Neidio i'r prif gynnwy

Ymateb i adroddiad Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol Plant

Datganiad gan Mark Hackett, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe:

“Yn anffodus, mae’n amlwg iawn o’r adroddiad annibynnol hwn y bu materion difrifol yn ymwneud â darparu gofal a’r diwylliant arweinyddiaeth o fewn ein gwasanaeth Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol Plant ers cryn amser.

“Mae hyn yn hynod siomedig ac yn gwbl annerbyniol. Ar ran y bwrdd iechyd, ymddiheuraf yn ddiffuant i'r teuluoedd yr effeithir arnynt.

“Rydyn ni'n gwybod bod teuluoedd yn chwarae rhan hynod bwysig yng ngofal plant â phroblemau iechyd parhaus. Felly mae'n hanfodol eu bod yn cael eu hystyried yn rhan o dîm y GIG sy'n darparu'r gofal hwn.

“Yn anffodus, mae’r adroddiad yn dangos nad profiad cyfran sylweddol o rieni fu hwn.

“Sicrhewch y bydd hyn yn newid. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y bydd y gwasanaeth yn llawer mwy cynhwysol yn y dyfodol, ac yn canolbwyntio ar anghenion y plentyn unigol.

“Ein blaenoriaethau nawr yw atgyweirio perthnasoedd â theuluoedd a gweithio ochr yn ochr â nhw i wella ein gwasanaethau.

“Mae’n braf gweld, ers i ni gomisiynu’r adroddiad hwn gyda rhieni, eu bod eisoes yn adrodd am welliannau mewn gwasanaethau, ac, yn bwysig iawn, eu perthnasoedd â staff.

“Mae'n galonogol bod yr adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith bod teuluoedd yn parchu llawer o'r staff hyn eisoes, a gallwn yn sicr adeiladu ar hynny.

“Fodd bynnag, mae llawer i'w wneud o hyd, a byddwn yn gwahodd yr adolygwyr allanol yn ôl ymhen 12 mis i wirio cynnydd.

“Fel camau cyntaf pwysig i adeiladu gwell gwasanaeth, mae arweinyddiaeth y gwasanaeth bellach wedi newid, ac rydym wedi sicrhau bod partneriaethau cydweithredol rhwng staff a theuluoedd yn cael eu hymgorffori yn strwythur gwasanaeth y dyfodol.

“Mae ein staff sy’n darparu gofal ymarferol yn awyddus i weithio’n agos gyda rhieni, ac maent eisoes wedi nodi nifer o welliannau gwasanaeth arloesol a thosturiol i’w hystyried.

“Byddwn yn llunio Cytundeb Rhiant cynhwysfawr newydd, sy'n nodi rolau a disgwyliadau'r bwrdd iechyd a'r teuluoedd, a bydd hyn yn cael ei wneud gyda mewnbwn rhieni ac mewn partneriaeth â nhw.

“Rydym hefyd wedi cytuno ar nifer o gamau pellach, a amlinellir isod.

“Yn olaf, hoffwn fynegi fy niolch i’r teuluoedd am yr amser a’r ymdrech a neilltuwyd ganddynt i ymgysylltu â’r tîm adolygu annibynnol. Rydw i'n gwybod bod hyn ddim wedi bod yn profiad hawdd i nhw. Fodd bynnag, mae eu mewnwelediadau, eu safbwyntiau a'u hadborth yn amhrisiadwy wrth symud ymlaen.

“Rydyn ni'n gobeithio ein bod ni nawr ar ddechrau cyfnod newydd i'n Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol i Blant. Gan weithio ochr yn ochr â theuluoedd, ein nod yw darparu'r gofal gorau posibl i'r bobl ifanc bregus hyn yn y blynyddoedd i ddod. "

Mae ein cynllun gweithredu i wella Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol Plant yn cynnwys:

  • Datblygu fforwm partneriaeth
  • Cynnwys rhieni yn weithredol wrth ddatblygu gwasanaethau
  • Darparu cyfleoedd ar gyfer adborth ffurfiol ac anffurfiol rheolaidd gan rieni ar y gwasanaethau a ddarperir i'w plant
  • Ystyried ffyrdd effeithiol o ddarparu gofal mwy hyblyg ac amserol
  • Sicrhau llywodraethu cadarn, ynghyd â strwythur adrodd a monitro gyda llwybr uwchgyfeirio cytunedig
  • Sicrhau bod pryderon a chwynion yn cael eu cofnodi a'u gweithredu'n briodol
  • Adolygu gofynion y gweithlu, cymysgedd sgiliau a mewnbwn amlasiantaethol
  • Darparu hyfforddiant staff pwrpasol ychwanegol
  • Rhoi rheoli a storio cofnodion yn gywir ac yn effeithiol

Yn anffodus nid oes fersiwn Gymraeg o'r dogfennau isod ar gael eto

Ewch yma am bapur rhagarweiniol y Bwrdd (Tachwedd 2021) am yr adroddiad

Ewch yma am y Crynodeb Gweithredol a'r Argymhellion

Ewch yma am y Cynllun Gweithredu

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.