Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae arloesedd Bae Abertawe o fudd i gleifion arennol

Morriston

Mae mynd yn ddigidol nid yn unig wedi gwella gofal arennau ledled De Orllewin Cymru ond mae hefyd wedi arwain at yr uned arennol yn Ysbyty Treforys ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr GIG Cymru.

Uchod (Chwith i'r dde) Prif Weinyddes Nyrsio Debbie Hopkins, Chris Brown, fferyllydd ymgynghorol, Dr James Chess, neffrolegydd ymgynghorol, Dafydd James, uwch dechnegydd fferyllfa, a Mike Wakelyn, peiriannydd TG arennol.

I bobl â methiant yr arennau, mae dialysis yn driniaeth achub bywyd.

Gall rhai pobl gael dialysis gartref, ond mae eraill yn mynychu uned dialysis ysbyty dair gwaith yr wythnos, am oddeutu 4.5 awr y tro, yn un o chwe uned y rhanbarth yn Abertawe, Caerfyrddin, Hwlffordd ac Aberystwyth.

Ar draws y rhanbarth, mae tua 1,200 o driniaethau dialysis yn cael eu perfformio bob wythnos ac mae tua 5,000 o gyffuriau yn cael eu rhoi i alluogi dialysis.

Gyda'r lefel hon o weithgaredd, roedd staff uned arennol Treforys yn rhy ymwybodol o'r mynydd cynyddol o waith papur o amgylch ei gleifion.

Nid oedd yn hawdd rheoli a theilwra'r triniaethau hyn ar gyfer cleifion unigol.

Felly fe wnaethant osod y dasg iddynt eu hunain o greu system ddigidol fewnol bwrpasol a allai ddelio â chymhlethdodau dialysis, ond eto i fod yn syml ac yn reddfol i staff lywio.

Mae'r canlyniadau wedi bod yn rhyfeddol, gan arwain at welliant sylweddol mewn ansawdd ac effeithlonrwydd. Mae'r ffordd y mae staff yn gweithio wedi'i foderneiddio a gall cleifion hefyd gael gafael ar eu canlyniadau meddyginiaeth a gwaed ar y ffonau smart.

Mae ansawdd y wybodaeth hefyd wedi gwella, yn ogystal â diogelwch ac effeithlonrwydd y gwasanaeth, gan ryddhau amser i glinigwyr wario mwy gyda chleifion yn hytrach na bod llawer iawn o waith papur yn faich arnynt.

Roedd tîm y prosiect yn cynnwys Chris Brown, fferyllydd arennol ymgynghorol, James Chess, neffrolegydd ymgynghorol, Dafydd James, technegydd fferyllol arennol, Mike Wakelyn, peiriannydd TG arennol a Debbie Hopkins, prif weinyddes nyrsio dialysis arennol.

Dywedodd Mr Brown: “Mae rhagnodi ar bapur yn broblem logistaidd i’n canolfan ranbarthol sy’n ymdrin â daearyddiaeth fawr ledled De Orllewin Cymru.

“Ein nod oedd gwella ansawdd, effeithlonrwydd a diogelwch ein gwasanaeth arennol a gwella canlyniadau i gleifion.

“Roedd gennym dri tharged allweddol: osgoi colli dosau cyffuriau, atal oedi wrth drin a rhyddhau amser gweinyddol i glinigwyr ei dreulio ar ofal wyneb yn wyneb.

“Fe wnaethon ni benderfynu creu system ddigidol fewnol bwrpasol a allai ddelio â chymhlethdodau dialysis ac a fyddai’n reddfol i staff.”

Ond, ychwanegodd Mr Brown, nid staff yn unig oedd mynd yn ddigidol.

Meddai: “Fe wnaethon ni weithio gyda chleifion i ddatblygu porth y cleifion er mwyn iddyn nhw gael mynediad at eu meddyginiaeth a’u canlyniadau gwaed ar eu ffonau smart eu hunain ac fe wnaethon ni awtomeiddio allbwn cyfeillgar i gleifion ar gyfer y rhai oedd yn well ganddyn nhw bapur.

“Mae hyn yn gwella ein cyfathrebu â chleifion ac yn eu grymuso i chwarae rhan weithredol yn eu gofal eu hunain.”

Esboniodd Dafydd James, yn flaenorol, bod meddyginiaeth a roddwyd ar ddialysis yn cael ei rhagnodi ar siartiau papur.

Fodd bynnag, roedd hyn weithiau'n golygu y gallai newidiadau i feddyginiaeth gael eu gohirio nes y gallai clinigwr sy'n ymweld fynychu'r uned dialysis.

“Byddai newidiadau meddyginiaeth brys yn gofyn am beiriant ffacs i anfon presgripsiynau o’r ganolfan gydlynu yn Ysbyty Morriston,” meddai Mr James.

“Roedd camgymeriadau yn aml yn anodd eu hadnabod â system bapur, ond nawr mae ein rhith-fferyllfa a gwyliadwriaeth ddigidol yn caniatáu inni sgrinio presgripsiynau yn gyflym ar draws y rhanbarth gan ffurfio'r ganolfan gydlynu yn Nhreforys."

Dywedodd Mike Wakelyn fod cofnodion digidol yn llawer mwy effeithlon ac y gellid eu cyrchu'n gyflym yn unrhyw le ar draws y rhanbarth.

Ychwanegodd: “Ceir mynediad at wybodaeth yn gyflym ac yn ddibynadwy lle mae ei hangen, ni waeth ble y gall y clinigwr neu'r cleifion fod.

“Rydyn ni wedi creu nifer o offer sy'n helpu clinigwyr o ddydd i ddydd. Er enghraifft, mae'r system yn nodi unrhyw gyffuriau a allai fod wedi'u colli, ac yn rhybuddio'r nyrsys dialysis, sy'n sicrhau bod y claf yn derbyn y driniaeth a fwriadwyd. "

Dywedodd Debbie Hopkins: “Mae’r eChart sgrin gyffwrdd bwrpasol yn galluogi nyrsys i ryngweithio’n uniongyrchol â chofnod y claf wrth erchwyn y gwely, sy’n golygu bod gennym bopeth sydd ei angen arnom ar y pwynt gofal.

“Mae triniaethau arennol yn gymhleth ac yn cael eu haddasu'n rheolaidd. Mae'r system ddigidol nid yn unig yn gwneud y presgripsiwn yn llawer haws i'w ddarllen, ond mae hefyd yn caniatáu i'r tîm fod yn fwy ymatebol i newidiadau yng nghyflwr y claf trwy alluogi newidiadau amserol i driniaethau. ”

Dywedodd James Chess nad oedd dylunio’r EPMA arennol yn fewnol yn yn fwy cost-effeithiol na phrynu system fasnachol yn unig ond hefyd yn golygu y gallai gael ei ddatblygu’n benodol i fodloni gofynion y gwasanaeth arennol.

“Bellach gellir gwneud newidiadau neu ychwanegiadau at feddyginiaeth yn syth yn y brif ganolfan a bod ar gael yn syth i'r nyrs yn yr unedau lloeren. Nid oes unrhyw oedi triniaeth.

“Mae mynd yn ddigidol wedi cael effaith sylweddol ar effeithlonrwydd, ac ansawdd a diogelwch rhagnodi, gan alluogi cychwyn amserol neu addasiadau i dros 5,000 o driniaethau’r wythnos a weinyddir yn erbyn presgripsiwn electronig."

Dywedodd Mr Chess ei fod hefyd yn golygu bod clinigwyr yn cael eu rhyddhau o ddyletswyddau gweinyddol i'w gwario ar ofal cleifion.

“Nid oes angen iddynt deithio ledled gorllewin Cymru mwyach i wneud newidiadau gweinyddol i gofnodion papur. Nid oes angen ailysgrifennu siartiau meddyginiaeth mwyach ac ni ellir eu colli.

“Mae hyn yn arbed amser i’r rhagnodydd ac yn dileu’r risgiau a achosir gan yr anghysondebau rhwng y siart meddyginiaeth bapur a chofnodion cleifion electronig arennol.”

Mae paneli beirniadu, o bob rhan o GIG Cymru, y sector cyhoeddus a chyrff proffesiynol, wedi ymweld â phob rownd derfynol i ddarganfod mwy am y prosiectau a gweld drostynt eu hunain y buddion y maent wedi'u cynnig i gleifion. Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni yng Nghaerdydd ar 19 Medi.