Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Anogwyd preswylwyr i gadw at reolau Covid-19 newydd er mwyn osgoi risg cloi

Mae PRESWYLWYR yn cael eu hannog i gadw at y rheolau ar Covid-19 er mwyn osgoi achos pellach yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Mae Arweinwyr Cynghorau Abertawe a Castell-nedd Port Talbot wedi uno â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i annog pobl i ddilyn y rheolau wrth i nifer y profion cadarnhaol yn yr ardal barhau i gynyddu.

Mae gwybodaeth ddiweddaraf Llywodraeth Cymru yn dangos bod y firws yn parhau i ledaenu mewn cymunedau ledled y wlad gyda chlo i lawr yn Caerffili a fydd yn mynd ymlaen tan ddiwedd y mis o leiaf.

Ddoe (dydd Gwener) cyhoeddodd y Prif Weinidog gyfyngiadau newydd ledled Cymru ar gynulliadau dan do a mesurau eraill a fydd yn cael eu gweithredu o ddydd Llun i helpu i atal lledaeniad y firws.

Yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot mae tystiolaeth o olrhain cyswllt trwyadl yn dangos bod pobl yn anwybyddu rheolau pellhau cymdeithasol yn ogystal â chwrdd â phobl y tu allan i'w grŵp cartref estynedig pan na ddylent.

Dywedodd Dr Keith Reid, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd yn ardal Bae Abertawe: “Mae'r mesurau a gymerwyd mewn rhannau eraill o Gymru yn dangos bod Covid-19 yn dal i fod gyda ni.

“Mae’n hanfodol bod pawb yn cadw at y rheolau, fel arall gallem weld sefyllfa lle bydd nid yn unig mwy o farwolaethau a salwch difrifol, ond bydd y galw ar ein gwasanaethau iechyd yn dod yn uchel iawn eto. Rydyn ni newydd ddechrau ailgychwyn rhai o'n gwasanaethau, ac mae'n bwysig ein bod ni'n gallu parhau i wneud hynny, neu fe allai cleifion nad ydyn nhw'n Covid ddioddef oedi i'r gofal sydd ei angen arnyn nhw. "

Dywedodd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe: “Mae ein neges yn syml: cadwch at y rheolau. Peidiwch â'u osgoi, peidiwch â'u hanwybyddu. Gwnewch y peth iawn a dilynwch y rheolau neu rydyn ni mewn perygl o ymuno â Caerffili mewn sesiwn gloi leol.

“Tra bod mesurau cloi wedi eu lleddfu a phlant yn mynd yn ôl i’r ysgol mae’r firws yn dal gyda ni. Nid yw'r pandemig drosodd felly rhaid peidio ag anwybyddu'r rheolau.

“Os na fyddwn yn dilyn y rheolau, yna rydym yn wynebu’r risg real iawn o gymryd mesurau tebyg yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot sydd wedi’u gosod yng Nghaerffili ac mewn mannau eraill.

“Nid oes unrhyw un eisiau hynny oherwydd bydd yn peryglu iechyd pobl ac yn niweidio busnesau lleol.”

Dywedodd Rob Jones, Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, ei bod yn hawdd i bawb gyfrannu at gadw ein cymunedau'n ddiogel:

  • Golchwch eich dwylo'n aml am o leiaf 20 eiliad
  • Cynnal y rheol dau fetr
  • Gwisgwch orchudd wyneb mewn siopau a lleoedd dan do cyhoeddus eraill o ddydd Llun.

Yn ychwanegol, ni ddylai pobl fynychu partïon tŷ sy'n cynnwys pobl o'r tu allan i'w grŵp cartref estynedig. Ni ddylent ychwaith fynd i'r dafarn neu leoliadau lletygarwch eraill gyda phobl o'r tu allan i'w grŵp cartref estynedig. Bydd cyfarfodydd dan do o fwy na chwech o aelwyd estynedig yn anghyfreithlon o ddydd Llun.

Mae Llywodraeth Cymru wedi diffinio grŵp cartrefi estynedig fel hyd at bedwar cartref o ffrindiau agos neu deulu.

Dywedwyd wrth dafarndai a bwytai yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot bod yn rhaid iddynt orfodi'r rheolau a'r camau gorfodi risg yn llym os na wnânt hynny.

Dywedodd Mr Jones: “Mae Covid-19 yn salwch difrifol iawn, yn enwedig i’r henoed a’r rhai sydd â chyflyrau meddygol presennol. Dylai pobl gadw dau fetr i ffwrdd oddi wrth eraill y tu allan i'w swigen cartref, osgoi crynhoadau o fwy na 30 o bobl a golchi eu dwylo'n rheolaidd neu ddefnyddio glanweithydd dwylo.

“Rydyn ni eisiau cadw Abertawe a Castell-nedd Port Talbot yn ddiogel. Dim ond gyda chefnogaeth y cyhoedd y gallwn osgoi cau i lawr yn lleol yn yr ardal hon. ”

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am sut y gallwch chi helpu i atal Covid-19 rhag lledaenu

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y rheolau ynghylch grwpiau cartrefi estynedig