Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwybodaeth i gleifion trawsblaniad aren

Clinigau Trawsblannu Arennau a COVID-19 (coronafirws): Gwybodaeth i gleifion

Mae cyfradd heintiad coronafeirws (COVID-19) yn is nag yr oedd yn gynharach eleni. Rydym nawr yn gweld mwy o gleifion yn y clinig trawsblannu yn bersonol. Os ydych chi'n gallu, ewch i'r clinig trawsblannu yn bersonol.

Rydym yn ymwybodol bod effallai eich bod yn poeni am ddod i'r ysbyty ar gyfer eich apwyntiad clinig. Rydym wedi gwneud newidiadau i'r clinig dros y misoedd diwethaf i leihau'r risg o ledaenu COVID-19.

Pan gyrhaeddwch y clinig byddwn yn cymryd eich tymheredd, yn darparu mwgwd wyneb i chi os nad oes gennych un, ac yn gofyn os oes gennych unrhyw symptomau o COVID-19, fel peswch, prinder anadl neu anawsterau anadlu. Rydym wedi cynyddu'r pellter rhwng seddi yn yr ardal aros ac mae ein system unffordd yn lleihau'r angen i basio pobl eraill mewn clinig.

Cysylltwch â'n nyrs nyrsio trawsblannu os nad ydych chi'n gallu mynychu'r clinig yn bersonol, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch mynychu yn bersonol.

Beth sy'n digwydd ar ôl fy apwyntiad clinig trawsblannu?

Byddwn yn anfon eich llythyr apwyntiad nesaf yn y post. Byddwn yn cysylltu â chi os oes angen unrhyw newidiadau. Os ydych wedi cofrestru ar gyfer PatientView, byddwch yn gallu gwirio'ch canlyniadau gwaed ar-lein.

Sut mae derbyn fy meddyginiaeth gwrth-wrthod?

Os ydych chi'n mynychu uned arennol Liz Baker ar gyfer apwyntiad personol neu ar gyfer prawf gwaed, byddwch chi'n gallu casglu'ch meddyginiaeth gwrth-wrthod gan y Gwasanaeth Meddyginiaethau Arennol ar yr un pryd.

Os ydych chi, ffrind, aelod o'ch teulu neu ofalwr yn mynychu uned arennol Liz Baker i gasglu meddyginiaeth yn unig , peidiwch â dod i mewn i uned arennol Liz Baker pan gyrhaeddwch. Yn lle, ffoniwch 01792 531297 a bydd aelod o'r tîm fferyllol yn dod y tu allan gyda'ch meddyginiaeth. Ffoniwch y Gwasanaeth Meddyginiaethau Arennol os byddai'n well gennych gasglu'ch meddyginiaeth o'ch ysbyty cyffredinol ardal agosaf.

Os derbyniwch eich meddyginiaeth gwrth-wrthod gan y fferyllfa leol ar bresgripsiwn cymunedol gwyrdd a gyhoeddwyd gan yr uned arennol, bydd hyn yn parhau.

Gwybodaeth ddefnyddiol:

Gall cyngor y llywodraeth newid o ddydd i ddydd, felly gall ein cyngor newid hefyd. Byddwn yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar sut i gadw'n ddiogel isod:

Ein manylion cyswllt:

Gwasanaeth Meddyginiaethau Arennol: Ffôn ar gyfer ymholiadau meddyginiaeth cyffredinol: 01792 531293, Ffôn ar gyfer ymholiadau meddyginiaeth COVID-19 ac ar ôl cyrraedd Ysbyty Morriston i gasglu meddyginiaeth gwrth-wrthod: 01792 531297, Testun: 07860017368, e-bost: abm.renalmedicinesService@wales.nhs. uk

Nyrs Arbenigol Trawsblannu: Ffôn 01792 545773

Derbyniad uned arennol Liz Baker: Ffôn 01792 703395.