Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Dathliad gwasanaeth hir i staff ymroddedig Bae Abertawe

Maent wedi cyflawni 2,723 mlynedd syfrdanol o wasanaeth rhyngddynt - a bellach mae 87 o staff y bwrdd iechyd wedi cael eu cydnabod am eu gwasanaeth hir.

Yn eu plith roedd Jackie Cadmore (yn y llun isod), Swyddog Clerigol Cofnodion Iechyd yn Ysbyty Singleton, sydd wedi gweithio i'r GIG am 54 mlynedd anhygoel.

Emma Wollett, Cadeirydd Dros Dro a Tracy Myhill, Prif Weithredwr, oedd y cyntaf i fynegi eu diolch a'u diolch diffuant i gydweithwyr ffyddlon ac ymroddedig Bae Abertawe.

Llenwyd y prynhawn â chwerthin a chymeradwyaeth wrth i staff hel atgofion am eu gyrfaoedd hirsefydlog a gwerth chweil, a chyflwynwyd eu tystysgrifau a'u bathodynnau pin iddynt gan swyddogion gweithredol ac uwch arweinwyr dros de prynhawn.

Eleni am y tro cyntaf, bu’r digwyddiad hefyd yn dathlu cydweithwyr ym Mae Abertawe a oedd wedi cyflawni gwasanaeth cronnus 40 mlynedd a mwy, gan ddyfarnu darn arian coffa iddynt.

Dywedodd Julie Lloyd, Rheolwr Profiad Staff a Datblygu Sefydliadol: “Roedd straeon staff yn cael eu harddangos a’u darllen allan, gan ddatgelu ymdeimlad o fraint a balchder i weithio i’r gwasanaeth iechyd ar draws amrywiaeth o rolau a chyfrifoldebau amrywiol.

“Amlygodd y straeon hyn y pleser a’r fraint i wasanaethu a gofalu am y gymuned ac i weithio ochr yn ochr â chymaint o gydweithwyr ymroddedig ac ysbrydoledig.”

Darparwyd adloniant ar y diwrnod gan y metron corfforaethol Rob Jones, yr uwch fetron Olwen Morgan a'r nyrs staff Amy Griffiths.

“Roedd yr adborth gan y rhai a oedd yn bresennol yn gadarnhaol dros ben. Roedd y digwyddiad yn wirioneddol ysbrydoledig,” ychwanegodd Julie Lloyd.