Fe wnaeth Canolfan Diagnosis Cyflym yn NPTH leihau amser aros diagnosis canser hyd at 92%

Canfuwyd bod gwasanaeth peilot Canolfan Diagnosis Cyflym yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn lleihau amseroedd aros hyd at 92% i rai cleifion ac mae hefyd yn gost-effeithiol.

Bellach gellir cyfeirio cleifion yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot sy'n cyflwyno i feddygon teulu â symptomau annelwig ond o bosibl ganseraidd at yr RDC lle mae ganddynt fynediad cyflym at ystod o brofion arbenigol ac uwch glinigwyr.

Mae Prifysgol Abertawe wedi adolygu'r gwasanaeth rhwng Mehefin 2017 a Mai 2018 pan gyfeiriodd meddygon teulu 198 o gleifion i'r clinig, sy'n rhedeg ddwywaith yr wythnos. Cafodd cleifion naill ai ddiagnosis o ganser ac yna eu rhoi ar y llwybr triniaeth canser cywir, o gael diagnosis ar gyfer cyflwr gwahanol, heb ddweud na ellid dod o hyd i broblem ddifrifol nac anfon am brofion pellach.

Mae'r adroddiad gwerthuso gan Brifysgol Abertawe bellach wedi'i gyhoeddi gan y British Journal for General Practice ac mae copi o'r adroddiad ynghlwm isod.

Dywed ei brif ganlyniadau a'i gasgliad:

Canlyniadau

Mae'r CDG yn lleihau'r amser cymedrig i ddiagnosis o 84.2 diwrnod mewn gofal arferol i 5.9 diwrnod os gwneir diagnosis yn y clinig, neu 40.8 diwrnod os archebir ymchwiliadau pellach yn ystod RDC. Darpariaeth RDC yw'r strategaeth uwchraddol (hynny yw, yn llai costus ac yn fwy effeithiol) o'i chymharu ag arfer clinigol safonol pan gaiff ei rhedeg yn agos neu'n llawn. Fodd bynnag, nid yw'n gost-effeithiol os yw'r defnydd o gapasiti yn gostwng o dan 80%.

Casgliad

Mae CDG ar gyfer cleifion sy'n cyflwyno gyda symptomau annelwig neu amhenodol sy'n amheus o ganser mewn gofal sylfaenol yn lleihau amser i gael diagnosis ac yn darparu gwerth rhagorol am arian os yw'n cael ei redeg ar gapasiti> 80%.

I ddarllen yr adroddiad llawn yn y British Journal for General Practice: dolen i werthusiad RDC a gyhoeddwyd yn BJGP