Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Ofnau bydd cyfyngiadau symud yn cynyddu anafiadau DIY ac ardd

Dengys
y llun fysedd drws nesaf i lif gron.

Mae'r haul allan, mae'r wlad ar glo a bydd llawer o bobl yn defnyddio'r amser i fynd i'r afael â phrosiectau garddio a DIY gartref.

Er bod cadw'n brysur yn syniad da, mae arbenigwyr yn Ysbyty Treforys yn Abertawe yn poeni y gallai hyn roi'r GIG dan straen pellach a diangen yn ystod y pandemig COVID-19.

Mae amser y gwanwyn a'r tywydd sy'n gwella fel arfer yn arwain at gynnydd mewn anafiadau y gellir eu hosgoi a achosir gan offer fel offer pŵer a pheiriannau torri gwair yn dod i Ganolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru.

Ond mae ymgynghorwyr yn pryderu y bydd y nifer fawr o bobl sydd gartref nawr yn gwneud pethau'n waeth.

Dengys
y llun ben ac ysgwyddau’r llawfeddyg, Tomas Tickunas

Llawfeddyg ymgynghorol plastig a llaw Tomas Tickunas

Cydnabyddiaeth: BIPBA

 

“Byddwch yn ofalus iawn gydag offer pŵer (llifiau crwn, llifiau cadwyn, llifanu ongl, peiriannau gardd ac ati) ac offer miniog yn gyffredinol yn ystod yr epidemig COVID-19,” meddai’r llawfeddyg ymgynghorol plastig a llaw Tomas Tickunas.

“Fe ddylen ni wirioneddol leihau nifer y cleifion sy’n dod i’r ysbyty. Felly byddai osgoi anaf posib yn fuddiol iawn nid yn unig i'r GIG ond hefyd i gleifion, a allai fel arall brofi oedi sylweddol wrth ofalu am eu hanafiadau. "

Mae anafiadau cyffredin yn cynnwys bysedd a bysedd traed wedi'u torri a hyd yn oed dwylo a thraed.

Mae'r rhain yn aml yn digwydd pan fydd pobl yn torri'r lawnt wrth wisgo fflip-fflops neu sandalau meddal ac yn ceisio addasu offer heb ei ddad-blygio.

Gall ysgolion anniogel hefyd arwain at gwympo ac esgyrn wedi torri, tra gall barbiciws achosi llosgiadau.

Gall cadeiriau dec dorri bysedd hefyd hyd yn oed.

Dywedodd Dean Boyce, cyfarwyddwr clinigol Canolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru: “Efallai y bydd pobl eisiau defnyddio’r tywydd braf hwn i fwrw ymlaen â thasgau DIY, ond byddem yn eu hannog i gymryd gofal oherwydd ein bod yn trin nifer o gleifion yn rheolaidd sydd wedi colli bysedd gyda llifiau crwn.

“Rydym ni hefyd wedi gorfod trin cleifion sy'n colli blaenau eu bysedd gyda chlipwyr gwrych, neu'n colli bysedd traed wrth dorri'r lawnt. Gwisgwch esgidiau cadarn bob amser, nid sandalau agored. ”

Dengys
y llun fysedd drws nesaf i lafn peiriant torri gwair.

Mae Canolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru eisiau i bobl fod yn ddiogel wrth wrth weithio yn yr ardd er mwyn osgoi rhoi pwysau ar y GIG.

Cydnabyddiaeth: Adobe Stock

Dyma ychydig o awgrymiadau ar gyfer cadw'n ddiogel a chefnogi ein GIG:

 

DIY

  • Gwisgwch esgidiau cadarn.
  • Cymerwch ofal arbennig wrth ddefnyddio offer pŵer. Defnyddiwch offer amddiffynnol fel menig neu sbectol ddiogelwch os gallwch chi.
  • Sicrhewch ysgolion cyn eu defnyddio a pheidiwch â gorgyffwrdd wrth weithio ar uchder.
  • Diffoddwch a thynnwch y plwg peiriannau cyn gwneud addasiadau.

 

Yn yr ardd

  • Gwisgwch esgidiau cadarn wrth dorri'r gwair neu ddefnyddio'r strimwr.
  • Gwisgwch sbectol ddiogelwch wrth ddefnyddio strimwyr oherwydd gall cerrig a gwrthrychau eraill hedfan i fyny i'ch wyneb.
  • Os ydych chi'n defnyddio peiriant torri gwair y gellir eistedd arno, peidiwch â gadael i blant nac unrhyw un arall reidio ar eich glin. Ni fydd y diogelwch sy'n cael ei dorri allan yn gweithio os ydyn nhw'n cwympo gan y bydd y gweithredwr yn aros yn y sedd.
  • Diffoddwch a thynnwch blygiau peiriannau cyn gwneud addasiadau.
  • Byddwch yn arbennig o ofalus wrth gynnau barbiciws a thanau gardd. Peidiwch â defnyddio petrol na chyflymyddion eraill. Bydd barbiciws hambwrdd ffoil a roddir yn uniongyrchol ar slabiau patio yn achosi iddynt gynhesu yn aml gan arwain at losgiadau difrifol.