Neidio i'r prif gynnwy

Dywed nyrs ymchwil fod effaith Nightingale yn dal i ddisgleirio

Mae nyrs ymchwil ym Mae Abertawe sy'n ymddangos mewn fideo newydd yn dathlu Florence Nightingale yn dweud bod yr egwyddorion a sefydlodd 200 mlynedd yn ôl yn dal yn berthnasol heddiw.

Mae Tabitha Rees, 29, (yn y llun ) rhan o dîm Ymchwil a Datblygu a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi'i leoli yn Ysbyty Singleton, wedi cyfrannu at y fideo, a gomisiynwyd yn wreiddiol ar gyfer Blwyddyn Nyrs 2020.

Er bod y pandemig wedi gohirio'r fideo, mae bellach ar gael yn eang.

Mae'n myfyrio ar y rôl hanfodol y mae pob nyrs yn ei chwarae ac yn talu gwrogaeth i'r egwyddorion a nodwyd gan Florence Nightingale yn y 19eg ganrif.

Yn ogystal â bod ar gael ar-lein, mae'r fideo yn rhan o arddangosfa arbennig yn Amgueddfa Nightingale Florence yn Llundain i nodi 200 mlynedd ers ei geni.

Disgrifiodd Tabitha, sydd â gradd Meistr mewn Astudiaethau Nyrsio, gyfrannu at y fideo fel anrhydedd.

Dywedodd ei fod wedi rhoi mwy o hyder iddi yn ei galluoedd a'i helpu i deimlo'n rhan o gymuned nyrsio ehangach.

Meddai: “Rwy’n gobeithio y bydd y fideo yn rhoi mwy o fewnwelediad i bobl o’r hyn a ddechreuodd Florence Nightingale yr holl flynyddoedd yn ôl a’r gwahanol rolau y mae nyrsys yn eu chwarae, yn enwedig yn ystod y pandemig.

“Rwy'n credu bod bod yn nyrs dda yn golygu gallu gwerthuso sefyllfa'n feirniadol, datrys problem claf, personoli gofal wrth gadw at y safonau gofal y mae pawb yn eu haeddu.

“Rwy’n credu bod yn chwaraewr tîm yn hynod bwysig i fod yn nyrs dda.

“Nid dim ond cydweithio â’ch cydweithwyr yw gweithio ond hefyd gweithio ochr yn ochr â chleifion a pherthnasau i nodi beth sy’n bwysig iddyn nhw a theilwra’r gofal i weddu i’w hanghenion.”

Cred Tabitha fod y safonau a'r egwyddorion a sefydlwyd gan Florence Nightingale yn dal i fod yn berthnasol.

Meddai: “Y ffordd fwyaf y dylanwadodd ar nyrsio heddiw yw trwy roi ymreolaeth i nyrsys weithio fel eiriolwyr dros y cleifion, y ffordd y datblygodd safonau gofal ar gyfer pob claf waeth beth fo'u cefndiroedd.

“Mae un o’i phrif egwyddor, gan ofalu am eraill yn gyntaf waeth beth fo’i cefndir, yn dal i fod yn berthnasol heddiw. Rwy'n ceisio gweithredu fel eiriolwr dros gleifion yn fy ngwaith bob dydd. ”

Cred Tabitha fod egwyddorion nyrsio a gwerthfawrogiad nyrsys wedi disgleirio yn ystod y pandemig a bod ymchwil yn elfen hanfodol o ofal ac adferiad.

Ychwanegodd: “Nid casglu a dadansoddi data yn unig yw fy rôl ond mae'n ymwneud â dal i fod yn eiriolwr dros y claf wrth gasglu'r wybodaeth honno.

“Mae'n ymwneud â chodi ymwybyddiaeth o'r effaith y gall ymchwil ei chael ar redeg y wardiau o ddydd i ddydd a bod yn rhan o rywbeth mwy.

“Yn ystod ton gyntaf y pandemig, fi oedd y nyrs arweiniol ar astudiaeth ymchwil yn edrych ar pam mae rhai pobl mewn mwy o berygl o fynd yn ddifrifol wael o COVID-19 ac ar hyn o bryd fi yw'r prif bwynt cyswllt yn Ysbyty Singleton ar gyfer y treialon ADFER.

“Mae'r astudiaeth hon yn darganfod pa gyffuriau sydd fwyaf effeithiol wrth drin pobl â symptomau COVID-19 difrifol ac yna gallwn roi hynny ar waith ar y wardiau, er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael y gofal gorau."

Bydd etifeddiaeth Florence Nightingale yn parhau am nifer o flynyddoedd i ddod, yn ôl Tabitha, a bydd yn parhau i ysbrydoli nyrsys ledled y byd.

Nyrs ymchwil Tabitha Rees Ychwanegodd: “Rwy’n credu bod y ffaith i Florence Nightingale gysegru ei bywyd cyfan i greu diwygio cymdeithasol mewn gofal iechyd a gofalu am y sâl wedi arwain at filiynau o bobl yn dewis nyrsio fel proffesiwn.

“Rwy’n gobeithio, mewn 200 mlynedd arall, y bydd gan bobl y dyhead o hyd i ddod yn nyrs ac ymroi eu bywydau i ofalu am eraill.

“Hoffwn weld mwy o nyrsys yn rôl y prif ymchwilydd mewn astudiaethau ymchwil.

“Hoffwn hefyd weld mwy o gyfleoedd a mwy o gefnogaeth i nyrsys sydd am wneud eu PhD i allu datblygu nyrsio i bob un ohonom.

“Hyd yn oed trwy ddatblygiadau mewn technoleg, mae egwyddorion nyrsio a sefydlodd Florence Nightingale yn berthnasol iawn heddiw.”

Dywedodd Dr Nicola Williams, Cyfarwyddwr Cymorth a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: “Mae Tabitha yn enghraifft wych o un o'n nyrsys ymchwil yng Nghymru sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion a'r gofal maen nhw'n ei dderbyn.

“Mae'r gymuned ymchwil yng Nghymru wedi chwarae rhan hanfodol yn yr ymdrech ledled y DU i fynd i'r afael â'r pandemig - o helpu i ddod o hyd i frechlynnau COVID-19 effeithiol hyd at driniaethau ar gyfer y rhai sy'n mynd yn ddifrifol wael gyda'r firws.

“Mae'n galonogol gweld ymrwymiad ac ymroddiad Tabitha i ymchwil. Mae ymchwil yn bwysig nawr yn fwy nag erioed. ”

Gallwch wylio'r fideo islaw: