyfathrebu ychwanegol a gwahanol (cymhorthion cyfathrebu uwch-dechnoleg a thechnoleg isel).

Unwaith y bydd gan unigolyn gymhwyster lleferydd, iaith a chyfathrebu, caiff yr UDA ei hyfforddi i helpu pobl yn y pum maes cyfathrebu canlynol:

 • Lleferydd: cynhyrchu synau yn gorfforol
 • Deall Iaith: deall cliwiau di-eiriau, deall beth mae geiriau'n ei olygu, deall cyfarwyddiadau a chyfarwyddiadau mewn ymadroddion a brawddegau ac ati.
 • Mynegiant Iaith: dweud geiriau, datblygu geirfa ddigonol, siarad mewn ymadroddion a brawddegau, defnyddio gramadeg yn effeithiol, cynnal sgyrsiau ac ati
 • Pragmatig: defnyddio cyfathrebu di-eiriau a deall y rheolau a'r arferion cymdeithasol ar gyfer sut rydym yn defnyddio iaith i ryngweithio â'n gilydd
 • Rhuglder: rhythm llyfn a phatrwm siarad
 • Llais: cynhyrchu sain drwy ddirgrynu'r cordiau lleisiol

Mae Therapyddion Iaith a Lleferydd hefyd yn cynnig cymorth a chyngor i'r rhai sy'n cael trafferth llyncu bwyd a diod. Mae hyn yn digwydd yn aml i oedolion ar ôl strôc neu i blant ag anghenion iechyd corfforol cymhleth.

Ein Datganiad Cenhadaeth yn SB BIP:

Nod yr Adran Therapi Iaith a Lleferydd yw cynyddu potensial ei holl gleientiaid ag anawsterau cyfathrebu a llyncu

Ffynonellau atgyfeirio  

Derbynnir atgyfeiriadau o sawl ffynhonnell gan gynnwys gan Feddygon Teulu, Ymwelwyr Iechyd, Athrawon neu Nyrsys Ysgol, Ymgynghorwyr ENT neu gan y cleientiaid eu hunain trwy gyfrwng llythyr cyfeirio.

Rheolwyr

Pennaeth Therapi Iaith a Lleferydd: Mrs Lisa Chess

Sut allwch chi gysylltu â ni?

I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor neu i wneud atgyfeiriad, cysylltwch â:

Gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd

Ystafell 35, Y Ganolfan Blant, Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, Ffordd Baglan, Port Talbot, SA12 7BX

Ffôn: 01639 862718

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.