Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Claf yn hybu ailadeiladu'r fron

Claf Jenny Young gyda'r llawfeddyg Leong Hiew, yn eistedd. Colin Young ac eraill yn y cefndir

Yn y llun uchod: Claf Jenny Young, 66, yn eistedd, gyda Mr Leong Hiew, ymgynghorydd yng Nghanolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru. Yn sefyll, o'r chwith i'r dde - Colin Young, Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Charlotte Barratt ac Nyrs Arbenigol Ailadeiladu'r Fron Julia Warwick

 

Mae Jenny Young ar genhadaeth i wella bywydau menywod sydd wedi cael mastectomau.

Yn ddioddefwr canser y fron ei hun, dewisodd y ddynes 66 oed lawdriniaeth ailadeiladu yn Ysbyty Treforys yn Abertawe ar ôl colli ei bron dde.

Ac mae hi wedi bod mor falch gyda'i thriniaeth yng Nghanolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru nes iddi hi a'i gŵr Colin gyflwyno siec o £ 500 i'r staff.

Codwyd yr arian gan gyfrinfa Dinas Caerdydd o Urdd Byfflo Brenhinol Antediluvian, y mae Colin yn aelod ohoni. Mae'r Buffs, fel y'u gelwir, yn cefnogi sefydliadau elusennol.

Bydd yr arian yn mynd i Gronfa Gwaddol y Fron, sy'n darparu cefnogaeth ychwanegol i fenywod yn dilyn ailadeiladu.

Mae Jenny hefyd wedi gwirfoddoli i siarad mewn digwyddiadau yn y dyfodol ar gyfer cyd-gleifion sydd ar ddechrau eu taith adfer.

“Maen nhw wedi bod yn wych yma,” meddai Jenny, o Machen ger Caerffili, a drosglwyddodd y siec gyda’i gŵr Colin.

“Mae llawer o ferched fy oedran yn meddwl pam trafferthu (gydag ailadeiladu), ond mae'n ofnadwy pa mor ddifenwi rydych chi'n teimlo.

“Rwy’n sicr yn teimlo’n fwy benywaidd nawr.”

Canmolodd y Llawfeddyg Leong Hiew Jenny a Colin am dynnu sylw a chefnogi’r gwaith pwysig o ailadeiladu, y mae’n credu y gellir ei ystyried yn “ôl-feddwl”.

“Mae elusennau canser y fron yn cael llawer o arian ac mae hynny'n wych ar gyfer cefnogi menywod trwy eu triniaeth canser, ond ar ôl iddynt fynd drwodd gellir eu gadael mewn limbo gan mai ychydig iawn o gefnogaeth sydd o gwmpas taith ailadeiladu'r fron,” meddai.

Mae cronfa waddol yr uned yn helpu clinigwyr trwy gefnogi eu hyfforddiant a'u hymchwil, yn ogystal â chleifion.

Mae eisoes wedi talu i Julia Warwick, Arbenigwr Nyrsio Ailadeiladu'r Fron, ddilyn cwrs tatŵio deth 3D, gan ei helpu i ddarparu gwaith gorchudd craith hyd yn oed yn fwy realistig i fenywod ar ôl ailadeiladu.

Ac mae'n helpu i ariannu lluniaeth ar gyfer digwyddiadau fel noson BRA (Ymwybyddiaeth Ailadeiladu'r Fron), Symud Ymlaen a Lleihau Risg sy'n ganolog i gleifion sydd yn llwybr ailadeiladu'r fron.

Gellir defnyddio arian ar gyfer cleifion ailadeiladu'r fron trwy'r uned, sy'n canolbwyntio'n fawr ar ddull tîm.

“Mae’r gronfa’n cefnogi’r holl waith ychwanegol sy’n helpu i wella profiad cleifion,” meddai Julia.

“Rydyn ni'n symud ymlaen ddyddiau i ferched ar ôl iddyn nhw gael mastectomau a hefyd digwyddiadau lleihau risg i ferched sydd â risg genetig uwch o ganser y fron.”

Mae Leong Hiew, llawfeddyg, a Colin Young, yn cynnal siec anferth. Mae eraill yn sefyll y tu ôl Mae Mr Leong Hiew yn derbyn siec gan Colin Young. Mae Jenny Young yn eistedd. Mae Arbenigwr Nyrs Ailadeiladu'r Fron Julia Warwick a'r Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Charlotte Barratt yn sefyll.
Abby Bolter

Ailadeiladwyd ei fron Jenny yr haf diwethaf gan Mr Hiew, a gymerodd gyhyr, croen a braster o'i chefn.

Er bod ei hadferiad wedi bod yn arafach nag arfer oherwydd ei bod yn ddiabetig math un, mae wrth ei bodd ei bod wedi gallu dympio ei boob prosthetig ac eisiau annog menywod eraill i wneud yr un peth.

“Nid yw pobl yn sylweddoli pa mor drwm y gall y boob ffug hwnnw fod. Mae'n pwyso cilo, ”meddai.

“Roedd yn tynnu arnaf ac yn brifo fy ysgwydd dde.

“Mae'n bwysig iawn siarad amdano oherwydd nid wyf yn credu bod llawer o bobl yn ystyried ailadeiladu.

“Ond wrth symud ymlaen, pe bawn i’n hen fenyw fach yn fy 70au a 80au yn ceisio strapio bwb ffug byddwn yn ei chael yn anodd.”

Mae Cronfa Gwaddol y Fron yn un o'r 285 o gronfeydd sy'n rhan o Elusen Iechyd Bae Abertawe, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Nid yw'r elusen yn disodli cyllid y GIG ond mae'n defnyddio'r rhoddion hael a dderbynnir gan gleifion, eu teuluoedd, staff a chymunedau lleol i ddarparu y tu hwnt i'r hyn y gall y GIG ei ddarparu.