Neidio i'r prif gynnwy

Mae gwobrau staff ED yn helpu i ddadebru morâl yn ystod pandemig

Mae Adran Achosion Brys (ED) Ysbyty Treforys  wedi lansio ei seremoni wobrwyo fewnol ei hun mewn ymgais i hybu morâl yn ystod y cyfnod anoddaf yn ei hanes.

Er nad yw Gwobrau Staff yr Adran Achosion Brys yn sermoni Oscars yn llwyr, yn wahanol i fyd y ffilmiau, maent yn dathlu rolau a all fod yn fater o fywyd a marwolaeth, yn enwedig yn ystod y pandemig.

Mae tîm meddygon, nyrsys, staff domestig, therapyddion galwedigaethol, porthorion a staff derbynfa'r adran wedi arfer bod dan bwysau ond, fel llawer o'u cydweithwyr yn Ysbyty Treforys, maent wedi bod ar flaen y gad yn ymateb Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i'r pandemig yn y 12 mis diwethaf.

Cynhaliwyd y gwobrau yng nghampfa Canolfan Adsefydlu Cardiaidd yr ysbyty dros bedair noson er mwyn caniatáu ar gyfer pellter cymdeithasol, yn ogystal â chael eu ffrydio fwy neu lai trwy 'Teams'.

At ei gilydd roedd chwe chategori - Ymroddiad, Cadarnhad, Y Gweithiwr Caled, Chwaraewr Tîm, Comedi a Model Rôl - gyda phob un â thri enillydd wedi pleidleisio drostynt gan y staff eu hunain.

Dywedodd Siân Orton, Addysgwr Clinigol yr ED, fod y digwyddiad wedi esblygu'n naturiol ymhlith y staff.

Meddai: “Roedd e'n ymdrech tîm i feddwl am y syniad. Trefnwyd ein rhoddion gan Annemarie Morris ac Amy Walters, a wnaeth Jess Baugh helpu fi i drefnu'r pleidleisio, y cyflwyniad a'r lleoliad.

“Mae staff yr Adran Achosion Brys wir wedi angen hwb morâl, a dyma oedd nod y gwobrau staff. Roedd y noson yn gyfle i ddiffodd o'r holl straen a mwynhau eu moment.

“Dros y 12 mis diwethaf maent wedi dangos cymaint o ymroddiad ac ymrwymiad i gleifion, felly roeddwn yn teimlo ei bod yn iawn iddynt gael eu diolch i adlewyrchu eu hymdrechion. Mae pawb wedi gweld y tosturi a'r gofal a roddwyd i gleifion a theuluoedd yn ystod yr amser llawn straen hwn, ac felly roedd angen diolch o galon.

“Gwahoddwyd staff i ddod cyn eu shifft nos, yna fe wnaethon ni glirio a sefydlu eto er mwyn i’r staff dydd ddod i lawr yn dilyn eu shifft. Cawsom hynny ar bedair noson a olygai nad oedd unrhyw un yn teithio amdani gan fod staff eisoes ar y safle, roedd hefyd yn golygu bod gennym niferoedd llai ar gyfer pob sesiwn. Gwahoddwyd yr holl staff naill ai wyneb yn wyneb neu ar 'Teams'.

“Roedd y nosweithiau’n hyfryd i bod yn rhan ohonynt, roedd gweld staff yn cael eu diolch a’u cydnabod yn hyfryd, ac roedd gweld gwobrau’n cael eu rhoi i unigolion sydd wedi mynd y tu hwnt i hynny yn arbennig.

“Rwyf am ddiolch yn fawr iawn i’r Ganolfan Adsefydlu Cardiaidd am fod mor gefnogol wrth ganiatáu inni ddefnyddio eu campfa ar gyfer y sesiynau, hebddyn nhw ni fyddai’r digwyddiadau wedi bod yn bosibl, felly diolch yn fawr iawn!

“Roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus, mae staff wedi ei werthfawrogi ac roedd yn bleser bod yn rhan ohono. Roedd yn ddigwyddiad gwych mewn gwirionedd a gobeithiwn gyda'i lwyddiant y byddwn yn cynnal y rhain unwaith y flwyddyn neu yn fwy os gallwn ni, efallai haf a gaeaf. "

Annemarie Dywedodd Gareth Cottrell, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaeth Uned yn Treforys: “Roedd yn fraint mynychu Gwobrau Staff Rhithwir yr Adran Achosion Brys a oedd yn dathlu gwaith caled ac ymroddiad pawb sy'n gweithio yn yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys. Er bod y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn hynod heriol, mae tîm yr Adran Achosion Brys wedi mynd i'r afael â'r pandemig gyda phroffesiynoldeb ac arloesedd.

“Pleidleisiwyd dros y gwobrau staff gan staff ED ac roeddent yn cydnabod y gwaith caled sy'n mynd i ddarparu'r gwasanaeth brys diogel ac effeithiol y maent yn ei haeddu i'r preswylwyr yr ydym yn eu gwasanaethu."

Dywedodd y prif weinyddes nyrsio Annemarie Morris (yn y llun uchod), a gafodd wobr am gysegriad: “Roedd yn anrhydedd wirioneddol bod yn rhan o’r gwobrau ED, fe wnaeth i mi deimlo fel petai fy ngwaith caled yn ystod y pandemig hwn wedi cael ei werthfawrogi. Fodd bynnag, aeth cymaint o waith caled i'w sefydliad, yn enwedig gan Jessica Baugh a Sian Orton. Mae'r ddau ohonyn nhw'n haeddu derbyn gwobr am y penderfyniad llwyr a gymerodd i wneud i'r gwobrau ddigwydd.

“Roedd y seremoni ei hun yn emosiynol iawn ac yn dangos faint o dîm anhygoel sydd gennym yn yr ED.”

Dywedodd enillydd gwobr chwaraewr tîm, Kayleigh Gibbons: “Roedd yn hyfryd cael rhywfaint o gydnabyddiaeth am yr holl waith caled rydyn ni’n ei wneud, yn enwedig gan iddo gael ei bleidleisio gan fy nghydweithwyr.”

 

Yr Enillwyr

Cysegriad - Jess Bamford, Annemarie Morris a'r Tîm Derbyn

Positifrwydd - Gabby Wilcox, Charlie Gallivan a Ryan Lane

Y Gweithiwr Caled - Andrea Rosser, Donna Williams a'r Tîm Domestig

Chwaraewr Tîm - Maria Burgess, Kayleigh Gibbons a Tristan Taylor

Comedi - Sian Collins, Deb Clee a Lisa Jones

Model Rôl - Karen Thomas, Bes Davies a Katrina Rees