Neidio i'r prif gynnwy

Bydd cartŵn yn gwneud cleifion ifanc yn gartrefol

Llonydd o

Mae llawfeddygon plastig yn Abertawe wedi ymuno ag animeiddiwr sydd wedi ennill BAFTA i helpu plant i wella'n gyflymach o fân lawdriniaeth.

Maent wedi cynhyrchu cartŵn o'r enw Numb a Numb-er, sy'n dangos i gleifion ifanc fanteision dewis anaesthetig lleol dros anaesthetig cyffredinol lle bo hynny'n addas.

Mae'r rhain yn cynnwys gallu gwylio cartwnau, gwrando ar gerddoriaeth a hyd yn oed ofyn cwestiynau i'r llawfeddyg tra'u bod ar y bwrdd llawdriniaeth.

Yn bwysicaf oll, mae plant sydd ag anaesthetig lleol yn gwella ac yn gadael yr ysbyty yn gynt o lawer.

“Rydyn ni mor falch o’r ffilm newydd a allai wneud gwahaniaeth mor sylweddol i blant yn lleol a ledled y byd,” meddai Nick Wilson-Jones, Llawfeddyg Plastig ac Adluniol Paediatrig Ymgynghorol yng Nghanolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru yn Ysbyty Treforys.

“Mae’n un o’r sefyllfaoedd prin hynny pan allwn wella gofal a phrofiad cleifion ar yr un pryd â lleihau costau.”

Mae anaesthetig lleol yn aml yn addas ar gyfer plant sy'n cael llawdriniaeth ar lympiau bach a mân anafiadau, ond nad ydyn nhw bob amser yn cael eu defnyddio.

Llawfeddyg Nick Wilson-Jones wrth ei waith Llawfeddyg Nick Wilson-Jones wrth ei waith ForMed Films

Galwodd Nick a chofrestrydd llawfeddygaeth blastig Richard Thomson Emma Lazenby o ForMed Films i mewn i'w helpu i gyfleu'r neges oherwydd ei hanes profedig gyda'u cynulleidfa darged.

Dros y blynyddoedd mae hi wedi gweithio ar y cartŵn poblogaidd CBeebies, Charlie a Lola, yn ogystal ag ar gyfer yr Aardman Animations byd-enwog, gwneuthurwyr Wallace and Gromit, a Disney.

Yn 2010 enillodd Emma hefyd y BAFTA am yr Animeiddiad Byr Gorau am ei ffilm deimladwy Mother of Many, am waith bydwraig.

Fe wnaeth gysgodi Nick a Richard yn ystod eu diwrnod gwaith, gan recordio sgyrsiau go iawn â chleifion, y cleifion eu hunain a synau go iawn y theatr lawdriniaeth i ymgorffori yn y cartŵn tair munud, y mae cronfeydd elusennol wedi talu amdano.

“Mae'n cymryd llawer o ymchwil a dim ond gweithio allan beth yw'r pethau allweddol y mae'n rhaid eu dweud a beth sydd angen i blant ei wybod,” meddai Emma.

“Mae cysgodi'r llawfeddygon a siarad â'r plant cyn ac ar ôl eu llawdriniaeth yn fy helpu i ddeall a chyfleu sut beth yw hi mewn gwirionedd.

“Mae gen i ddiddordeb mawr mewn gweld pa wahaniaeth y bydd Numb a Numb-er yn ei wneud.”

Cofrestrydd llawfeddygaeth blastig Richard Thomson Cofrestrydd llawfeddygaeth blastig Richard Thomson

Yn ogystal â chynnwys sgyrsiau meddyg-claf go iawn, mae Numb a Numb-er yn dilyn claf o'r enw Megan sy'n dewis cael anaesthetig lleol.

Mae'n dangos sut y gall ei thad fynd gyda hi i'r theatr lawdriniaeth ac eistedd gyda hi trwy gydol y driniaeth.

Mae hefyd yn dangos na all hi deimlo unrhyw boen diolch i'r hufen fferru arbennig a'r feddyginiaeth a ysbrydolodd y teitl.

“Mae llawer o blant yn hynod bryderus am gael anaesthetig lleol,” meddai Richard.

“Efallai eu bod yn meddwl bod yn rhaid iddyn nhw wylio eu llawdriniaeth ac na all rhiant ddod i mewn i theatr; mae'r ddau ohonyn nhw'n anwir.

“Fe allwn ni wneud y llawdriniaeth mewn ffordd ddymunol. Ar ôl i ni fferru'r man a bod y plant yn sylweddoli na fydd yn brifo, nad oes raid iddyn nhw edrych a gellir tynnu eu sylw, does dim ots ganddyn nhw. ”

Tra bod Richard wedi perfformio llawdriniaeth o dan anaesthetig lleol ar blentyn mor ifanc â phedair oed, dywedodd fod hynny'n anghyffredin iawn a bydd y cartŵn wedi'i anelu at gleifion saith oed a hŷn.

Y gobaith yw y bydd Numb a Numb-er yn cael ei ddefnyddio yn y pen draw gan lawfeddygon eraill ledled y DU a thu hwnt.

Bydd Richard hefyd yn ei rannu gyda chydweithwyr o Ganada pan fydd yn ymgymryd â chymrodoriaeth ar draws Môr yr Iwerydd yr haf hwn.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.