Rôl newydd i helpu pobl i adennill eu hannibyniaeth

Katy Silcox

Mae gan Glwstwr Cwmtawe wasanaeth newydd a all, yn llythrennol, helpu pobl i fynd yn ôl ar eu traed eto.

Mae therapydd galwedigaethol, Katy Silcox, wedi ymuno â’r nifer cynyddol o weithwyr proffesiynol gofal iechyd sy’n gweithio o fewn y grŵp o feddygfeydd meddygon teulu yn Nyffryn Abertawe Isaf mewn ymgais i wella’r ffordd y mae pobl yn derbyn gofal yn eu cymunedau eu hunain.

Katy Silcox 2 Dywedodd Miss Silcox (chwith) : “Mae fy rôl yn cynnwys helpu pobl ag anawsterau swyddogaethol i wneud y pethau maen nhw eisiau ac y mae angen iddyn nhw allu eu gwneud. Rwy'n edrych ar ddatblygu technegau a strategaethau gyda nhw i helpu i reoli'r pethau maen nhw'n eu cael yn broblemus.

“Mae hyn yn cefnogi pobl i aros mor annibynnol ac mor ddiogel â phosibl yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain.

“Gall hyn gynnwys rhywun sydd wedi cael cwymp a allai effeithio ar eu lefelau hyder. Yn yr un modd, gallai rhywun sy'n profi blinder a phoen ei chael hi'n anodd rheoli gweithgareddau bob dydd.

“Rwyf hefyd yn derbyn atgyfeiriadau ar gyfer unigolion sy'n ei chael hi'n anodd gartref ar ôl cael eu rhyddhau o'r ysbyty neu'r rhai sy'n teimlo'n ynysig ac yn profi hwyliau isel.

“Mae fy atgyfeiriadau yn bennaf ar gyfer unigolion hŷn ond rwy’n gweld unrhyw un dros 18 oed sydd ag unrhyw faterion swyddogaethol oherwydd cyflwr cronig fel blinder, diffyg anadl a phoen.

“Efallai y byddaf yn gweithio gyda rhywun i ddatblygu sgiliau hunanreoli, darparu offer a chyngor, cefnogaeth gofalwyr neu atgyfeirio ymlaen at wasanaethau eraill. Mae'n rôl eithaf amrywiol mewn gwirionedd.

“Rwyf wedi cael adborth gwych gydag unigolion yn dweud wrthyf‘ mae’n gysur gwybod bod y gefnogaeth yno pan fydd ei hangen arnaf ’ac‘ rwy’n teimlo’n fwy diogel ’.”

Yn flaenorol, byddai'n rhaid cyfeirio cleifion a fyddai angen therapi galwedigaethol at wasanaethau cymunedol pe bai angen help.

Mae rôl newydd Miss Silcox yn golygu ei bod yn derbyn atgyfeiriadau yn uniongyrchol gan y tîm amlddisgyblaeth neu hi yw'r pwynt cyswllt cyntaf i gleifion yn y clwstwr, gyda'r nod o leihau rhai pwysau llwyth gwaith i ffwrdd oddi wrth feddygon teulu.

Meddai: “Mae'n ymwneud ag adnabod yn gynnar, ymateb yn gyflym, fel arfer o fewn 48 awr, i faterion a nodwyd a darparu cefnogaeth ragweithiol. Gall hyn osgoi sefyllfaoedd o argyfwng, atal dirywiad pellach, a hyrwyddo annibyniaeth a chynhwysiant cymdeithasol. ”

Gall unigolion gysylltu â Miss Silcox yn uniongyrchol yn hytrach na gofyn am apwyntiad meddyg teulu os nad yw'n fater meddygol.

Mae'r swydd newydd, er ei bod o fewn Clwstwr Cwmtawe, yn cael ei hariannu gan Wasanaeth Therapi Galwedigaethol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Fe'i cynlluniwyd i hwyluso cyfarwyddeb Llywodraeth Cymru sy'n galw am drawsnewid gofal sylfaenol yng Nghymru, gyda'r pwyslais ar roi ystod o weithwyr proffesiynol gweithwyr gofal iechyd wrth galon cymunedau i wella hygyrchedd a lleddfu'r pwysau ar feddygon teulu.

Dywedodd Miss Silcox: “Mae’r cyfan yn rhan o’r trawsnewidiad i ddod â gwasanaethau gofal sylfaenol i galon y gymuned.

“Ein nod yw helpu i leihau’r galw ar wasanaethau gofal sylfaenol ac eilaidd trwy wneud pobl yn fwy parod, wedi'u grymuso ac yn fwy diogel yn eu cartref eu hunain.”

O gynlluniau ehangu posib, dywedodd: “Gan ei fod yn wasanaeth newydd sbon rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar gyflwyno'r gwasanaeth i'r holl safleoedd yng nghlwstwr Cwmtawe. Gobeithio y dylid cwblhau hyn yn y Flwyddyn Newydd.

“Mae'n wych bod yn rhan o dîm amlddisgyblaethol mor ymgysylltiedig ac arloesol sy'n rhannu'r ffocws ar ddiwallu anghenion amrywiol y gymuned ehangach yng Nghlwstwr Cwmtawe.

“Y gobaith yw y bydd clystyrau eraill yn gweld y buddion y gall therapi galwedigaethol eu cael ar eu cleifion ac y byddant yn bwriadu ehangu eu gwasanaethau trwy gynnwys therapyddion galwedigaethol ar draws yr ardal gyfan.”

Dywedodd Dr Iestyn Davies, Arweinydd Clwstwr Cwmtawe: “Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed, fel clwstwr, ochr yn ochr â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Llywodraeth Cymru i drawsnewid y ffordd mae pobl yn derbyn gofal pan maen nhw'n sâl yn ogystal â cheisio eu helpu cadwch yn iach am fwy o amser.

“Mae’r apwyntiad yn gam arall ar hyd y ffordd a fydd yn trawsnewid sut mae pobl yn derbyn gofal yn agosach at adref, yn hytrach na gorfod teithio’n ganolog i gael yr help sydd ei angen arnyn nhw.”