Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Mae ystum caredig yn gwella les dynion

Men's shed 1

Uchod: Belinda Gardiner y tu allan i The Old Blacksmiths Men’s Shed Clydach
Cyfarfod â'r fenyw sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn ym myd sied dynion.

Pan welodd Belinda Gardiner efail gof diffaith yn Nyffryn Abertawe, roedd hi’n meddwl y byddai’n gartref delfrydol i gangen leol o’r mudiad Men’s Shed a oedd yn tyfu ac felly fe’i prynodd.

Men's shed 2 Mae Men's Sheds yn lleoedd i'r gymuned fwynhau gwaith crefft a rhyngweithio cymdeithasol, wrth helpu i wella iechyd a lles ei haelodau.

Wedi'i leoli rhwng cornel Mond a chlo'r gamlas yn Clydach, mae'r grŵp wedi bod yn cyfarfod fore Mercher ers mis Mehefin ac yn mynd o nerth i nerth gyda chefnogaeth gynyddol gan y gymuned.
Dywedodd Mrs Gardiner: “Mae wedi dwyn ffrwyth ac mae wedi bod yn hollol wych.

“Dechreuodd y cyfan gyda fy merch, a oedd yn byw yn Awstralia. Roedd hi'n dweud wrtha i am y Men's Sheds sydd ganddyn nhw allan yna.

“Yna gwelais yr adeilad hwn ar werth a meddyliais y byddai'n wych ar gyfer prosiect cymunedol, Men's Shed o bosibl. Fe'i prynais, a'r gweddill yn hanes, fel y dywedant.

“Mae'r Sied ar gyfer pobl yn y gymuned, man lle gallant ddod i gymdeithasu.

“Gallant ddod ag unrhyw brosiect maen nhw eisiau yma, beth bynnag maen nhw'n hoffi ei wneud. Mae rhai pobl newydd ddod i eistedd, sgwrsio a mwynhau'r cwmni."

Hyd yn hyn mae'r prosiect wedi bod yn hunangyllidol bron yn llwyr.

“Rydym yn y broses o wneud cais am gyllid a, hyd yn hyn, rydym wedi cael £ 300 o Gronfa Cyngor Cymuned Clydach. Rydyn ni hefyd yn talu £ 1 am de a choffi."

Er gwaethaf yr enw, mae'r Shed hefyd yn agor ei ddrysau i ferched.

Meddai Belinda: “Rydyn ni wedi dechrau agor ar ddydd Gwener, er bod hynny’n ddyddiau cynnar o hyd. Daw rhai merched draw ac un neu ddau o ddynion.

“Mae hi i fyny i’r Shedders os ydyn nhw eisiau diwrnodau gwrywaidd, benywaidd neu gymysg yn unig. Ar hyn o bryd rydyn ni jyst yn mynd ymlaen i fwynhau cwmni ein gilydd. ”

men's shed 3 Dywedodd un rheolydd, Steve Scutt (yn y llun ar y chwith yn dal ffigur pren a wnaed gan un o aelodau’r Shed’s): “Rwy’n credu bod yr hyn y mae Belinda wedi’i wneud, oddi ar ei bat ei hun, prynu’r eiddo a’i wneud i fyny i bobl yn ein cymuned, yn wych, yn hollol wych. Os ydych chi mewn sefyllfa debyg, codwch y ffôn a mynd amdani, mae wedi fy helpu.

“Roeddwn i’n adeiladwr ond roedd gen i broblemau iechyd ac yn anffodus fe wnes i gwympo, ac ni allwn weithio eto. Cefais fy hun yn sownd y tu mewn. Roeddwn i yn y tŷ, dim ond ddim yn mynd allan.

“Mae sied y dynion newydd newid popeth. Mae wir wedi gwneud i mi deimlo'n well ynof fy hun. Mae'n rhoi hyder i mi a'r cyfle i gwrdd â phobl.

“Mae'n wirioneddol wych, yn gymuned dda, mae'r bobl mor braf. Rydyn ni'n gwneud gwaith coed ac yn yfed te, dim ond prosiectau bach. ”

Dywedodd aelod hynaf y gŵr gweddw Shed, 82 oed, Brian Jones: “Rydw i wedi bod yn dod ymlaen ers y dechrau. Mae'n wych.

“Rwy’n gwneud y gofrestr, gan na allaf wneud llawer, a dweud wrthynt os ydynt yn camymddwyn.

“Rydw i wedi cwrdd â llawer o ffrindiau. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr ac rydw i bob amser yn barod cyn iddyn nhw alw amdanaf. "

Dywedodd Peter Jones, Eiriolwr Lles i Men’s Sheds Cymru: “Roedd llawer o’r dynion sy’n dod i mewn i’r Sheds yn ynysig yn gymdeithasol o’r blaen ac roedd angen rhyw fath neu gyswllt â dynion eraill arnyn nhw.

“Dros y 12 mis diwethaf mae nifer y Siediau yn ardal De Cymru wedi tyfu o 25 i 40.

“Mae'n gwneud yn anhygoel o dda ac mae'r un hon yn Clydach yn enghraifft ddisglair o'r hyn y gellir ei wneud yn anhygoel o gyflym. Dim ond ers mis Mehefin y mae wedi bod yn rhedeg ac mae ei aelodaeth yn tyfu erbyn yr wythnos. ”

Mae Shed hyd yn oed yn cael ei argymell gan Glwstwr Cwmtawe - grŵp o feddygfeydd teulu yn Nyffryn Abertawe Isaf.

Dywedodd yr arweinydd, Dr Iestyn Davies: “Yn anffodus, yn yr oes sydd ohoni, mae arwahanrwydd cymdeithasol yn broblem gynyddol a gall arwain at broblemau fel colli hunan-barch ac iselder.

“Mae mudiad Men’s Shed yn ffordd wych o helpu i fynd i’r afael â hyn ac mae’n cynnig allfa go iawn i bobl ddod at ei gilydd a darparu’r cyfeillgarwch a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnom i gyd.

“Yn hynny o beth, rydyn ni wrth ein bodd, yng Nghlwstwr Cwmtawe, i helpu i hyrwyddo Belinda a'i Sied.”

I gysylltu â Belinda ffoniwch 07395 138201