Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Nod y bwrdd iechyd yw lleihau ôl troed carbon gyda cerbydau trydan

fleet one

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn helpu i achub y blaned yn ogystal â bywydau diolch i fflyd newydd o gerbydau trydan.

fleet one Uchod o'r chwith i'r dde: Steve Harwood, Swyddfa Ystadau, Andrew Davies, Rheolwr Trafnidiaeth, Richard Parry, Rheolwr Ystadau Gweithredol yn Ysbyty Morriston, Prentis Caitlyn Richard a Thrydanwr Rob Jones

Mae wedi derbyn y pum fan sy'n rhedeg ar drydan yn unig, pedair yn Ysbyty Morriston ac un yn Ysbyty Singleton, gyda logos Gofal heb Garbon nodedig ar eu drysau cefn.

Nid yn unig y bydd y cerbydau newydd yn helpu i leihau ôl troed carbon y bwrdd iechyd, mae disgwyl i'r symud hefyd leihau costau cludo yn sylweddol.

Dywedodd Richard Parry, Rheolwr Ystadau Gweithredol yn Ysbyty Morriston: “Mae llawer o’r teithiau y mae ein fflyd ystadau yn eu gwneud yn gymharol fyr, gan gwmpasu ystâd y bwrdd iechyd ar draws ardaloedd Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Yn aml gall teithiau fod yn ddim ond nifer fach o filltiroedd, er yn rheolaidd.

“Felly, fel ffordd o leihau ein hallyriadau CO₂, tra hefyd yn dangos ein hymrwymiad i gynaliadwyedd, fe benderfynon ni ddisodli ein cerbydau injan diesel presennol, sydd ar ddiwedd eu trefniadau prydles cychwynnol, gyda cherbydau allyriadau-sero trydan, 100 y cant.

Richard parry Chwith: Mr Parry cyn mynd ag un o'r cerbydau newydd ar gyfer gyriant prawf

“Bydd y faniau’n helpu i redeg ein portffolio ystadau o ddydd i ddydd trwy gludo staff a’u hoffer i amrywiol safleoedd wrth gynnal gweithgareddau cynnal a chadw ac wrth wneud hynny, gan gofleidio technoleg werdd fodern. Gyda mwyafrif y cyflenwadau trydanol ar gyfer y bwrdd iechyd yn dod o ddarparwyr cynaliadwy gwyrdd, bydd hyn hefyd yn ychwanegu at ein gostyngiad yn ein hôl troed carbon ar hyn o bryd, ac i'r dyfodol. ”

Mae gorsafoedd gwefru bellach wedi'u gosod yn benodol ar gyfer cerbydau ystadau'r bwrdd iechyd ar ddau safle'r ysbyty. Gall pob un o'r cerbydau, a allai gwmpasu rhwng 40-60 milltir ar ddiwrnod arferol, bara am hyd at 124 milltir ar un tâl llawn, yn dibynnu ar yr amodau.

 Dywedodd Mr Parry: “Yn ogystal â lleihau ein hallyriadau CO₂ - rhywbeth yr ydym ni a phob bwrdd iechyd arall yng Nghymru yn cael ei fonitro arno - rydym hefyd yn disgwyl i’r faniau sicrhau arbedion uniongyrchol ar danwydd a chostau cysylltiedig eraill.”