Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Diweddariad ar yr Uned Mân Anafiadau, Ysbyty Singleton

Singleton Hospital Swansea

Datganiad gan Gareth Howells, Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe:

Roedd yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Singleton ar fin ailagor yn ystod gwanwyn eleni. Fodd bynnag, nid yw wedi ailagor, oherwydd er iddo gael ei gau dros dro, ymddiswyddodd nifer o Feddygon Teulu a fu'n ymwneud â rhedeg y gwasanaeth. Roedd ymdrechion i recriwtio staff newydd yn ystod y cyfnod hwnnw yn aflwyddiannus. Mynegodd clinigwyr bryderon y byddai'r Uned Mân Anafiadau yn cael ei chau mor aml ag y byddai'n agored, byddai cau yn ad hoc, ac roeddent yn teimlo y byddai hyn nid yn unig yn wasanaeth gwael iawn i gleifion, ond na fyddai'n ddiogel.

Fodd bynnag, y newyddion cadarnhaol oedd, dros y cyfnod y cafodd ei gau, bod yr adnoddau MIU sy'n weddill yn cael eu defnyddio yn lle hynny i gefnogi gofal heb ei drefnu ehangach, gan gynnwys, er enghraifft, hybu'r Uned Meddygon Teulu Aciwt (AGPU) yn yr ysbyty ac adolygu cleifion Gwasanaethau Ambiwlans Cymru disgwylir iddo gyrraedd mewn ambiwlans. Mae defnyddio adnoddau fel hyn wedi lleihau derbyniadau diangen i'r ysbyty a hefyd wedi dargyfeirio cleifion ambiwlans i fathau eraill o ofal.

Mae meddygon sy'n gysylltiedig â'r UMA a gofal heb ei drefnu, ynghyd ag uwch reolwyr byrddau iechyd, bellach wedi cyfarfod â Chyngor Iechyd Cymuned ABM a'u diweddaru am y sefyllfa - y problemau staffio a'r canlyniadau cadarnhaol o ddefnyddio adnoddau'r Uned Mân Anafiadau yn wahanol. Mae'r Cyngor Iechyd Cymuned wedi cytuno i gefnogi'r gwaith o ymestyn yr uned dros dro hyd at fis Tachwedd, gyda'r disgwyliad y bydd y Bwrdd Iechyd yn cynnal ymgysylltiad cyhoeddus ynghylch defnyddio adnoddau UMA yn y dyfodol.

Mae papur diweddaru ar sefyllfa gyfredol yr UMA i fod i gyfarfod Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar 25 Gorffennaf i ddiweddaru aelodau a cheisio eu barn.

Os bydd y Bwrdd yn cytuno, yna bydd y bwrdd iechyd yn casglu mwy o ddata a gwybodaeth dros y misoedd nesaf, ac yn siarad â chleifion sydd wedi defnyddio'r UMA a'r AGPU. Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud gyda'r bwriad o lunio - gyda'r CIC - opsiynau posibl ar gyfer defnyddio adnoddau UMA yn y dyfodol a chynnal ymgysylltiad / ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod mis Medi / Hydref 2019 gyda'r bwriad i'r Bwrdd Iechyd a CHC wneud penderfyniad am yr opsiynau hyn ym mis Tachwedd 2019.