Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae adnewyddu'r Ganolfan Gofalsylfaenol yn nodi dyfodol disglair i ofal iechyd ym Mro Castell-nedd

Mae gofal iechyd ym Mro Castell-nedd wedi cael ei ddwyn i mewn i'r 21ain ganrif diolch i'r ganolfan feddygol a'r fferyllfa ar ei newydd wedd a fydd yn gwasanaethu miloedd o gleifion am flynyddoedd i ddod.

Pan gynhaliwyd yr ymgynghoriad ar ddyfodol gwasanaethau meddygon teulu ym Mro Castell-nedd ym mis Tachwedd 2011, nododd gynllun pum mlynedd uchelgeisiol i wella'r ffordd y mae gofal yn cael ei ddarparu yn yr ardal.

Roedd prif adeilad y feddygfa yn Glynneath wedi bod yn weithredol ers 1946, ac roedd yn rhy fach ac wedi'i ddylunio'n wael i ymdopi â'r gofynion cynyddol a roddir arno gan anghenion gofal iechyd modern.

Roedd gan y ganolfan iechyd yn Resolfen, a adeiladwyd ddiwedd y 1960au broblemau tebyg, gan ei gadael yn brwydro i ddiwallu anghenion poblogaeth sy'n newid.

Agorodd Canolfan Feddygol newydd Bro mewn seremoni torri rhuban gyda chadeirydd dros dro BIP Bae Abertawe, Emma Woollett.

Yn y seremoni dywedodd Emma Woollett, “Mae'r datblygiad hwn yn bwysig iawn i ni ym Mwrdd Iechyd Bae Abertawe.

“Ein huchelgais yw gwella ansawdd a chwmpas gwasanaethau gofal sylfaenol, a darparu mwy a mwy o wasanaethau yn agosach at adref.

“Ein nod yw darparu siop un stop ar gyfer anghenion gofal iechyd lleol, ac mae'r datblygiad hwn yn mynd â ni mor bell i wneud hynny.”

Bydd y safle newydd yn cynnwys meddygon teulu, podiatreg, retinopathi diabetig, ffisiotherapi, nyrsio ardal, clinig babanod, clinig glwcos a Fferyllfa D.R. Cecil Jones.

Dywedodd y Cynghorydd Carolyn Edwards, cadeirydd Grŵp Cyfranogiad Cleifion Castell-nedd Port Talbot, meddai, “Mae wedi bod yn daith hir iawn yn cyrraedd y cam hwn, ond rwy'n siŵr y bydd pawb yn cytuno ei bod yn werth aros amdani.

“Mae'n adeilad gwych sy'n addas at y diben, i ddiwallu anghenion gofal iechyd yn yr 21ain ganrif.”

Cadeirydd y Bwrdd Iechyd Dros Dro, Emma Woollett gydag aelodau Grŵp Cyfranogiad Cleifion Castell-nedd Port Talbot gan gynnwys y Cynghorydd Carolyn Edwards, pellaf ar y chwith.

Cafodd gwesteion yn y seremoni agoriadol daith o amgylch y ganolfan feddygol newydd, sy'n cynnwys coridorau llydan, agored, ac ystafelloedd ymgynghori eang ar y llawr gwaelod i'w gwneud yn gwbl hygyrch i gleifion anabl.

Mae'r ystafelloedd ymgynghori wedi'u rhifo'n glir, ac mae sgriniau newydd yn y dderbynfa yn dangos enw'r claf ochr yn ochr â rhif yr ystafell pan gânt eu galw sy'n golygu nad yw cleifion bellach yn dibynnu ar orfod clywed eu henw yn cael ei alw yn yr ystafell aros uchel.

Mae ystafelloedd therapi eang yn darparu potensial i gyfleusterau gofal sylfaenol eraill fel cwnsela weithredu y tu mewn i'r adeilad.

Yn y llun ar y chwith, mae'r ystafelloedd ymgynghori newydd yn gwbl hygyrch.

Ychwanegiad arall i'w groesawu yw'r maes parcio mawr, sy'n welliant ar barcio ar ochr y ffordd ar hen safle Glynneath, lle roedd gollwng claf ar y briffordd yn arbennig o anodd a pheryglus, yn enwedig i gleifion oedrannus, cleifion anabl a phobl sy'n mynychu gyda plant ifanc.

Mae'r fferyllfa hefyd wedi cael ei huwchraddio, gan ychwanegu tair ystafell ymgynghori newydd, a robot sy'n gallu cyflymu'r amser y mae'n ei gymryd i brosesu presgripsiynau.

Gellir defnyddio sgriniau newydd yn yr ardal aros ar gyfer hysbysebion, neu fel silffoedd rhithwir i arddangos stoc na ellir ei letya yn y fferyllfa ei hun. (Yn y llun ar y chwith.)

Dywedodd Maer Cyngor Tref Glynneath, y Cynghorydd Simon Knoyle, “Rydym yn hynod ddiolchgar am y cyfleuster rhagorol hwn yr oedd ei angen yn wael.

“Mae amynedd y cleifion yma wedi cael ei wobrwyo gyda chyfleuster pwrpasol sy’n ased go iawn i’r ardal, a fydd o fudd i’n cymunedau am flynyddoedd i ddod.”