Neidio i'r prif gynnwy

Ysmygwyr yn cael rhith-gymorth i'w helpu i roi'r gorau i ysmygu

Dyn yn snapio sigarét yn ei hanner

Ysmygwyr ar draws Bae Abertawe fydd y cyntaf yng Nghymru i gael help i roi'r gorau i ysmygu trwy ddefnyddio rhith-wasanaeth cymorth newydd sy'n lansio heddiw (Llun Mehefin 1).

Mae Byrddau Iechyd ledled Cymru wedi gorfod edrych ar wahanol ffyrdd o ddarparu gwasanaethau oherwydd yr achos COVID-19.

Tîm Help Me Quit Mae'r gwasanaeth ‘Helpa Fi I Stopio’ eisoes yn cynnig cefnogaeth dros y ffôn. Ond o heddiw ymlaen, mae hefyd yn darparu rhith-wasanaeth sy'n defnyddio'r dechnoleg fideo-gynadledda ddiweddaraf.

(Cyfarfod â'r tîm ... gweler diwedd yr erthygl am y capsiwn)

Yn ystod y peilot trimis cychwynnol, bydd cynghorwyr stopio ysmygu arbenigol yn cynnal sesiynau ar-lein ar gyfer ysmygwyr unigol yn ogystal ag ar gyfer grwpiau.

Mae Tîm Iechyd Cyhoeddus Lleol Bae Abertawe a’r Bwrdd Iechyd wedi arwain ar ddatblygu’r gwasanaeth, gan weithio’n agos gyda Thîm Hwb Helpa Fi I Stopio Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) ac aelodau’r Tîm Rheoli Tybaco.

Dywedodd rheolwr y gwasanaeth, Susan O’Rourke: “Mae hwn yn gyfle gwych i Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe dreialu ffordd newydd ac arloesol o weithio, gyda chanlyniadau cadarnhaol i iechyd ei boblogaeth.

Ychwanegodd Prif Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus Tîm Iechyd Cyhoeddus Bae Abertawe, Liz Newbury Davies: “Trwy gydweithio cryf rydym wedi gallu sefydlu’r rhith-wasanaeth yn gyflym.

“Rydym yn gyffrous ein bod yn rhoi mwy o ddewis i ysmygwyr yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot sydd am roi'r gorau i ysmygu.

“Rydym yn falch iawn o arwain y gwaith hwn ym Mae Abertawe ar ran Helpa Fi I Stopio yng Nghymru.”

Os canfyddir bod y gwasanaeth yn llwyddiannus ar ôl ei werthuso, gellid ei ymestyn ledled Cymru, gan roi dewis ehangach o gefnogaeth i ysmygwyr.

Dywedodd Christian Heathcote-Elliott, Prif Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus gydag Is-adran Gwella Iechyd ICC, fod pawb dan sylw yn awyddus i rannu canlyniad y gwerthusiad mewn man arall yng Nghymru.

“Rydym ni'n falch iawn y bydd ysmygwyr ym Mae Abertawe yn gallu derbyn cefnogaeth fwy neu lai.

“Gyda COVID-19 a chadw pellter cymdeithasol, rydym ni i gyd wedi bod yn defnyddio technoleg ddigidol yn fwy naill ai mewn gwaith, i gysylltu â theulu a ffrindiau neu i dderbyn gofal iechyd.

“Felly rydym ni'n hyderus y bydd y gwasanaeth yn ddewis poblogaidd.”

Dywedodd arweinydd y prosiect, Asha Boyce, Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus gyda Thîm Iechyd Cyhoeddus Bae Abertawe, ei fod yn ddatblygiad cyffrous a oedd yn caniatáu i ysmygwyr gael gafael ar gymorth yn hyblyg ac o bell.

“Gobeithio mai’r hyn yr ydym yn ei brofi ym Mae Abertawe fydd y glasbrint ar gyfer yr hyn a fydd ar gael nawr ac yn y dyfodol ledled Cymru.”

Tîm Help Me Quit Mae'r achos COVID-19 wedi dod â heriau enfawr i gymunedau ac i wasanaethau, yn enwedig i'r GIG.

Dywedodd rheolwr dros dro Gwasanaeth Byw'n Dda Bae Abertawe, Donna Jones, ei fod hefyd wedi gyrru cyfleoedd ar gyfer cydweithredu ac arloesi.

(Yma i helpu ... gweler diwedd yr erthygl ar gyfer capsiwn)

Ychwanegodd: “Mae'r rhith-gynnig newydd hwn ar gyfer gwasanaethau Helpa Fi I Stopio yn enghraifft wych.

“Mae ein cynghorwyr yn gyffrous i fod ar flaen y gad wrth ddatblygu’r ffordd hon o gefnogi ysmygwyr, gan y bydd llawer o bobl yn gwerthfawrogi gweld wyneb dynol ar sail un i un neu mewn grŵp.

“Mae'r holl bartneriaid wedi rhoi eu pennau at ei gilydd i sicrhau proses syml a hawdd i ysmygwyr gael gafael ar gymorth trwy alwadau fideo.

“Mae staff yn edrych ymlaen at weithio gyda phobl fel hyn. Rydym ni'n gobeithio y bydd hwn yn ddewis ychwanegol poblogaidd i ysmygwyr, nawr a thu hwnt i'r pandemig. "

Er mwyn cael mynediad i gefnogaeth Helpa Fi I Stopio, a meddyginiaeth i roi’r gorau i ysmygu am ddim, anogir i ysmygwyr cysylltu â 0800 085 2219, neu anfon neges destun at Helpa Fi I Stopio ar 80818.

Fel arall gallant lenwi ffurflen ar-lein ‘galw fi yn ôl’ ar wefan helpmequit.wales neu helpafiistopio.cymru

Gellir parhau i wneud atgyfeiriadau proffesiynol gan ddefnyddio’r ‘dudalen atgyfeirio broffesiynol’ ar-lein ar wefan helpmequit.wales neu helpafiistopio.cymru, gan ffonio 0800 085 2219 neu drwy lwybr atgyfeirio presennol.

 

Sioeau lluniau cyntaf (clocwedd o'r chwith uchaf): Christian Heathcote-Elliott; Liz Newbury Davies; Susan O'Rourke; Claire Thomas (rheolwr gweithrediadau rhoi'r gorau i ysmygu, ICC); Asha Boyce; James McGreen a Rebecca Williams (goruchwylwyr canolbwynt Helpa Fi I Stopio); Alan Boyce (uwch arbenigwr cynnyrch, y Tîm Adnoddau Data Cenedlaethol).

Sioeau ail lun (clocwedd o'r chwith uchaf): Rebecca Storch a Sian Roberts (cynghorwyr), Donna Jones; Jackie Morris (cynghorydd).

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.