Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Disgwylir i Glinig Murton ailagor fel un o'r goreuon o gwmpas

Murton Surgery 1

Uchod o'r chwith i'r dde: Michelle Gabe, uwch dderbynnydd Clinig Murton, derbynnydd, Sharon Miller, pennaeth gofal sylfaenol BIPBA, Jonathan Parker, rheolwr ystadau gofal sylfaenol BIPBA, Dr Natalie Wookey, partner meddyg teulu yn y clinig ac Ymarfer Meddygol Caroline Jones, Rheolwr Meddygfa y Mwmbls wrth fynedfa'r clinig wedi'i adnewyddu

Wedi'i adeiladu ym 1963, roedd taer angen gweddnewidiad mawr ar Glinig Murton er mwyn ei gadw'n ffit at y diben. Yn ffodus, llwyddodd BIPBA i gaffael £ 700,000 gan Lywodraeth Cymru i wneud yn union hynny.

Bydd y clinig, sydd bellach yn mwynhau dwy ystafell driniaeth o'r radd flaenaf, ystafell ymgynghori, ystafell leferydd ac iaith / cyfweliad a swyddfa nyrsys ardal, yn ogystal â derbynfa ac ardaloedd aros newydd gyda thoiledau i'r anabl a chyfleusterau newid babanod, yn ailagor Dydd Llun 18 Tachwedd.

Heb os, bydd y cyhoeddiad yn cael ei groesawu’n newyddion i’w gleifion, sydd wedi’u hailgyfeirio i Ymarfer Meddygol y Mwmbwls a Chlinig Norton dros yr 8 mis diwethaf tra bod y gwaith wedi’i wneud.

Murton Surgery 4 Dywedodd Jonathan Parker, rheolwr ystadau gofal sylfaenol BIPBA: “Mae wedi cael adnewyddiad llawn ac yn allanol rydym wedi ailosod yr holl ffenestri a drysau ac atgyweirio’r to, rydym ni wedi gwneud popeth i raddau helaeth ar wahân i'w ddymchwel a'i ailadeiladu.

“O safbwynt gofal sylfaenol, mae’n debyg mai hwn yw ein clinig bwrdd iechyd gorau ar draws ein portffolio ar hyn o bryd.”

Croesawodd Dr Natalie Wookey, partner Meddyg Teulu yn y clinig, gefnogaeth BIPBA a Llywodraeth Cymru.

Meddai: “Rydyn ni wrth ein bodd gydag ymdrechion yr holl wasanaethau, mae'r tîm wedi gweithio'n galed ar y prosiect hwn, ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn am y cyllid, sydd wedi galluogi hyn i gyd i ddigwydd i ddarparu'r gwasanaethau hyn i ni.

“Bydd y gymuned wrth ei bodd yn dod yn ôl yma i dderbyn nid yn unig gwasanaethau gan y meddygon a’r nyrsys ond hefyd wasanaethau eraill fel dietegol, lleferydd ac iaith a’r clinig gofal clwyfau a all nawr weithredu allan o yma yn y dyfodol.”

Dywedodd Dr Wookey fod y practis yn falch o allu ailafael yn ei bresenoldeb ym Murton.
Meddai: “Bydd yn hyfryd dod yn ôl, rydym wedi cael llawer o ddiddordeb gan y gymuned leol a oedd yn defnyddio ein harfer yma ym Murton yn aml, ac maent yn awyddus iawn i ddod yn ôl atom.

“Rydyn ni bob amser wedi bod eisiau cynnig ein gwasanaethau o fewn y gymuned ehangach, nid dim ond y tu allan i’n prif arfer, ac mae gallu dod i weithio yma mewn adeilad wedi’i foderneiddio yn wych i ni.

“Gyda'r holl offer sydd gennym ac ardal lân, fodern a glân y gallwn weithio ynddi, dim ond gwella gofal cleifion y bydd yn mynd, felly rydyn ni i gyd wrth ein bodd gyda'r canlyniad.”

Mae'r cam hwn yn dystiolaeth bellach o ymrwymiad BIPBA i ddarparu'r gwasanaethau gofal sylfaenol gorau posibl mewn cymunedau lleol ac mae'n dod wrth i brosiect arall, sef adnewyddiad bron i £ 1.2 miliwn o Ganolfan Iechyd Penclawdd, ddod i ben.

Murton Surgery 3 Dywedodd Sharon Miller, pennaeth gofal sylfaenol BIPBA: “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod yn agor y clinig ar ei newydd wedd ym mis Tachwedd ac yn gobeithio y bydd cleifion yn falch o’r cyfleusterau modern newydd.

“Bydd diwrnod agored yn cael ei gynnal ar 12fed Tachwedd ar gyfer unrhyw gleifion sy’n dymuno gweld y cyfleusterau newydd cyn i’r gwasanaethau ail-gychwyn.

“Rydym yn ddiolchgar am arian Llywodraeth Cymru i ddiweddaru’r cyfleusterau gan ein bod yn gwybod bod y clinig yn gyfleuster pwysig i lawer o gleifion o fewn y gymuned.’