Neidio i'r prif gynnwy

Theatrau newydd ar gyfer Ysbyty Castell Nedd Port Talbot ar eu ffordd

Capsiwn: Argraff arlunydd o'r theatrau newydd yn Ysbyty Castell Nedd Port Talbot

Mae gwaith tir bellach wedi ddechrau ar gyfer y theatrau llawdriniaethau newydd yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, a fydd yn dod yn Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Llawfeddygaeth Orthopedig ac Asgwrn y Cefn y bwrdd iechyd.

Mae darlun yr artist hwn yn dangos sut olwg fydd ar y fynedfa drawiadol i'r theatrau newydd gwerth £6.1m. Maent yn cael eu codi ar dir wrth ochr yr Uned Mân Anafiadau.

Drwy gydol yr haf gwnaed gwaith ailgyfeirio ceblau a phibellau tanddaearol, ac mae gwaith peirianyddol bellach ar y gweill i baratoi’r sylfeini, y disgwylir iddo bara tan fis Hydref. Ymddiheurwn am y sŵn ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn, ond mae amodau tir anodd wedi golygu bod angen gwaith sylfaen mwy cymhleth.

Mae'r tair theatr, sydd wedi'u dylunio'n fodwlar, yn cael eu hadeiladu oddi ar y safle a byddant yn cael eu darparu cyn y Nadolig. Byddant yn cael eu codi gyda chymorth craen dros gyfnod o bum niwrnod. Bydd y gwaith gosod terfynol yn parhau yn y Flwyddyn Newydd ac i mewn i'r gwanwyn, a bwriedir i'r theatrau fod yn weithredol ym mis Mehefin.

Yn y cyfamser, mae ymgyrch recriwtio staff fawr hefyd ar y gweill, yn dilyn sawl mis o gynllunio'r gweithlu.

Mae theatr fodiwlaidd newydd debyg eisoes ar waith yn yr Uned Llawdriniaeth Ddydd yn Ysbyty Singleton i drin cleifion llygaid. Mae ei fanyleb a'i ddyluniad uwch-dechnoleg wedi cael croeso cynnes gan glinigwyr, gydag un yn disgrifio'r cyfleusterau fel 'oes ofod'.

Mae'r ganolfan ragoriaeth yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn rhan allweddol o raglen strategol Newid ar gyfer y Dyfodol y bwrdd iechyd. Gwaethygwyd rhestrau aros orthopedig, a oedd eisoes yn hir iawn cyn Covid-19, gan effeithiau'r pandemig. Mae dros hanner ein cleifion bellach wedi bod yn aros mwy na dwy flynedd am lawdriniaeth orthopedig.

Mae Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn bwriadu cynnig gwasanaeth dewisol wedi'i neilltuo gyda'r nod o bweru drwy'r mwyafrif o gleifion ar y rhestrau hyn.

Bydd Ysbyty Treforys yn parhau i fod yn gyfrifol am gleifion trawma orthopedig a chleifion orthopedig ag anghenion mwy cymhleth. Mae'r bwrdd iechyd wrthi'n edrych ar y ffordd orau o wasanaethu'r grŵp olaf hwn.

Yn ogystal ag orthopedeg, bydd cleifion wroleg ddewisol hefyd yn cael eu trin yn y theatrau newydd, gan y bydd Castell-nedd Port Talbot hefyd yn darparu canolfan ragoriaeth ar gyfer wroleg.

Pan fydd theatrau newydd Castell-nedd Port Talbot yn agor ym mis Mehefin, bydd y diwrnod cyntaf yn cynnig yr un cymysgedd achosion ag ar hyn o bryd, ond gyda mwy o gleifion. Bwriedir cynyddu'r sesiynau dros amser i 150 yr wythnos.

Mae'r theatrau'n cael eu cefnogi gan dri gwely gofal lefel uwch newydd, a fydd yn galluogi llawdriniaeth fwy cymhleth i gael ei chyflawni, gan ddechrau'r hydref hwn. Mae'r gwasanaeth yn cynnig lefel uwch o ofal nyrsio i gleifion na ward safonol, ond llai na gofal critigol llawn.

Dywedodd Cyfarwyddwr Grŵp Ysbyty Singleton a Chastell-nedd Port Talbot, Jan Worthing:

“Mae'n gyffrous iawn gweld y cynlluniau hyn yn datblygu a'r gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar gyfer y theatrau newydd.

“Wrth gwrs mae cael y theatrau ychwanegol yn un rhan o’r buddsoddiad rydyn ni’n ei wneud i dorri rhestrau aros.

“Rydym hefyd yn buddsoddi mewn llawer mwy o staff newydd, yn amrywio o fwy o borthorion a glanhawyr i staff gweinyddol, patholeg, fferylliaeth, radioleg, therapi, nyrsio, meddygol a theatr.

“Mae bod yn rhan o’r Ganolfan Ragoriaeth newydd yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot a gweithio i neilltuo cyfleusterau newydd sydd ar flaen y gad yn rhywbeth yr ydym yn gobeithio y bydd yn helpu i ddenu staff newydd i adeiladu ein timau a’n gwasanaethau.”

 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.