Neidio i'r prif gynnwy

Ysgolion i ymuno ag arddangosfa o gefnogaeth iechyd meddwl a lles pobl ifanc

Children

Bydd iechyd meddwl a lles pobl ifanc yn dod o dan y chwyddwydr mewn digwyddiad arbennig yn Abertawe yr wythnos nesaf.

Mae Fy Llais yn Bwysig yn ddigwyddiad rhad ac am ddim yn Amgueddfa’r Glannau yn y ddinas i egluro rôl Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed Bae Abertawe, neu CAMHS.

Fe'i cynhelir ar Ddydd Gwener 9fed Chwefror yn ystod Wythnos Iechyd Meddwl Plant, a bydd ysgolion lleol yn mynychu, gyda theuluoedd hefyd yn cael eu gwahodd i ddod draw.

Bydd Fy Llais yn Bwysig yn rhoi cyfle i rieni a gweithwyr proffesiynol gael trosolwg o'r gwasanaethau sydd ar gael.

Bydd hefyd yn cynnig cyfle i blant a phobl ifanc brofi gweithgareddau a ddarperir gan wasanaethau trwy ddigwyddiadau wedi'u hamserlennu.

Hwn fydd y digwyddiad Wythnos Iechyd Meddwl Plant cyntaf y mae'r bwrdd iechyd wedi'i drefnu ers i CAMHS drosglwyddo i Fae Abertawe o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg y llynedd.

Dywedodd Claire Norman, prif nyrs CAMHS BIP Bae Abertawe: “Mae’n hysbys bod y pwysau cynyddol a’r galwadau ar blant a phobl ifanc yn cael effaith ar eu lles emosiynol a meddyliol.

“Tra bod CAMHS yn parhau i ddarparu cymorth arbenigol i’r rhai mewn angen, mae’n hanfodol i ni gydweithio â’r holl wasanaethau, boed yn statudol neu’n wirfoddol.

“Mae hyn yn sicrhau bod anghenion pobl ifanc, a’u rhieni neu ofalwyr, yn cael sylw gan yr unigolion cywir ar yr amser iawn.

“Mae dychwelyd CAMHS i Fae Abertawe yn bwysig iawn gan ei fod yn caniatáu i ni ailgysylltu ag asiantaethau partner a sefydlu presenoldeb yng nghymuned Bae Abertawe.

“Mae’r penderfyniad i drefnu’r digwyddiad hwn nid yn unig i ddathlu ein partneriaeth barhaus ond hefyd i bwysleisio’r hyn sy’n wirioneddol bwysig – llesiant plant a phobl ifanc ardal Bae Abertawe a sut y gallwn ni i gyd weithio ochr yn ochr â nhw.”

Mae ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws y rhanbarth wedi cael eu gwahodd i’r digwyddiad, a fydd yn cael ei agor gan Gomisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes.

Bydd hefyd yn cynnwys detholiad o bobl ifanc yn adrodd eu straeon ar ôl gweithio gyda Platform, sy'n cefnogi pobl sy'n profi heriau iechyd meddwl.

Dywedodd Dan Kristof, rheolwr hyfforddedig graddedig yn y gwasanaeth Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu: “Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn cael ei thrawsnewid yn ganolbwynt cefnogaeth, ymwybyddiaeth a dathliad o iechyd meddwl plant a’r glasoed.

“Mae’r digwyddiad hwn yn hynod bwysig o ran hyrwyddo CAMHS o fewn y bwrdd iechyd a’r gymuned.

“I mi, nid yw hyn yn ymwneud â chydlynu logisteg yn unig. Mae'n ymwneud â chydnabod ymroddiad tîm CAMHS a'r rôl ganolog y maent yn ei chwarae wrth wella iechyd meddwl pobl ifanc wrth fyw yn ein cymunedau.

“Mae’n gyfle i arddangos y camau anhygoel y mae’r gwasanaeth wedi’u cymryd ers ei integreiddio i Fae Abertawe.

“Mewn byd lle mae ymwybyddiaeth iechyd meddwl yn hollbwysig, nid yw cyfrannu at ddigwyddiad sy’n rhoi sylw i CAMHS yn rhoi boddhad proffesiynol yn unig. Mae’n fuddsoddiad personol yn lles plant a phobl ifanc ein cymuned.”

Mae'r digwyddiad yn cynnwys raffl i godi arian ar gyfer Elusen Iechyd Bae Abertawe, elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Bydd yr arian a godir yn cael ei roi i Gronfa CAMHS, a ddefnyddir i wella profiad y rhai sy'n defnyddio'r gwasanaeth.

Gallwch brynu tocynnau raffl ar-lein yma: https://swanseabayhealthcharity.enthuse.com/CAMHS

Yn y llun: Comisiynydd Plant Cymru Rocio Cifuentes gan Rasa Mombeini

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.