Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae gwelyau'n trosglwyddo o Llandarcy i Ysbyty Maes y Bae wrth i'r adeilad gael ei drosglwyddo yn ôl i Academi Chwaraeon Llandarcy

Cyn bo hir, bydd gwelyau ac offer yn Ysbyty Maes Llandarcy yn cael eu hadleoli i Ysbyty Maes y Bae fel y gellir trosglwyddo'r adeilad yn ôl, gyda diolch enfawr i Academi Chwaraeon Llandarcy.

Adeiladwyd Ysbyty Maes Llandarcy yn y gwanwyn eleni, wrth i don gyntaf pandemig Covid-19 daro. Diolch byth, nid oedd angen ei ddefnyddio, gan fod prif ysbytai a gwasanaethau UHB Bae Abertawe yn gallu ymdopi.

Helpodd yr ysbyty i leihau'r don o heintiau COVID-19 yn ein cymunedau trwy ymateb yn gyfrifol ac yn gadarnhaol i gyfyngiadau cloi, gan atal achosion lleol rhag cynyddu.

Ond pe bai'r don gyntaf wedi bod mor ddifrifol ag y rhybuddiodd rhai rhagfynegiadau ar y pryd, byddai cael gwelyau ychwanegol yn barod yn Llandarcy wedi arbed bywydau.

Mae'r brydles tymor byr ar gyfer Llandarcy bellach yn dod i ben, ac wrth i'r Academi Chwaraeon baratoi ar gyfer tymor newydd y coleg, mae'n bryd i'r bwrdd iechyd drosglwyddo'r adeilad yn ôl.

Bydd y gwelyau a'r offer yn cael eu trosglwyddo i Ysbyty Maes y Bae. Roedd ysbyty 'Bay Studios' Fabian Way yn fwy cymhleth i'w adeiladu, felly cymerodd fwy o amser i baratoi na Llandarcy. Ond mae'r gwaith hwnnw bellach wedi'i gwblhau ac mae'r adeilad yn ddigon mawr i ddarparu ar gyfer holl welyau trosglwyddedig Llandarcy.

Roedd adeiladu ysbyty maes y Bae yn ymdrech rhwng tîm gwasanaethau adeiladu profiadol Cyngor Abertawe, SBUHB a'r contractwyr Kier a TRJ.

Dywedodd prif weithredwr BIP Abertawe, Tracy Myhill:

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Academi Chwaraeon Llandarcy, Grŵp Colegau NTPC, a Chyngor Castell-nedd Port Talbot am eu cefnogaeth anhygoel dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

“Diolch, hefyd, i Roy Thomas, perchennog Bay Studios, am fod mor gartrefol a dyfeisgar ar fyr rybudd, a’r Gweilch, am roi’r gorau i’w lle hyfforddi yn Llandarcy.

“Heb eu cymorth a’u cefnogaeth ni fyddai hyn erioed wedi bod yn bosibl. Fodd bynnag, mae'n bryd nawr gadael safle Llandarcy.

“Gan fod gennym ail gyfleuster yn y Bae, rydym yn y sefyllfa ffodus o gael datrysiad arall.

“Mae hyn yn golygu ein bod yn dal yn barod am ail don bosibl ac ar yr un pryd ddim yn achosi aflonyddwch gormodol i fusnesau sydd angen ailddechrau er budd economaidd yr ardal.”

Ychwanegodd:

“Roedd yr ymateb cychwynnol yn seiliedig ar y modelu gwyddonol a dderbyniodd Llywodraeth Cymru.

“Roedd yn ymwneud â gobeithio am y gorau ond paratoi ar gyfer y gwaethaf. Mae gennym ddigon o allu o hyd i ymdopi ag ail uchafbwynt gan ein bod yn cydgrynhoi popeth i Faes y Bae.

“Roeddem yn gwybod y gallai Llandarcy gael ei symud ymlaen yn gyflymach na Maes y Bae ac felly byddai ar gael yn gyntaf, pe bai angen.

“Fodd bynnag, mae Maes y Bae bellach wedi’i gwblhau er mwyn i ni allu trosglwyddo’r cyfleusterau yn Llandarcy yno, a gweithredu fel un safle.”

Bydd cydgrynhoi gwasanaethau ysbyty maes ar un safle hefyd yn darparu mwy o effeithlonrwydd o ran staffio, gan na fydd y gweithlu'n cael eu gwasgaru ar draws dau safle.

Mae Maes y Bae rhwng Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, gyda chysylltiadau trafnidiaeth rhagorol a pharcio helaeth.

Dywedodd Chris White, Prif Swyddog Gweithredol UHB Bae Abertawe:

“Mae ymateb rhagorol y cyhoedd i fesurau pellhau cymdeithasol yn golygu ein bod wedi gallu gofalu am gleifion COVID-19 o fewn y capasiti ychwanegol rydyn ni wedi'i ymgorffori yn ein prif ysbytai.

“Fodd bynnag, mae’r firws yn dal i fod yma ac nid ydym yn gwybod beth ddaw yn y dyfodol, felly mae cael Mae y Bae yn barod rhag ofn y bydd ei angen arnom yn bwysig iawn.”

Mae Ysbyty Maes y Bae eisoes wedi cefnogi profion gwrthgorff Covid-19 ar gyfer miloedd o staff gofal iechyd ac addysg.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Rob Jones:

"Ym mis Ebrill eleni gwelwyd ymdrech anhygoel ar y cyd rhwng tîm dylunio a phensaernïaeth Cyngor Castell-nedd Port Talbot, y contractwyr, Andrew Scott Ltd a Grŵp Colegau NPTC i gynllunio a darparu Ysbyty Maes Llandarcy mewn llai na mis. O ganlyniad i'r pobl leol arsylwi rheolau bellter cymdeithasol, ni ddaeth mesurau'r senario waethaf y gofynnwyd inni baratoi ar eu cyfer.

“Fodd bynnag, mae’r bartneriaeth agos yn gweithio rhwng UHB Bae Abertawe a’r ddau awdurdod lleol yn parhau wrth inni symud i mewn i fisoedd yr hydref a’r gaeaf. Nid yw'r firws wedi diflannu a bydd angen i ni i gyd barhau i weithio gyda'n gilydd i gadw Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe'n ddiogel."

Dywedodd Mark Dacey, Prif Swyddog Gweithredol a Phrifathro Grŵp Colegau NPTC fod y coleg yn barod i wneud popeth o fewn ei allu i helpu i gefnogi’r gymuned yn ystod pandemig Covid-19, ond nawr byddai staff yn gweithio i gael y cyfleuster chwaraeon ar agor. 

“Yn ogystal â channoedd o fyfyrwyr sy’n defnyddio’r cyfleuster, mae hefyd ar agor i’r gymuned fel cyfleuster hamdden a chwaraeon ac yn cael ei ddefnyddio gan lawer o sefydliadau chwaraeon gwahanol. Mae pawb wedi bod yn gefnogol a hoffem ddiolch iddynt am eu hamynedd yn ystod yr amser anodd a heriol hwn. Rydym wedi, a byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r Bwrdd Iechyd Lleol i ddarparu cyfleusterau dros dro i aelodau a defnyddwyr Academi Chwaraeon Llandarcy a bydd y rhain yn parhau i weithredu nes bydd y cyfleuster yn cael ei adfer yn y dyfodol agos. "