Mae gweithwyr Bae Abertawe wedi'u henwi ar Restr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Five

Mae Tîm Bae Abertawe yn dathlu pump enwog ei hun yn dilyn cyhoeddiad Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines eleni.

Mae David Hughes, Arweinydd Clinigol, a Jean Saunders, Nyrs Arweiniol, wedi cael eu gwneud yn Aelodau o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (MBE) tra bod Hilary Dover, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol, a Rita Chohan, Ymchwilydd Cwynion yn Ysbyty Treforys, a nyrs arbenigol Ann Baker wedi’u dyfarnu gyda Medal Ymerodraeth Prydain (BEM).

Roedd eu gwaith yn ystod anterth y pandemig Covid-19 - yn aml mewn rôl anghyfarwydd - yn rhan o'r dyfyniad am eu hanrhydeddau, gan adlewyrchu sut y gwnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ymateb i'r her.

honours6 Derbyniodd David Hughes, sy'n arweinydd clinigol ar gyfer Gwasanaethau Podiatreg, Orthotig, MCAS a Phoen Parhaus, yr MBE am wasanaethau i'r GIG a phobl mewn profedigaeth yn ystod COVID-19.

Mewn ymateb i'r pandemig, camodd yn ddewr y tu allan i'w rôl fel Podiatrydd i arloesi a chwyldroi gofal ar ôl marwolaeth i'r boblogaeth breswyl o 400,000, trwy arweinyddiaeth ysbrydoledig Gwasanaeth Cymorth Gwirio Marwolaeth a Phrofedigaeth.

Ymroddodd i wasanaeth anhunanol i'r rhai cafodd eu taro gan Covid-19 a'r rhai mwyaf agored i niwed ar draws ein cymunedau, o fewn a thu allan i'w oriau, gan sicrhau bod cefnogaeth 24/7 ar gael i bawb.

Meddai: “Rwy’n hynod falch o dderbyn yr anrhydedd enfawr hwn a’r gwaith tîm bythgofiadwy y mae’n ei gynrychioli. Fe wnaeth pob aelod o’r tîm ymddiried ynof a gadael cysur a diogelwch eu rolau proffesiynol i wasanaethu ein cymunedau, er gwaethaf y risgiau corfforol ac emosiynol iddynt eu hunain a’u hanwyliaid. ”

honours4 Mae Jean Saunders (dde ar y dde), a dderbyniodd MBE hefyd, yn nyrs flaenllaw sy'n cael ei chydnabod am ei gwaith yn datblygu a darparu gwasanaethau gofal iechyd i geiswyr lloches a ffoaduriaid yn ardal BIPBA ac enillodd Gwobr RCN Nyrs Cymru'r Flwyddyn ar gyfer 2019.

Mae ei hangerdd a'i brwdfrydedd wedi codi proffil a chyflwr unigolion a theuluoedd o ran yr heriau sy'n eu gwynebu wrth gyrchu gwasanaethau yn ystod y broses ymgeisio am loches.

honours5 Mae Rita Chohan wedi derbyn Medal Ymerodraeth Prydain am ei hymdrechion fel rhan o ymateb Ysbyty Treforys i bandemig COVID-19.

Rhoddodd Rita arweinyddiaeth weladwy a gweithredol i sicrhau bod cleifion ynghyd â'u teulu a'u ffrindiau yn derbyn caredigrwydd, parch ac urddas yn ystod amseroedd heriol ac anghyffredin.

Mae ei rôl arferol yn seiliedig ar ddesg, ond pan darodd COVID-19 gwirfoddolodd ei hun ar reng flaen yr ysbyty, gan godi hanfodion i gleifion, bod yn wyneb cyfeillgar a hwyluso dros 1,500 o gysylltiadau rhwng cleifion a'u teuluoedd.

Dywedodd Rita (chwith): “Rydw i mewn sioc ac yn falch. Roedd meddygon a nyrsys yng nghanol cymaint o bwysau o ddydd i ddydd, yn delio â chleifion sâl, roeddwn i eisiau eu helpu gymaint ag y gallwn.
 
“Rwyf mor falch o'n tîm Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt Cleifion (PALS) a'r staff a ymunodd â'n tîm PALS i helpu'r teuluoedd a'r cleifion ar y wardiau ar adeg mor anodd. Mae'r fedal hon i bob un ohonom. ”

honours2 Mae Ann Baker (ar y dde) yn derbyn ei BEM am ei gwaith fel y nyrs arbenigol gyntaf, a hyd yma yn unig, ar gyfer canser eilaidd y fron yng Nghymru, gan felly gael effaith fesuradwy ar fywydau cleifion â chanser y fron eilaidd o fewn ei bwrdd iechyd.

Mae hi wedi darparu cefnogaeth emosiynol a seicolegol i ferched â chanser y fron eilaidd, sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr gan gleifion ac yn bwysig am eu lles cyffredinol.

Meddai: “Rydw i ar ben fy nigon ac yn teimlo’n falch fy mod i wedi cael fy nghydnabod yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines fel hyn am fy ngwasanaethau i Ganser y Fron Eilaidd yn Ne Orllewin Cymru. Rwyf wedi bod yn nyrs yn y GIG 40 mlynedd, fy ngalwedigaeth.

“Rwy’n derbyn y wobr hon ar ran fy holl gleifion, maent i gyd wedi llywio fy mhrofiad i fy helpu i fod yn y nyrs orau rydw i’n ymdrechu i fod. Rwyf wedi bod yn hynod ffodus fy mod wedi derbyn cefnogaeth fy ngŵr Clive, a fy merched Marie a Chloe i ddilyn fy ngalwedigaeth.

“Hoffwn hefyd ddiolch i Dîm y Fron / Oncoleg, yn enwedig CNS Gofal y Fron Heidi Handley, am eu cefnogaeth.”

honours3 Mae Hilary Dover (chwith) yn cwblhau triawd BEMS am fod yn arweinydd ymroddedig ac angerddol y GIG gyda dros 40 mlynedd o brofiad sydd wedi bod yn ddi-ildio yn ei pherfformiad a’i chyflwyniad yn ystod y pandemig COVID-19.

Roedd y cyflawniadau'n cynnwys sefydlu Hybiau COVID Clwstwr Gofal Sylfaenol i sicrhau mynediad diogel, uniongyrchol i ofal sylfaenol i gleifion COVID a sefydlu a darparu Unedau Profi Cymunedol, timau gyrru-drwodd ac ymweliadau cartref, er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael profion swab amserol, er mwyn hwyluso cynlluniau triniaeth gleifion.

Dywedodd Tracy Myhill, Prif Swyddog Gweithredol BIPBA: “Hoffwn longyfarch ein cydweithwyr sydd wedi cael eu cynnwys ar Restr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines eleni ac ychwanegwch fy niolch am bopeth y maent wedi'u gwneud yn eu gwahanol rolau er mwyn haeddu cydnabyddiaeth o'r fath.

“Mae’n werth tynnu sylw bod eu hymateb yn ystod y pandemig wedi chwarae rhan ym mhenderfyniad y Palas ac rwy’n siŵr mai nhw fydd y cyntaf i ddweud bod yr anrhydeddau hyn yn adlewyrchu ymdrechion pawb yn Nhîm Bae Abertawe.”